A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію,та порядку відшкодування цих витрат

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Друга сесія                                                                              VI I скликання

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

від   20 січня  2017 року                                                               №  48   

         

Про затвердження  розміру  фактичних витрат на копіювання або друк документів,  що надаються за запитами на інформацію,та порядку  відшкодування цих витрат

 

 

         З метою організації виконання статті 21 Закону України  «Про доступ до публічної інформації», поста­нови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», статтей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

 

1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію  у Семенівській сільській раді згідно з додатком 1.

1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію згідно з додатком 2.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради Гортовлюк О.М.

 

 

 

Сільський голова                                                          Н.В.Семенюк

 

 

 

 

 

                                 Додаток №1

до рішення сесії сільської ради

                                                                                     від 20 січня 2017 р № 48               

 

 

порядок про  відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,що надаються за запитом на інформацію

 

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються апаратом Семенівської сільської ради за запитом на інформацію, розпорядни­ком або володільцем якої є Семенівська сільська рада.

2. Порядок розроблено з метою реалізації положень етапу 21 Закону України від 13.01.11 p. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі — Закон № 2939), постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.11 р. №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

- у разі надання фізичній особі інформації про неї;

- якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

- щодо інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспіль­ний інтерес, визначається згідно з чинним законодавством України.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання та друк копій документів, що надаються апаратом Семенівської сільської ради за запитом на інформацію, здійснюється у разі необхідності ви­готовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів (починаючи з одинадцятої сторінки) відповідно до Роз­міру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпоряд­ником якої є Семенівська сільська рада, відповідно до додатку 2 до цього Порядку.

II. Забезпечення стягнення плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

1.Відповідальний за надання відповіді на запит на інформацію, у разі здійснення копіювання або друку документів обсягом більш як 10 сторінок подає Заявку на виписку рахунка для відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі — Заявка), до бухгалтерії сільської ради.

2. На підставі отриманої Заявки бухгалтерія сільської ради протягом одного робо­чого дня виписує Рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надають­ся за запитом на інформацію (далі — Рахунок), та передає його до відповідального, що готує відповідь на запит на інформацію для подальшого направлення запитувачу в установлений законом строк.

3. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

4. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на рахунок Семенівської сільської ради бухгалтерія сільської ради передає відповідальному за надання відповіді на запит на інформацію, копію виписки з рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відпо­відальною особою бухгалтерії (із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та дати).

5. Копії запитуваних документів надаються запитувачу протягом п'яти робочих днів з дати надходження оп­лати на рахунок Семенівської сільської ради.

6. Запитувані документи не надаються у разі ненадходження від запитувача оплати за послуги протягом 20 робочих днів з моменту направлення йому Рахунка. Такий Рахунок анулюється відповідальною особою бухгалтерії (із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та дати) і передається відповідальному за підготовку інформації на цей запит.

7. Відповідальний за підготовку відповіді на запит протягом трьох робочих днів з моменту одержання анульованого Рахунка від бухгалтерії над­силає запитувачу відмову в задоволенні запиту на інформацію. У листі обов'язково зазначається підстава для відмови у задоволенні запиту на інформацію: «Запитувач, який подав запит на інформацію, не оплатив передба­чені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком (п. З ч. 1 ст. 22 зазначеного Закону)».

8. Кошти, одержані як відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, залишаються у розпорядженні юридичної особи — Семенівської сільської ради як від­шкодування фактичних витрат шляхом відновлення касових видатків.

 

Секретар сільської   ради:                                              О.М.Гортовлюк                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Додаток 2   

                            до рішення сесії сільської ради

                                                                                                      від 20 січня  січня 2017 р № 48               

 

 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є

Семенівська сільська  рада

Послуга, що надається

норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату A3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 0,3  відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

 

 

Секретар  сільської   ради                                              О.М.Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3   

                             До порядку відшкодування

     фактичних витрат на копіювання або друк

      документів що надаються за запитом на

      інформацію, затвердженого рішенням

      Семенівської сільської  ради №47  від20.01.2017р.          

 

ЗРАЗОК

рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,що надаються за запитом на інформацію

Надавач послуг: Семенівська сільська  рада

Реєстраційний рахунок: ________________ МФО банку: _____________

Код ЄДРПОУ:____________

Платник:

РАХУНОК №___________ від ______________20___року

Найменування

Вартість виготовлення

І арк. (без ПДВ), грн.

Кількість аркушів, од.

Ціна (без ПДВ), грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються запитом на інформацію

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Всього до сплати:

 

Виконавець

 

                                                                         (сума прописом)

 

 

__________________________________________________________________________________

                                    (підпис)                                                                                  (посада П.І.Б.)

 


Секретар  сільської  ради                                                            О.М.Гортовлюк                                                                                        

 

 

 

 

 

 Додаток 4   

                                До порядку відшкодування

       фактичних витрат на копіювання або друк

       документів що надаються за запитом на

       інформацію, затвердженого рішенням

       Семенівської сільської  ради № 48 від 20.01.2017р.          

 

 

Зразок

Заявки на виписку рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,що надаються за запитом на інформацію

 

ЗАЯВКА № ____________

від "___" ____________ 20 __ року

 

на виписку рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,що надаються за запитом на інформацію

 

 

    ___________________________________________________________________________

                                                               (назва документа)

 

 

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

 

Послуга, що надається

Вартість   виготовлення

1 аркуша  

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)  

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру  (у тому числі двосторонній друк)  

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

Копіювання або друк копій документів будь – якого формату, якщо в документах, окрім  відкритої інформації, міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі  двосторонній друк)  

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

(За відсутності даних ставиться прочерк)

 

 

Виконавець:

___________________                                 _______________                      _____________

(посада)                                                    (підпис)                                   (П. І. Б.)

 

Секретар  сільської ради                                                                О.М.Гортовлюк

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь