A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про утворення Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та затвердження Статуту

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

Восьма сесія                                                                                VΙI скликання

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

від  08  вересня   2017 року                                                            № 197

 

Про утворення Комунальної  установи

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

та затвердження  Статуту

 

           Заслухавши інформацію заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Колесник Л.М., щодо необхідності передачі до комунальної власності територіальної громади закладів первинної ланки охорони здоров’я, що знаходяться на території сільської ради, відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року №208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я», Указу Президента України від 6 грудня 2005 року № 1649/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

     В И Р І Ш И Л А:

1.Утворити:

1.1.Комунальну установу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради Бердичівського району Житомирської області.

2. Затвердити Статут Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської  ради Бердичівського району Житомирської області, що додається.

     3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, антикорупційної діяльності та гуманітарних питань (освіта, фізичне виховання, культура, охорона здоров’я та соціальний захист).

 

              Сільський голова:                                              Н.В.Семенюк

 

 

                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 8 сесії VII скликання

№ 197  від  08.09.2017 року

Семенівської сільської ради

Бердичівського району Житомирської області

 

 

 

СТАТУТ

Комунальної установи

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Семенівської сільської ради

Бердичівського району

Житомирської області

 

 

 

 

 

 

 

с. Іванківці

2017

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Комунальна  установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради Бердичівського району Житомирської області  (далі – Центр) є комунальним закладом охорони здоров’я Семенівської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, що надає первинну медико-санітарну допомогу (далі – ПМСД) населенню Семенівської сільської ради (далі – населення).

1.2. Центр створений Рішенням 8 сесії VII скликання Семенівської сільської ради № 197 від 08.09.2017 року « Про утворення Комунальної  установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та затвердження  Статуту».

1.3. Центр заснований на базі відокремленої частини майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Бердичівського району (далі – власник). Представником власника є Семенівська сільська рада, далі - уповноважений орган управління.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ. 

2.1. Найменування:

повне українською мовою: Комунальна  установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Семенівської сільської ради Бердичівського району Житомирської області;

скорочене українською мовою: КУ«ЦПМСД» Семенівської сільської ради;

2.2. Місцезнаходження: 13372, Україна, Житомирська область, Бердичівський район, с. Семенівка, вул. Героїв Майдану, 4 . 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

3.1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Семенівської сільської ради, заходів, спрямованих на: забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою;

забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

 організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території Семенівської сільської ради, з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;

організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;

проведення профілактичних щеплень;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у визначеному законодавством порядку;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;

забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Семенівської сільської ради із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;

участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;

проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;

координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги;

визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги жителям Семенівської сільської ради та шляхів їх вирішення;

розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги Семенівської сільської ради;

проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;

визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;

вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;

медична практика;

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.

3.3. Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.  

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС. 

4.1. Центр є юридичною особою публічного права. Права та обов'язки юридичної особи набуваються з дня його державної реєстрації.

4.2. Центр є некомерційною установою.

4.3. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

4.4. Центр здійснює господарську діяльність відповідно до фінансового плану затвердженого уповноваженим органом управління.

4.5. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі (в іноземній валюті), круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.8. Держава та уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов'язаннями держави та уповноваженого органу управління, окрім випадків передбачених законодавством.

4.9. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

5.1. Центр має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку ( за погодженням із уповноваженим органом управління ).

5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.6. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Центр:

5.2.1. Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;

5.2.2. Придбати матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб ( за погодженням із уповноваженим органом управління );

5.2.3. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

5.2.4. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6. УПРАВЛІННЯ.

6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне (оперативне) керівництво діяльності Центру здійснює головний лікар, який призначається на посаду розпорядженням сільського голови на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом відповідно до норм законодавства.

6.3. Головного лікаря Центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

6.4. Головний лікар Центру:

6.4.1. Безпосередньо підпорядковується уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.4.2. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та статутом порядку.

6.4.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Центром на праві оперативного управління майном

6.4.4. Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків в установленому порядку.

6.4.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.

6.4.6. Підписує та подає на затвердження до уповноваженого органу управління Статут, проекти змін до Статуту.

6.4.7. Визначає організаційну структуру Центру, граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження до уповноваженого органу управління.

6.4.8. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів.

6.4.9. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів ( за письмовим погодженням із сільським головою ), інших працівників та розподіляє обов'язки між ними.

6.4.10. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах ( за погодженням з уповноваженим органом управління).

6.4.11. Укладає колективний договір з працівниками від імені уповноваженого органу управління.

6.4.12. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

6.5. Головний лікар Центру та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Центру, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.6. Головний лікар Центру, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами.

6.7. Головний лікар Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7. СТРУКТУРА.

7.1. Структурними підрозділами Центру є:

7.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ.

7.1.2. Допоміжні господарчі підрозділи .

7.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи:

- Семенівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

- Фельдшерсько-акушерський пункт с.Іванківці

- Фельдшерсько-акушерський пункт с.В.Низгірці

- Фельдшерський пункт с.Закутинці

- Фельдшерський пункт с.Красівка,

- Фельдшерський пункт с.Сингаївка,

- Фельдшерський пункт с.Дубівка,

- Фельдшерсько-акушерський пункт с.Хажин,

- Фельдшерський пункт с.Терехове ,

- Фельдшерський пункт с.Кикишівка.

7.2. Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів Центру затверджуються керівником Центру.

7.3. Штати Центру встановлюються у визначеному порядку.

 

 

 

8. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ.

8.1. Майно Центру є комунальною власністю сільської ради і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

8.2.Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Центру або її відчуження, вирішуються виключно Уповноваженим органом управління.

8.3.Джерелами формування майна Центру є:

8.3.1. Кошти місцевого бюджету.

8.3.2. Власні надходження Центру:

від господарської та/або виробничої діяльності;

за оренду майна;

8.3.3. Інші власні надходження Центру.

8.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

8.3.5. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

8.3.6. Інші джерела не заборонені законодавством.

8.4. Центр має право:

передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з уповноваженим органом управління;

за погодженням з уповноваженим органом управління реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Центру у визначеному законодавством порядку.

8.5. Структура, штатний розпис та кошторис Центру затверджуються уповноваженим органом управління за поданням керівника Закладу.

8.6. Фінансування Центру:

фінансування діяльності Центру здійснюється  у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, кошти медичної субвенції, дотації а також інших джерел не заборонених законодавством України;

перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється відповідним органом та уповноваженим органом у визначеному законодавством порядку.

8.7. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

8.8.Керівництво Центру несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

9.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності- вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

Центр зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися головний лікар Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається головному лікарю Центру, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти місцевого бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Центру визначаються контрактом, укладеним із уповноваженим органом управління.

9.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством. 

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

10.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом України, - за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.8.Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.9. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь