A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в Семенівській сільській раді на 2017-2020 роки

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Сьома   сесія                                                                   VIΙ скликання

 

від 20 червня 2017року                                                      145

 

Про затвердження Програми
розвитку фізичної культури і спорту
в Семенівській сільській раді на 2017-2020 роки

 

          З метою покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного  забезпечення сфери фізичної культури і спорту, оздоровлення широких верст населення об’єднаної територіальної громади, пропаганди здорового способі життя в молодіжному середовищі, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», ст. 26, 32, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту в Семенівській сільській раді на 2017-2020 роки, що додається.

 2. В процесі виконання сільського бюджету на 2017-2020 роки передбачити кошти на фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією заходів Програми, в межах фінансових можливостей.

 3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію сільської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності та гуманітарних питань (освіта, фізичне виховання, культура, охорона здоров’я та соціальний захист).

 

Сільський голова                                                   Н.В.Семенюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   рішенням VІΙ сесії                  

                                                Семенівської сільської ради

                                                                   від 20 червня 2017 року № 145

Програма 
розвитку фізичної культури і спорту в Семенівській сільській раді                                             на 2017-2020 роки

Загальні положення.

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля,  збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

Світовий досвід свідчить, що рухова активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров`я. За інтегральним показником здоров`я населення  яким є середня очікувана тривалість життя людини, України посідає одне з останніх місць в Європі. Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у всіх сферах.

Проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблемі загально­соціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та  пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

Мета Програми

 Метою Прогами є роз`яснення існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних і нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-приоритетних заходів: проведення фізкультурно – оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян, забезпечення розвитку заняття спортом серед дитячо-юнацького населення громади, поліпшення нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення.

  Основні завдання Програми

 Основними завданнями Програми є:

проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних  закладах, розташованих на території Семенівської сільської ради;    

збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально– технічної бази, поліпшення умов її функціонування;

підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення.

 Фінансове забезпечення Програми

 Програма розвитку фізичної культури і спорту сільської ради реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених сільським бюджетом на 2017 рік,  в сумі                  27 тис. грн., що включає:

придбання спортивної форми та інвентаря 12 тис. грн.;

матеріальне забезпечення проведення спортивно-масових  заходів, участь збірних команд громади в чемпіонатах району 15 тис. грн.

Фінансове виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах коштів, що передбачатимуться у бюджеті Семенівської сільської ради на заходи і розвиток фізичної культури і спорту, з врахуванням можливостей дохідної частини бюджету для спрямування коштів на вказані цілі.

Також програма може включати позабюджетні кошти інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

Напрями реалізації Програми.

            Реалізація Програми здійснюються за такими напрямами:

 1) Створення умов для фізичного виховання і спорту в навчальних закладах Семенівської сільської ради, в місцях  відпочинку населення.                                                                                2) Здійснення  заходів щодо облаштування та поточного ремонту спортивних майданчиків та споруд на території громади за рахунок бюджету Семенівської сільської ради, позабюджетних коштів, коштів комерційних структур, які працюють на території села.                     3) Під час складання проектів бюджету на поточний рік передбачити кошти на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед широких верст населення.                    4) Забезпечення участі збірних команд громади в чемпіонатах району.                                   5) Забезпечення проведення Малих Олімпійських Ігор школярів.                                             6) Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 Медичне забезпечення програми.

          Планується   залучати працівників медичних закладів під час проведення спортивних змагань на території громади для забезпечення надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги учасникам змагань.

 Інформаційно- пропагандистське забезпечення Програми.

Шляхом висвітлення діяльності Семенівської сільської ради з питань розвитку фізкультури та спорту, буде забезпечено інформування населення про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового зайняття спортом, як важливого чинника здорового способу життя з метою залучення жителів громади до регулярних фізкультурно-  оздоровчих заходів  та буде забезпечено інформування населення територіальної громади щодо часу та дати проведення спортивно-масових заходів.

 Очікувані результати виконання Програми.

 Виконання Програми дасть можливість:                                                                                           - збільшити загальну чисельность населення, залученого до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;                                                                                                    - поліпшити результати виступу команди громади  в чемпіонатах району;                                  - сформувати систему підготовки резерву для команди громади, забезпечивши охоплення школярів заняття спортом;                                                                                                                   - зменшити кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;                                                                                           - зменшити середню кількість днів тимчасової непрацез­датності через хворобу.

Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми.

 Виплата коштів на виконання заходів Програми проводиться з дотриманням наступного механізму, а саме, надання до Семенівської сільської  ради наступних документів:

   1. Для виплати матеріального забезпечення учасників змагань, медичного та судівського обслуговування проводити через відповідальну особу - інструктора з фізичного виховання та спорту на громадських засадах:                                                                                                          - договір про матеріальну відповідальність з інструктором по спорту на громадських засадах;                                                                                                                                                  -заява;                                                                                                                                                - копія паспорта інструктора;                                                                                                                  - копія податкового номеру інструктора;                                                                                      - авансовий звіт з відомістю та підписами учасників змагань про отримання коштів.

         Виплати проводяться через відповідальну особу- інструктора з фізичного виховання та спорту на громадських засадах.

 2. При придбанні матеріальних цінностей, а саме, спортивного інвентарю, надається :                 - договір з постачальником;                                                                                                                  - накладна про одержання товару;                                                                                                         - копія паспорта інструктора;                                                                                                                - копія податкового номеру інструктора.                                                                                               - договір про матеріальну відповідальність з інструктором по спорту на громадських засадах.

        Координація діяльності та контроль за виконанням  Програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2010 роки покладається відділ освіти, молоді та спорту Семенівської сільської ради.  

Заходи

програми  розвитку фізичної культури і спорту в Семенівській сільській раді

 на 2017-2020  роки 

№ п/п

Назва заходу

Виконавець

Джерело фінансування

Обсяги фінансування

Терміни виконання

Очікуваний результат

1.

Матеріальне забезпечення виїзних матчів збірних команд громади (участь у кубках, турнірах, чемпіонатах області та району, підвіз учасників)

Семенівська сільська рада

Сільський бюджет

 

5000 грн. 

Протягом року

Збільшення відсотку залучених до занять фізичною культурою та спортом жителів села

2.

Матеріальне забезпечення проведення Малих Олімпійських Ігор (придбання кубків, медалей, призів, грамот)

 

Семенівська сільська рада

Сільський бюджет

 

2000 грн.

Протягом теплої пори року

Збільшення відсотку залучених до занять фізичною культурою та спортом жителів громади

3.

Придбання спортивного інвентаря(футбольні м`ячі, футбольна форма)

Семенівська сільська рада

Сільський бюджет

 

12000 грн. 

Протягом року

Створення належних умов заняття фізичною культурою та спортом

4.

Матеріальне забезпечення участі у Спартакіаді (9 видів спорту, 15 турів, підвіз учасників)

Семенівська сільська рада

Сільський бюджет

 

5000 грн.

Протягом року

Збільшення відсотку залучених до занять фізичною культурою та спортом жителів громади

5.

Придбання необхідних медпрепаратів для надання невідкладної допомоги учасникам змагань

Семенівська сільська рада

Сільський бюджет

 

3000 грн. 

Протягом року

Надання невідкладної медичної допомоги учасникам змагань

 

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь