A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про утворення Відділу освіти, молоді та спорту Семенівської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, як юридичної особи

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Друга сесія                                                                        VΙI скликання

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

від   04 січня  2017 року                                                             №  28

 

Про утворення  Відділу освіти, молоді та спорту

Семенівської сільської ради Бердичівського району

Житомирської області, як  юридичної особи

 

             Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV із внесеними до нього змінами, Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436- ІV із внесеними до нього змінами, Закону України від 15.03.2003 № 755- IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» із внесеними до нього змінами,  керуючись ст. 26, п.4 ст.54 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Утворити юридичну особу – «Відділ освіти, молоді та спорту   Семенівської сільської  ради Бердичівського району Житомирської області» за адресою: 13374, Житомирська обл., Бердичівський район, с. Хажин, вул.Двірська, буд. 42.

2. Затвердити Положення про відділ освіти, молоді та спорту Семенівської сільської  ради Бердичівського району Житомирської області (додається).

3. Доручити секретарю Семенівської сільської ради Гортовлюк О.М. провести  реєстрацію закладу як юридичної особи в порядку, затвердженому чинним законодавством України.

 

 

 

Сільський голова                                                                  Н.В.Семенюк

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням другої сесії сільської ради        VII скликання від 04.01.2017  року № 28

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ освіти, молоді та спорту

Семенівської сільської ради

 

1.Загальні положення

 1. Відділ освіти, молоді та спорту (надалі - Відділ) є виконавчим органом Семенівської сільської ради, утворюється сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний  відповідним органам виконавчої влади.
 2.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.
 1. Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність Відділу затверджується сесією селищної ради.
 1.  Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
 2.  Юридична адреса відділу:13374, Житомирська обл., Бердичівський район, с. Хажин, вул. Двірська, буд. 42.
  1. Мета Відділу

       2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг у сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади.

 

 1. Основні завдання, функції та права

 

 1.  Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

 

 1.  Здійснює реалізацію державної політики та політики сільської ради в сфері освіти.
 2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
 3. Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.
 4.  Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами на конкурсній основі (контракт); вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку  та атестацію.
 5. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти, та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.
 6.  Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців сіл.
 7.  Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для заняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців сіл.
 8.  Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.
 9.  Готує проекти розпорядчих актів сільської  ради, її виконавчих органів і сільського голови, в т.ч. нормативного характеру в галузі освіти.
 10.  Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.
 11.  Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті сільської ради.

 

3.2.  При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

 

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України, а також Статуті Семенівської територіальної громади.

 1.  Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.
 2. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції :

 

 1. Забезпечує в межах, визначених законодавством, прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.
 2. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
 3.  Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.
 4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.
 5.  Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.
 6. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
 7. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління молоді та спорту обласної державної адміністрації.
 8. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей і молоді.
 9. Розробляє i подає на розгляд селищної ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту.
 10. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.3.11. Забезпечує виконання рішень сільської ради, виконавчого комітету,

розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

     3.3.12. Аналізує стан освіти в громаді, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання  програми розвитку освіти згідно чинного законодавства.

     3.3.13. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції на сесію сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

     3.3.14. Вивчає потребу та вносить пропозиції на сесії  сільської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації , організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

     3.3.15. Вивчає потребу та вносить пропозиції на сесію сільської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

     3.3.16. Вносить пропозиції на сесії  сільської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

     3.3.17. Погоджує з сільською радою проекти будівництва та реконструкції загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

     3.3.18. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

     3.3.19. Організовує харчування та підвіз дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів згідно чинного законодавства.

     3.3.20. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.       

3.3.21. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю.

 1. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

3.3.23. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.3.24. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

 1. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.
 2. Координує роботу інформаційно-сервісного центру відділу освіти, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
 3. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
 4. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів; атестацію навчальних закладів.
 5. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.
 6. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.
 7. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.
 8. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.
 9.  Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
 10. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
 11. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.
 12. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.
 13. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем, комп’ютерною,офісною та мультимедійною технікою.
 14. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
 15. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.
 16. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів та закладів спортивного спрямування.
 17. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.
 18. Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів сільського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.
 1. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

3.4. Відділ має право:

 

 1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, фізичної культури та спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції , педагогічних, науково-педагогічних працівників, спеціалістів.
 2. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.
 3. Скликати сільські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.
 4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі сіл.

3.4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їх повноважень.                                                                                                              3.4.6. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.                                                                                                                 3.5. Відділ освіти, молоді та спорту під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами сільської ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

 1. Структура Відділу
 1.  Штатний розпис Відділу затверджується сесією сільської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених сільською радою.
 2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.
 3. При Відділі  може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.
  1. Керівництво Відділу
 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади  сесією сільської ради, за погодженням з департаментом освіти та науки Житомирської ОДА.
 2. Начальник Відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

 1. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.
 2.  Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами.
 3.  Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.
 4.  Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.
 5. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.
 6. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

5.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.

 1. Фінансування  діяльності  Відділу
 1. Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, які виділені на його утримання.
 2. Джерелами фінансування Відділу є: кошти сільського бюджету; інші

кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.                                                                  6.3 Майно, яке знаходиться на балансі Відділу освіти, молоді та спорту є комунальною власністю Семенівської сільської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.                6.4. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. Заключні положення
 1. . Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії сільської ради у встановленому законом порядку.
 2. . Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією сільської ради.

 

Секретар сільської ради                                                          О.М. Гортовлюк

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь