A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна та Типового договору оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради

Україна

СЕМЕНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Сьома сесія                                                                          Ι скликання

 

 від  20 червня 2017року                                                                     №   142

 

Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна та  Типового договору оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради

 

 

 

  Керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,  з метою приведення у відповідність до чинного законодавства порядку передачі в оренду комунального майна територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради, сільська рада,  

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про оренду комунального майна територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради, що додається.

2.Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради згідно Додатку 1.

3. Затвердити Типовий договір оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради згідно Додатку 2.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                                                                   Н.В. Семенюк

 

           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   рішенням VІΙ сесії                   

                                        Семенівської сільської ради

                                                                   від 20 червня 2017 року №142

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про оренду комунального                                                                                    майна територіальної громади населених пунктів                                        Семенівської сільської ради

1. Загальні положення

        1.1. Це Положення про оренду комунального майна територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативних актів і регулює: організаційно-розпорядчі відносини, пов’язані з передачею в оренду індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що є власністю територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради (далі – комунальне майно) ; правові відносини між орендодавцем та орендарем щодо використання комунального майна; порядок укладання, продовження та припинення договорів оренди комунального майна.

     1.2. Передача комунального майна в оренду здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків передбачених законом, цим Положенням, з дотриманням принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості.

     1.3. Наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

     1.3.1 оренда – засноване на договорі строкове платне користування комунальним майном, яке необхідно орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

     1.3.2 балансоутримувач – юридична особа комунальної форми власності, на балансі якої перебуває комунальне майно;

     1.3.3. орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування комунальним майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності;

     1.3.4. цілісний майновий комплекс – господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання;

     1.3.5. рухоме майно – рухомі речі, які можна вільно пересувати в просторі (включаючи гроші, цінні папери,);

     1.3.6. нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

     1.3.7. індивідуально визначене майно – конкретна річ, яка відрізняється від інших особливими ознаками;

     1.3.8. транспортні засоби – пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.


     2. Об’єкти оренди

 

     2.1. Об’єктами оренди є комунальне майно:

     2.1.1. цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи;

     2.1.2. нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення тощо);

     2.1.3. транспортні засоби;

     2.1.4. окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт або група інвентарних об'єктів) в т.ч. нерухоме майно (малі архітектурні форми) інше окреме майно - машинне устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, матеріальні активи.

     2.2. Перелік об’єктів, що є комунальною власністю територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради, які не можуть бути об’єктами оренди, визначається рішенням сільської ради.

 

 3. Орендодавці

 

     3.1. Орендодавцем нерухомого майна територіальної громади населених пунктів еменівської сільської ради є Семенівська сільська рада в особі сільського голови.

     3.2 Орендодавцями рухомого майна територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради є Семенівська сільська рада, або його балансоутримувач, або підприємства, установи, організації та заклади, яким передано в господарське відання чи оперативне управління таке майно.

 

4. Орендарі

 

     4.1. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, фізичні особи з окремим правовим статусом (депутати, нотаріуси, адвокати та інші).

      4.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

      4.3. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.

 

 

5. Порядок проведення конкурсу на право оренди

комунального майна

 

     5.1. Конкурс на право оренди комунального майна проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради.

6. Договір оренди комунального майна

    6.1. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди майна, затвердженому рішенням Семенівської сільської ради.

7. Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду комунального майна

    7.1. Розрахунок орендної плати, пропорції розподілу та порядок використання орендної плати проводиться відповідно до Методики, затвердженої рішенням Семенівської сільської ради.

                         8.Звітність про використання майна, переданого в оренду.

     8.1.Комунальні підприємства, організації, установи, заклади – орендодавці, подають Семенівській сільській раді звітність по орендних платежах щокварталу не пізніше 10 числа після закінчення звітного кварталу, а також аналітичну довідку про стан передачі майна в оренду, в тому числі щодо виконання орендарями умов договорів оренди.

 

 

Секретар ради                                                                          О.М. Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії                              Семенівської сільської ради

від  20.06.2017р.  № 142

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради

       1. Цей Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради (далі - Порядок) розроблений відповідно до частини шостої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» і визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради (далі - майно).

       Без проведення конкурсу договір оренди укладається із заявниками, які такими є відповідно до абзаців четвертого та сьомого частини 4 статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

      2. Орендодавцями за цим порядком є:

       – Семенівська сільська рада в особі сільського голови;

       – підприємства, установи, організації та заклади (далі – підприємства), яким передано в господарське відання чи оперативне управління рухоме майно комунальної власності територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради.

       3. Конкурс на право оренди об’єкта (далі – конкурс) оголошується орендодавцем.

       4. Конкурс проводить конкурсна комісія (далі – комісія), що утворюється орендодавцем.

   5. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на орендодавця.

       6. Оголошення про конкурс публікується в місцевій газеті або розміщується на офіційному сайті Семенівської сільської ради не пізніше ніж за 15  календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

   – інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу – також обсяг і основна номенклатура продукції,  у тому числі тієї, що експортується, кількість і склад робочих місць,  рівень прибутковості об'єкта за останні три  роки, розмір  дебіторської  та  кредиторської заборгованості,  наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

    –  умови конкурсу;

    –  дата, час і місце проведення конкурсу;

    –  кінцевий строк  прийняття  пропозицій  від  претендентів  (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);

    –  перелік документів,  які подаються претендентами для участі в конкурсі;

    –  адреса, номер телефону, години роботи організатора конкурсу.

     Особи, які під час вивчення попиту виявили  зацікавленість в оренді   об'єкта, повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність  подання  письмових  пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.

7. Умовами конкурсу є:                                                                                                                         –  стартовий розмір орендної плати з розрахунку на один календарний місяць;                                –  ефективне використання   об'єкта  оренди  за  цільовим призначенням  (у  разі оренди цілісного майнового комплексу-відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства); –  дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;                                                                                       –  відшкодування переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, рецензуванням звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди та витрат на публікації в пресі, які  пов’язані  з проведенням конкурсу, за виставленими рахунками засобу масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат).

     Умови конкурсу можуть також передбачати зобов'язання щодо:                                               – виконання певних видів ремонтних робіт;                                                                                        – виконання встановлених  для  підприємства мобілізаційних завдань;                                               – виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення місцевих потреб;                       –  збереження (створення) нових робочих місць;                                                                               –  вжиття заходів  для   захисту  навколишнього природного середовища  з  метою  дотримання  екологічних  норм  експлуатації об'єкта;                                                                          –  створення безпечних умов праці;                                                                                                      – дотримання умов  належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення.

     Інші умови включаються до умов конкурсу з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним майном територіальної громади.

     Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

     8. Основним  критерієм  визначення  переможця  є найбільший розмір  орендної плати у разі обов'язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

     Стартова орендна плата визначається комісією згідно з Методикою розрахунку плати за оренду комунального майна, затвердженої  рішенням  Семенівської сільської ради.

     9. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд  комісії такі матеріали:

     1) заяву  про  участь  у  конкурсі та документи,  зазначені в оголошенні  про  конкурс.  У  разі  оренди   цілісного   майнового комплексу  претендент подає також висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту в оренду  зазначеного майна.  Якщо  претендент  вже подавав заяву про оренду,  яка стала підставою для оголошення конкурсу,  після оголошення конкурсу  він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

    пропозиції щодо виконання  умов конкурсу,  крім  розміру орендної плати,  пропозиція стосовно якого вноситься  учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

     інформацію про засоби зв'язку з ним;

     2) відомості про претендента на участь у конкурсі:

     а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами:                                         – документи,   що   посвідчують   повноваження   представника юридичної особи;                           –  посвідчені нотаріусом копії установчих документів;                                                                        – копії правовстановлюючих документів (виписки або витягу з Єдиного державного реєстру; довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДР);                                              –  завірену   належним   чином   копію   звіту  про  фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і  кредиторської заборгованостей за останній рік;

      б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:

–  копію документа,  що посвідчує особу,  або  належним  чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;                                                                                                     –  копію паспорта (сторінки 1, 2, 11) (завірена заявником);                                                                  –  копію ідентифікаційного коду (завірена заявником);                                                                         – копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру;                                                               – копію  декларації  про  доходи  або звіту  суб'єкта  малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

     10. Комісія утворюється в кількості від п’яти до семи осіб: у складі голови комісії, заступника голови комісії, секретаря комісії та членів  комісії. Такий склад комісії затверджується розпорядженням сільського голови.

      11. Основними завданнями комісії є:                                                                                             –   визначення умов та строку проведення конкурсу;                                                                            –  розгляд поданих  претендентами  документів  та  підготовка  і подання орендодавцю списку претендентів,  допущених  до  участі  в конкурсі;                                                                   –   проведення конкурсу та визначення переможця цього конкурсу;                                                  –   складення протоколів та  подання   їх  для  затвердження орендодавцю.

        12. Комісія  у  процесі своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до спеціалістів апарату сільської ради, комунальних підприємств та інших органів.

     13. Комісія  розпочинає  роботу з моменту видачі розпорядження про її створення.

     14. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу  голова комісії або його заступник під час виконання обов’язків голови комісії, який   скликає засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.

     Рішення комісії  приймаються  більшістю  голосів від загального складу членів комісії.  Голова комісії має  право  вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

     15. У  разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх  засіданнях  пояснення  учасників конкурсу.

     Члени комісії  та  працівники  орендодавця,  які забезпечують проведення  конкурсу,  несуть  відповідальність  за   розголошення інформації:                                                                 –  про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);          –  яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

     16. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому  не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п'ять осіб, не менш як чотирьох осіб - за чисельності комісії  шість  осіб,  не  менш  як п'яти осіб - за чисельності комісії сім осіб.

     17. Документи (крім пропозиції щодо розміру  орендної  плати) подаються  до  канцелярії  орендодавця,  яка  відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції.

     На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис  "Конкурсна пропозиція" (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити  найменування претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт оренди.

    Зазначені конверти передаються голові комісії або заступнику голови комісії, якщо він виконує  обов'язки  голови комісії,  перед її черговим  засіданням, під час якого конверти розпечатуються.

     18. Подані претендентами документи розглядаються  на засіданнях комісії  до  проведення  конкурсу  з  метою  формування списку  його  учасників. Зазначений список затверджується наказом/розпорядженням орендодавця. Орендодавець  протягом  одного  робочого  дня  після затвердження  списку повідомляє учасникам  конкурсу  з використанням тих засобів  зв'язку,  які  вони  обрали, про  їх  допущення  або недопущення   (із   зазначенням  підстав)  до  подання  конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

         У разі коли пропозиція тільки одного  претендента  відповідає умовам  конкурсу, конкурс  на  право  оренди не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

     Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ/розпорядження, у разі:                                                                                                                  –  неподання заяв про участь у конкурсі;                                                                                             –  відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;                                                         –  знищення об'єкта  оренди  або  істотної  зміни його фізичного стану.

     У разі визнання конкурсу таким,  що не відбувся, орендодавцем може  бути  повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна,  якщо після  вивчення  попиту  виявлено  потенційних орендарів.

     19. У  разі  надходження  двох  або  більше  пропозицій,  які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм    найбільшої    запропонованої    орендної   плати   за перший/базовий місяць оренди.

     У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи,  яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного  майна в оренду  без  проведення  конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

     20. Протягом    п’яти    робочих   днів   після   затвердження орендодавцем списку учасників,  допущених до  участі  у  конкурсі, комісія  проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх  уповноважених  осіб).  На  засіданні  можуть  бути   присутні представники  засобів  масової  інформації  та інші зацікавлені особи.  Секретар комісії реєструє в  протоколі  засідання  комісії кожного  учасника  конкурсу із зазначенням дати,  часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи.

     Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

     21. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з  їх  реєстраційними номерами,  подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо  орендної  плати.  Розмір орендної плати,  зазначений у конкурсній пропозиції,  не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

     22. Голова  комісії  (у  разі  його  відсутності  - заступник голови комісії) в присутності членів  комісії  та  зацікавлених осіб  розпечатує  конверти  і  оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.  Конкурсні пропозиції, у яких зазначений  розмір орендної плати нижчий,  ніж визначений в умовах конкурсу,  до уваги не  беруться,  а  особи,  які  їх  подали,  до подальшої  участі  в  конкурсі  не  допускаються.  Такі  конкурсні пропозиції вносяться  до  протоколу  з  відміткою  "не  відповідає умовам конкурсу". 

    23. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, цей учасник визначається  переможцем конкурсу. У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавець видає відповідний наказ/розпорядження.

     24. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається конкурсною комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати, розмір якої претенденти подають в запечатаному конверті підчас проведення конкурсу.

    25. Якщо два чи більше учасники конкурсу подали однакові пропозиції, переможцем визначається той учасник, який подав свої пропозиції першим.

     26. Конкурсна комісія в протоколі фіксує визначених учасників конкурсу, пропозиції учасників конкурсу щодо запропонованого розміру орендної плати, визначає переможця конкурсу і протягом трьох робочих днів надає протокол засідання на затвердження орендодавцеві, після чого протягом трьох робочих днів орендодавець затверджує протокол конкурсної комісії та приймає рішення про затвердження переможцем конкурсу учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати та взяв зобов’язання виконати всі фіксовані умови конкурсу.

      27.  Протокол конкурсної комісії підписують усі присутні на засіданні члени конкурсної комісії.

      28. Підсумки конкурсу не затверджуються орендодавцем у випадках, якщо:                                – інформація про об’єкт оренди, яка міститься в інформаційному повідомлені про проведення конкурсу є недостовірною;                                                                                                                  –  порушено порядок підготовки, організації і проведення конкурсу.

      29. Протягом трьох робочих днів після затвердження переможця конкурсу орендодавець інформує претендентів  та учасників конкурсу про підсумки конкурсу, готує та оприлюднює інформаційне повідомлення про підсумки конкурсу.        

       30. Договір оренди, який укладається за результатами конкурсу, підлягає перевірці сільською радою на відповідність його істотних умов відповідному типовому договору оренди  комунального майна, затвердженому сільською радою. При цьому термін зазначеної перевірки не повинен перевищувати п’яти робочих днів.

       У разі невідповідності істотних умов договору типовому договору оренди майна, він повертається орендодавцю із викладенням відповідних зауважень.

     31. Орендодавець протягом трьох робочих днів після перевірки договору оренди та усунення відповідних зауважень (у разі їх наявності) вручає під розписку  особисто  переможцю  конкурсу  (уповноваженій ним особі) проект договору оренди.  Переможець конкурсу або уповноважена  ним особа після отримання проекту договору протягом трьох робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект  договору  оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України "Про оренду державного та  комунального майна",  та  включати  орендну плату,  запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

     32. У разі відмови переможця конкурсу від укладення  договору оренди  або  порушення  ним строку,  зазначеного у пункті 31 цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у  визначений  в  оголошенні  про  конкурс  строк  пропозицій,  що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку,  з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення  додаткового  засідання комісії. Додаткове засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 34 цього Порядку.

     33. На підставі рішень, прийнятих  комісією відповідно до пункту 32 цього  Порядку,  орендодавець  скасовує свій наказ/розпорядження про визначення переможця.

     34. Додаткове  засідання  комісії  проводиться  на   підставі матеріалів  відкритого  засідання,  передбаченого пунктом 20 цього Порядку.  На засіданні можуть бути присутніми  учасники  конкурсу, представники  засобів  масової  інформації  та інші зацікавлені особи.  Новим  переможцем  конкурсу   визначається   той   учасник конкурсу,  розмір  останньої  пропозиції  якого  був  найбільшим з пропозицій  інших  учасників  конкурсу,   допущених   до   подання конкурсної  пропозиції  щодо  орендної  плати,  про що складається протокол,  який підписується  всіма  членами  комісії,  які  брали участь  у  засіданні,  і  новим переможцем конкурсу.  Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом/розпорядженням орендодавця.

     35. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути  скасовано  орендодавцем  за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:                                                          –  уповноважений орган управління  об'єктом  оренди  відмовив  у передачі  майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття  комісією  рішення  щодо  умов  та  строків   проведення конкурсу;                                                                                                                – об'єкт оренди  було знищено або істотно змінено його фізичний стан;                                             –  укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 19 цього Порядку.

     36.  Конкурс визнається таким, що не відбувся, у випадках:

    а) відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу;

    б) відмови переможця та особи, яка запропонувала найкращі перед переможцем конкурсу умови, від укладення договору оренди.

      37.     Повторний конкурс проводиться в порядку та на умовах, визначених цим Порядком.

      38. У разі, якщо за окремим об’єктом на конкурс не було подано жодної заявки, стартова орендна плата на повторний конкурс може бути зменшена за рішенням конкурсної комісії, але не більше, ніж на 30% від розрахункової за Методикою розрахунку плати за оренду комунального майна, затвердженої  рішенням  Семенівської  сільської ради.

   39.Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди в разі, якщо:

        прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об'єктів;

об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи органів місцевого самоврядування;

орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на укладення договору оренди;

орендодавець, зазначений в абзацах другому і третьому статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою;

є інші підстави, передбачені законом.

 

Секретар ради                                                                       О.М. Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення                                            Семенівської сільської ради

від 20.06.2017 р. № 142

 

Типовий договір

оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради

с.Іванківці                                                                         «____» _______ 20___р.

Семенівська сільська рада, далі - Орендодавець, в особі сільського голови___________________________________________________________,який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з однієї сторони, та ________________________, (повне найменування орендаря)далі - Орендар, в особі _______________________________________________________________________________,
      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _________________________________,
                                                                                 (назва документа, що визначає статус)
що іменуються разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

Цей договір регулює цивільно-правові відносини Орендодавця і Орендаря, пов'язані з передачею в оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради.

         1.1. За договором Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове платне користування___________________________, (далі-майно) загальною площею (для нерухомого майна) ______м², , у т. ч. на ______ поверсі _________ кв. м, у  _________ кв. м, підвалі ________ кв. м, згідно з викопіюванням з поповерхового плану, що складає невід'ємну частину цього Договору (у випадку надання об'єкта оренди з різним цільовим призначенням  вказується площа по кожному виду цільового призначення окремо) розміщене за адресою: ________________________________________________________.

          1.2.Цільове призначення використання майна: ______________________________.

          1.3. Вартість майна згідно із затвердженим актом оцінки майна або висновком про вартість майна станом на "___" ____________ 20__ року становить 1 кв. м _____ грн. ____коп., (сума прописом), всього ________________грн. __________ коп. (сума прописом).

          1.4. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передачі, в якому зазначається стан майна, що орендується та інші відомості за узгодженням сторін.

2. Умови приймання-передачі орендованого майна

 

           2.1.Орендар набуває право строкового платного користування майном у строк, указаний у Договорі, але не раніше, дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передачі (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки - не раніше дати державної реєстрації цього Договору).

           2.2.Договір не припиняє права власності територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради, а Орендар користується ним протягом строку оренди, у випадках дотримання умов даного договору.

           2.3.Майно вважається переданим/поверненим з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

           2.4.Майно повинно бути передане Орендодавцем та прийняте Орендарем протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту укладання (набрання чинності) цього Договору.

           2.5.Орендоване майно повинно бути повернене Орендарем та прийнято Орендодавцем протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту закінчення строку дії цього Договору.

2.6 Обов'язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.

3. Орендна плата та розрахунки

 

          3.1.Місячна орендна плата розраховується відповідно до Методики розрахунку  плати за оренду майна, що перебуває у власності територіальної громади населених пунктів Семенівської сільської ради, затвердженої рішенням сесії Семенівської сільської ради  №___ від ________2017 року, і  становить _______ грн.____ коп. з ПДВ (відповідно до розрахунку орендної плати, що додається до Договору і підлягає в подальшому індексації в залежності від рівня індексу інфляції у відповідності з чинним законодавством України).

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

          3.2. Розмір орендної плати підлягає обов'язковому перегляду сторонами в разі зміни Семенівською сільською радою методики її розрахунку, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

           3.3.Орендар сплачує орендну плату щомісячно до 10 числа наступного за звітним місяцем, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця.

            3.4. Зобов'язання Орендаря по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді авансової орендної плати в розмірі не менше ніж орендна плата за два місяці. Орендар сплачує авансовий платіж протягом 10 календарних днів з дати підписання Договору. Орендодавець зараховує авансовий платіж як орендну плату за останні два місяці строку дії договору оренди.

3.5.   Орендар додатково сплачує за всі комунальні послуги, якими користується в орендованому приміщенні. Оплата витрат на утримання прибудинкової території, вартість послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо, на компенсацію витрат за користування земельною ділянкою не входить до складу орендної плати.

          3.6. Надмірно сплачена сума орендної плати підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів.

            3.7. У разі припинення (розірвання) цього Договору Орендар сплачує орендну плату до дня повернення майна за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції, Орендодавцю.

4. Права та обов'язки Орендодавця

4.1. Орендодавець має право:

            4.1.1.контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Орендарем майна відповідно до умов Договору оренди (проводити необхідний огляд, вживати відповідних заходів реагування, здійснювати в процесі перевірки фото- або відеофіксацію стану та умов використання майна).

            4.1.2.виступати ініціатором щодо внесення змін чи доповнень до Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством.

           4.1.3. відмовитися від Договору та вжити необхідних заходів для примусового звільнення та повернення Орендарем майна у випадках, передбачених Договором.

         4.1.4. нараховувати та стягувати з Орендаря заборгованість з орендної плати та інші збитки в порядку, визначеному законодавством України.

        4.2.Орендодавець зобов'язується:

        4.2.1. протягом встановленого терміну передати по акту приймання-передачі майно Орендарю;

        4.2.2. не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися майном на умовах цього Договору;

         4.2.3. за результатами проведеної експертної оцінки майна, яку здійснює Орендар за рахунок власних коштів, зробити перерахунок орендної плати з моменту початку оренди нерухомого майна шляхом укладання додаткової угоди;

        4.2.4. у випадках реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

        4.2.5. у разі зміни реквізитів, рахунків тощо письмово повідомляти про це Орендаря.

              Орендодавець має інші права та обов’язки, що випливають з цього Договору, та передбачені чинним законодавством.

5. Права та обов'язки Орендаря.

         5.1. Орендар має право:

        5.1.1.користуватися майном відповідно до його призначення та умов цього Договору;

        5.1.2. виключно за письмової згоди Орендодавця проводити невідокремлювані поліпшення чи реконструкцію орендованого майна за рахунок власних коштів; залишити за собою проведені ним поліпшення майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди;

        5.1.3. виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення поточного ремонту;

        5.1.4. виключно за погодженням Орендодавця передавати майно в суборенду. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди, а плата за суборенду цього майна, яку отримує Орендар не повинна перевищувати орендної плати Орендаря.

        5.1.5. звернутися до Орендодавця з клопотанням щодо відповідного зменшення орендної плати, якщо з незалежних від нього обставин змінилися умови, передбачені цим Договором, або істотно погіршився стан майна не з вини Орендаря.

        5.1.6. виключно за письмової згоди Орендодавця здавати майно в суборенду. При цьому строк надання майна в суборенду не може перевищувати термін дії цього Договору.

        5.2. За цим договором Орендар зобов'язується:

         5.2.1.використовувати орендоване майно відповідно до його цільового призначення та умов  Договору;

       5.2.2. своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату та інші платежі відповідно до цього Договору.

       5.2.3. забезпечувати належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання майна, його обладнання, інвентаря, запобігати його пошкодженню і псуванню; відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди, забезпечувати додержання протипожежних вимог; проводити розслідування випадків пожеж та інших пошкоджень об’єкту та подавати Орендодавцю відповідні документи.

        5.2.4.своєчасно здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна, що орендується; Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень майна і не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень;

       5.2.5.протягом місяця з моменту підписання цього Договору застрахувати орендоване майно не менше ніж на його балансову вартість в порядку, визначеному чинним законодавством, на користь Орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна; перелік страхових випадків повинен бути погоджений з Орендодавцем; засвідчені копіі договору про страхування та платіжного доручення про сплату страхового внеску в п'ятиденний термін надати Орендодавцю; постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб на увесь строк майно було застраховано.

       5.2.6.після припинення дії цього Договору передати майно  Орендодавцеві по акту приймання-передачі у стані, не гіршому від того, в якому майно було отримано  Орендарем,  при цьому Орендар зобов'язується усунути погіршення майна, що сталося  з його вини;

       5.2.7. нести матеріальну відповідальність перед Орендодавцем за спричинені ним пошкодження майна (в тому числі загибель майна з вини Орендаря), шляхом відшкодування збитків або відновлення майна.

       5.2.8.забезпечувати безперешкодний доступ до майна представників Орендодавця та надавати за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо майна для перевірки дотримання Орендарем умов цього Договору;

       5.2.9. на вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звірки, щорічно брати участь в інвентаризації розрахунків станом на 1 січня.

       5.2.10. Самостійно сплачувати вартість фактично спожитих комунальних послуг постачальникам таких послуг, які надаються за окремими договорами, укладеними Орендарем з цими організаціями (водопостачання, каналізація, газ, електрична та теплова енергія і т. п.), за тарифами, які у встановленому законодавством порядку відшкодовують повну вартість їх надання.

          У разі відсутності можливості укладання таких договорів з підприємствами-постачальниками послуг (водопостачання, газ, теплова енергія та ін.), відшкодовувати витрати Орендодавця за надані послуги на підставі даних обліку (лічильників).

     5.2.11. Забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж), а також збереження опломбування лічильників. У випадку аварій та проведення планових ремонтних робіт повідомляти про це Орендодавцю.

     5.2.12. У разі прийняття рішення про припинення шляхом реорганізації чи ліквідації Орендаря, або порушенні щодо нього справи про банкрутство в господарському суді, письмово повідомити про це Орендодавцю в 10-денний термін з дати прийняття відповідного рішення.

      5.2.13. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, місцезнаходження письмово повідомляти про це Орендодавцю у тижневий строк.

      5.2.14. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством або за вимогою однієї з Сторін) за рахунок своїх коштів в 5-ти денний термін з моменту підписання Договору.

      5.2.15. Для продовження дії цього Договору оренди Орендар за три місяці до дати закінчення цього Договору має надати Орендодавцю новий звіт з незалежної оцінки майна.

      5.2.16. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для ліквідації їх наслідків.

      5.2.17. У разі якщо Договір укладено за результатами конкурсу, до нього включаються зобов'язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.

       Орендар має також  інші права та обов’язки, що випливають з цього Договору, та передбачені чинним законодавством.

6. Відповідальність сторін.

 

 6.1. Орендодавець не несе відповідальності за збитки, нанесені Орендарю внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на території нерухомого майна або за його межами, якщо вину Орендодавця не встановлено.

6.2. За несвоєчасну та не в повному обсязі сплату орендної плати та інших платежів на користь Орендодавця Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню в розмірі 0,5 % від розміру несплачених орендних та інших платежів за кожний день прострочення, але не більше розміру, встановленого законодавством України.

У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі 3 % від суми заборгованості.

У випадку примусового стягнення орендної плати та інших платежів у порядку, встановленому законодавством України, з Орендаря також стягуються у повному обсязі витрати, пов'язані з таким стягненням.

6.3. Орендар відшкодовує Орендодавцю збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією майна.

При погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини Орендаря він відшкодовує Орендодавцю збитки в подвійному розмірі вартості, яка необхідна для відновлення майна.

Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом Договору, здійснюється лише за умови, якщо вищезазначені ризики не застраховано або розмір страхового відшкодування менше розміру завданих збитків.

6.4. Ризик випадкової загибелі майна несе Орендодавець.

6.5. У разі звільнення Орендарем майна без письмового попередження Орендодавця, а також без складання акта про передачу майна в належному стані, Орендар несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв'язку з цим збитки в повному їх розмірі та сплачує Орендодавцю орендну плату за весь період користування до підписання акта приймання-передачі майна.

6.6. За майно, залишене Орендарем у орендованому приміщенні без нагляду та охорони, Орендодавець відповідальності не несе.

6.7. У разі наявності у будівлі або споруді кількох орендарів Орендар несе солідарну відповідальність за належний технічний стан цієї будівлі або споруди, їх фасаду, інженерних комунікацій, санітарне утримання об'єкта оренди та прибудинкової території.

7. Строк дії договору та умови його припинення.

       7.1.Цей Договір є укладеним з моменту підписання його Сторонами і діє:

з «___»________20___р. по «____»_______20___ р. включно.

У разі, якщо законом передбачене нотаріальне посвідчення і державна реєстрація, цей Договір є укладеним з моменту державної реєстрації.

       7.2.Умови цього Договору зберігають чинність протягом всього строку дії цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладання законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати, відшкодування іншіх витрат, матеріальних збитків тощо - до виконання зобов'язань.

        7.3.У разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його дії протягом одного місяця, Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються відповідним договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

        7.4. Одностороння відмова від Договору не допускається, крім виключних випадків, передбачених пунктом 7.5. цього Договору.

         7.5. Договір може бути розірваний з ініціативи Орендодавця  в односторонньому порядку в разі:

7.5.1. несплати Орендарем орендної плати  протягом трьох місяців підряд;

7.5.2. невідшкодування Орендарем витрат Орендодавця за надані комунальні послуги протягом трьох місяців підряд;

7.5.3. відмови/ухилення Орендаря відновити попередній стан майна або відшкодувати збитки внаслідок навмисного або необережного погіршення стану майна;

7.5.4. виявлення факту використання майна не за цільовим призначенням, визначеного цим Договором;

7.5.5.виникнення у Орендодавця суспільної потреби або виробничої необхідності у використанні майна;

7.5.6. відмови/ухилення Орендаря від підписання акта приймання-передачі протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання акта від Орендодавця.

Лист з відмовою від Договору направляється поштою з повідомленням про вручення за місцезнаходженням Орендаря, вказаним у Договорі. Договір є розірваним з дати одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору, або з дати повернення Орендодавцю відмови від Договору з відміткою відділення зв'язку про відсутність Орендаря за вказаною адресою (дане положення не розповсюджується на п. 7.5.5. Договору).

         7.6. Договір припиняється в разі:

- ліквідації Орендодавця або Орендаря;

- закінчення строку, на який його було укладено;

- банкрутства Орендаря;

- загибелі орендованого майна;

- смерті Орендаря (якщо орендарем є фізична особа);

- в інших випадках, передбачених законом.

          7.7. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін. Договір вважається розірваним з дати повідомлення Орендаря/Орендодавця про згоду розірвати Договір, але не раніше дати повернення майна за актом приймання-передачі. У випадку дострокового розірвання договору, сторона, яка виявила бажання розірвати договір, повинна попередити іншу сторону не пізніше ніж за 30 календарних днів.

          7.8. На вимогу однієї із Сторін Договір може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

          7.9.Після закінчення терміну дії Договору Орендар має переважне право на продовження договору оренди на новий термін за умови відсутності порушень цього Договору.

8. Додаткові умови.

         8.1. Сторони не відповідають за неналежне виконання цього Договору внаслідок дії форс-мажорних обставин.Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань в термін, встановлений Договором, то цей термін відповідно відкладається на час дії цих обставин.

        8.2. Поліпшення майна, виконані Орендарем за власні кошти, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, залишаються у комунальній власності Гореницької сільської ради.

        8.3.Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за погодженням сторін при письмовому попередженні ініціатором внесення змін іншої сторони. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною і вступають в силу з моменту підписання їх Сторонами.

         8.4.Реорганізація як Орендодавця, так і Орендаря не є підставою для зміни умов чи припинення дії цього Договору.

         8.5.У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

         8.6.Даний Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і надаються по одному для кожної сторони.

 

9.Додатки

 

         9.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною  і складовою частиною.

         9.2 До цього Договору додаються:

- розрахунок орендної плати;

- акт приймання-передачі орендованого майна;

- витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки).

 

10. Місцезнаходження та платіжні реквізити сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР

_________________________________

       (назва і місцезнаходження)

Поточний рахунок N _________

Код ЄДРПОУ _______________

тел. _______________________

факс ______________________

___________________________
                   (посада керівника)
___________________________
             (підпис керівника,дата)

___________________________
                     (П. І. Б. керівника)

М. П.

___________________________

       (назва і місцезнаходження)

Поточний рахунок N _________

Код ЄДРПОУ _______________

тел. _______________________

факс ______________________

___________________________
                   (посада керівника)
___________________________
             (підпис керівника, дата)

___________________________
                    (П. І. Б. керівника)

М. П.

 

 

                                                                                                   Додаток 1

до Договору оренди №__

від «__»________20__р.

 

 

Розрахунок орендної плати

 

 

Тип об’єкта оренди

Вартість

об’єкта за експертною оцінкою станом на_______20__р.

Площа,м²

Орендна ставка,%

Сума орендної плати за рік,грн.

Індекс інфляції

Всього орендної плати на місяць,грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від Орендодавця:__________________    Від Орендаря:__________________

 

 

_______м.п.________                                                           ________м.п._________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

        Додаток 2

до Договору оренди №__

від «__»________20__р.

 

АКТ

прийому-передачі майна по договору оренди № __ від «__»________20__р.

 

с.Іванківці                                                                                              «___ » ___________ 20__ р.

 

Цей Акт складено на виконання Договору оренди_______ № ___ від «____» __________ 20___р., укладеного між ___________________ (надалі- ОРЕНДОДАВЕЦЬ) та ________________________ ( ОРЕНДАР).

Ми, що нижче підписалися, від ОРЕНДОДАВЦЯ –Семенівської сільської ради  в особі сільського голови _________________ з однієї сторони, та від ОРЕНДАРЯ _________________________(далі - ОРЕНДАР ) в особі ___________________________ з іншої сторони, склали цей Акт про те, що ОРЕНДОДАВЕЦЬ здав, а ОРЕНДАР прийняв в оренду наступне майно, що знаходиться за адресою:____________________________________________, загальною площею _____кв.м.

Зауваження до стану майна та його складових відсутні.

Момент передачі нежитлового приміщення зафіксований вірно:

                                                                      «___»__________20___р.

 

Від Орендодавця:___________________Від Орендаря:___________________

 

 

 

 

Секретар ради                                                                      О.М.Гортовлюк

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь