A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Положення про фінансовий сектор виконавчого комітету Семенівської сільської ради

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Друга сесія                                                                       VI I скликання

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

від   13 січня  2017 року                                                             №  31

                           

 

Про затвердження Положення про фінансовий сектор виконавчого комітету Семенівської сільської ради

 

На підставі рішення Семенівської сільської ради від 04.01.2017 №17 «Про структуру та чисельність апарату сільської ради на 2017 рік» (зі змінами) та на підставі рекомендацій постійної комісії сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку ,  керуючись ст. 11, ч. 4 ст. 54,  ч. 1 ст. 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про фінансовий сектор виконавчого комітету Семенівської сільської ради (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                                               Н.В. Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення Семенівської

сільської ради № 31 від 13.01.2017р.

 

Положення

про фінансовий сектор виконавчого комітету

Семенівської сільської ради

 

Розділ І. Загальні положення

 

  1.1. Фінансовий  сектор виконавчого комітету Семенівської територіальної громади (далі – Сектор) є виконавчим органом ради громади.

 

            1.2. Сектор є підзвітним і підконтрольним раді громади, підпорядкованим виконавчому комітету, голові сільської ради. Сектор є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів ради, покладених на нього у встановленому порядку.

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами ради громади, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями голови сільської ради, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

 

 

Розділ ІІ. Основні завдання

 

2.1. Сектор утворено для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів.

 

2.2. Основними завданнями Сектора є:

 

2.2.1 реалізація політики місцевих органів влади щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку громади;

 

2.2.2 складання проекту бюджету громади і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства;

 

2.2.3 здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;

 

2.2.4 залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій громади незалежно від форм власності і коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

 

2.2.5 об'єднання на договірних засадах коштів місцевого бюджету громади та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів громади;

 

2.2.6 здійснення відповідно до законодавства контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

 

Розділ ІІІ. Основні функції

 

До основних функцій  Сектора відносяться такі функції:

 

3.1 реалізація відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування;

 

3.2 загальна організація роботи щодо складання проекту бюджету громади і забезпечення його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства;

 

3.3 аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів;

 

3.4 прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту бюджету;

 

3.5 подання до відповідних державних органів необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проекту бюджету громади;

 

3.6 подання на розгляд виконавчого комітету та ради проекту бюджету громади;

 

3.7 розгляд кошторисів і штатних розписів бюджетних установ та організацій і виконавчих органів ради, що фінансуються з бюджету громади;

 

3.8 здійснення у встановленому порядку фінансування видатків з бюджету громади;

 

3.9 забезпечення використання коштів Державного бюджету України, передбачених для бюджету громади;

 

3.10 розгляд звітів про виконання бюджету та інших фінансових звітів, поданих органами Державного казначейства України;

 

3.11 інформування про хід виконання бюджету громади  у поточному бюджетному періоді та підсумки виконання бюджету за рік;

 

3.12 погодження проектів розпорядчих документів виконавчих органів, пов'язаних зі складанням і виконанням бюджету громади;

 

3.13 контроль за дотриманням вимог законодавства та інших нормативних актів з фінансово-бюджетних питань;

 

3.14 забезпечення та реалізація фінансово-бюджетної політики на рівні громади;


3.15 аналіз виконання дохідної частини бюджету громади;

 

3.16 організація та проведення роботи з планування і прогнозування доходів бюджету громади та доходів, що надходять до державного бюджету;

 

3.17 здійснення загального методичного керівництва, розробка вказівок і форм з питань складання проекту бюджету щодо доходів для структурних підрозділів ради громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу;

 

3.18 витребування, одержання та узагальнення інформації від структурних підрозділів ради громади, органів державної податкової служби, інших компетентних органів стосовно надходжень доходів бюджету;

 

3.19 підготовка матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів бюджету, здійснення моніторингу виконання бюджету громади за доходами;

 

3.20 підготовка аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини бюджету громади, розробка пропозицій щодо вишукання додаткових джерел наповнення бюджету;

 

3.21 збір та узагальнення інформації про надходження місцевих податків та зборів до бюджету громади, у тому числі в розрізі платників;

 

3.22 здійснення контролю за станом виконання бюджету розвитку громади, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок; збір та узагальнення відповідної інформації, у тому числі в розрізі платників;

 

3.23 нагромадження та систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку громади щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету;

 

3.24 підготовка довідок, службових записок про стан надходження загальнодержавних і закріплених доходів з пропозиціями щодо збільшення та поліпшення механізму їх надходження, введення у Семенівській територіальній громаді нових видів місцевих податків і зборів, передбачених чинним законодавством;

 

3.25 здійснення контролю за станом виконання надходжень до бюджету громади від корпоративних прав, користування та розпорядження об'єктами інтелектуальної власності громади;

 

3.26 підготовка рішень щодо випуску місцевих позик, організація комунальних кредитів, підготовка відповідних рішень для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності;

 

3.27 підготовка та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для бюджету громади, адміністрування інших залучених фінансів.

 

Розділ ІV. Права та повноваження

 

4.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, Сектор має право:

 

4.1.1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших управлінь, відділів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

4.1.2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців та представників громадськості для підготовки і розгляду питань, що належать до його компетенції.

 

4.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

4.1.4. Контролювати виконання власних розпоряджень та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів Сектора.

 

4.2. Сектор користується також іншими правами, передбаченими для виконавчого органу ради громади згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормами чинного законодавства України.

 

4.3. Розпорядження Сектора, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими для виконання на території громади всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами. Розпорядження Сектора, що суперечать чинному законодавству або інтересам громади чи окремих громадян, можуть бути скасовані виконавчим комітетом, головою громади  або у судовому порядку.

 

Розділ V. Керівництво, структура та організація діяльності

 

5.1.  Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади  головою об’єднаної територіальної громади за погодженням з департаментом фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.

 

5.2. Завідувач Сектора:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Сектора, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор  завдань, визначає ступінь відповідальності головних спеціалістів сектора.

5.2.2. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Сектора.

5.2.3. Затверджує розпис доходів і видатків бюджету громади на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, інструкцію по складанню бюджетних запитів, порядок складання і виконання розпису бюджету громади, відомчу класифікацію видатків бюджету громади.

5.2.4. Забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

5.2.5. Накладає стягнення за бюджетні правопорушення, передбачені Бюджетним кодексом України.

5.2.6. Розробляє та контролює виконання затверджених перспективних та оперативних планів роботи Сектора, посадових інструкцій працівників Сектора.

5.2.7. Затверджує структуру і штатний розпис Сектора у  голови громади.

5.2.8. Погоджує прийняття на посаду і звільнення з посади працівників Сектора.

5.2.9. Видає у межах своєї компетенції розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

5.2.10. Надає подання про преміювання працівників Сектора за своєчасне та якісне виконання функціональних повноважень та посадових обов’язків.

5.2.11. Надає посадовим особам та працівникам  Сектора відпустки згідно  з Законом України   “Про відпустки” та матеріальну допомогу у розмірах, визначених чинним законодавством.

5.2.12. Забезпечує підвищення кваліфікації, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в Сектора.

 

 

5.3. Положення про Сектор, гранична чисельність та фонд оплати праці затверджуються  радою громади.

5.4. Кошторис, штатний розпис Сектора затверджує голова громади.

5.5. Працівники Сектора, які є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються та звільняються з роботи згідно з Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

 

 

5.6. Сектор утримується за рахунок коштів бюджету громади.

 

6. Покладення на Сектор обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань дотримання бюджетного законодавства та фінансового забезпечення, не допускається.

 

 

 

 

     Секретар  ради                                                      О.М.Гортовлюк                                                           

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь