A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Програми інформатизації Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки

 

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я

 

Тридцять п’ята сесія                                                                  VIΙ скликання

 

від ____________2020 року                                                                      № ____

 

 

Про затвердження Програми інформатизації

Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки

 

 З метою створення сучасних інформаційних ресурсів для поліпшення якості отримання громадянами доступу до потрібної інформації, яка знаходиться у володінні сільської ради та її відділів, відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації» (зі змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. №644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» (зі змінами та доповненнями), розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 №649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Програму інформатизації Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки згідно з додатком №1.

 

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності та  гуманітарних питань (освіта, фізичне виховання, культура, охорона здоров’я та соціальний захист).

.

 

 

 

Сільський голова                                                    Н. В. Семенюк

 

 

 

 

 

 

                                                                              Додаток № 1

                                                                               до рішення ___ сесії

                                                                      Семенівської сільської ради

                                                                              від ______________ № ___

 

 

Програма інформатизації

Семенівської сільської ради на 2020 рік

 

І. Паспорт Програми

 

1.Ініціатор розроблення Програми

Семенівська сільська рада

2. Підстава для виконання Програми

Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 №74/98-ВР (зі змінами та доповненнями)

3. Розробник Програми

Відділ з питань економіки та розвитку інфраструктури Семенівської сільської ради

4. Співрозробники Програми

-

5. Головний розпорядник коштів

Семенівська сільська рада

6. Строк виконання Програми

2020-2022 роки

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

2020 рік - 80,0 тис. грн

2021 рік – в межах фінансових можливостей

2022 рік – в межах фінансових можливостей

 

ІІ. Загальні положення

 

         Програма інформатизації Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», Указу Президента України від 31.07.2000 №928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», постанови Кабінету Міністрів України вiд 31.08.98 №1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації».

         Законом України «Про Національну програму інформатизації» введено в дію такі терміни:

iнформатизацiя   -   сукупність   взаємопов’язаних   організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку i використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудована на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

інформаційна технологія - цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно вiд місця їх розташування;

 

засоби інформатизації - електронні обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, iнформацiйнi системи або їх окремі елементи, iнформацiйнi мережі i мережі зв’язку, що використовуються для реалiзацiї інформаційних технологій.

Програма визначає стратегію комп’ютерного та iнформацiйно-аналiтичного забезпечення Семенівської сільської ради та її виконавчих органів.

 

ІІІ. Головна мета

 

Головною метою Програми є створення сучасних та необхідних умов для задоволення технологічних, інформаційних потреб сільської ради для надання своєчасної, достовірної та повної інформації як мешканцям громади (різноманітні довідки, витяги, копії, тощо), так і відповідним державним органам виконавчої влади, опрацювання документальної діяльності сільської ради шляхом використання інформаційних технологій, інформатизація населення громади.

 

IV. Принципи формування i виконання Програми

            Програма формується виходячи з довгострокових пріоритетів інформаційного розвитку інфраструктури сільської ради i спрямована на розв’язання проблем управління інформаційними потоками.

             Реалізація Програми має здійснюватися з додержанням таких основних принципів:

          - узгодженість пріоритетів інформатизації сільської ради з основними напрямами Національної програми інформатизації та потребами громади;

          - системність формування та виконання Програми.

            Програма може коригуватися та затверджуватися в установленому порядку згідно з чинним законодавством.

 

V. Завдання, які мають бути вирішені при виконанні Програми

Програма спрямована на вирішення таких основних завдань:

 

  • формування організаційних, фінансових, методичних передумов розвитку інформатизації сільської ради;

 

  • застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій;

 

  • створенню, систематизації, опрацюванню та належне зберігання різноманітної інформації (щодо платників місцевих податків та зборів, власників землі та землекористувачів, обліку об’єктів нерухомості в населених пунктах громади) та електронних документів, які створені сільською радою;

 

  • забезпечення принципів відкритості та гласності у діяльності сільської ради, створення технічної можливості запровадження засобів електронної демократії в громаді (електронних петицій, проведення опитування думки членів громади з важливих питань життя громади, внесення відповідних пропозицій, тощо);

 

  • оновлення частини морально застарілої комп’ютерної техніки, оргтехніки в сільській раді.

Заходи реалізації Програми викладені у додатку №1.

 

VI. Очікувані результати інформатизації

            Найважливішими наслідками інформатизації є побудова сучасної системи управління, розвиток інформаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів.

             Інтегральний ефект, який отримає сільська рада від реалізації Програми, полягає в узгодженості i підвищенні якості, оперативності інформаційних процесів.

            Реалізація завдань Програми забезпечить більш чітку керованість інформаційними потоками в сільській раді за рахунок повної реалізації системи вертикальних i горизонтальних зв’язків, отриманні найбільш повної, достовірної інформації, оперативного аналізу ситуації та інформаційної підтримки прийняття виважених (управлінських) рішень на усіх рівнях.

             Забезпечується більш широкий доступ до різних джерел інформації i до індивідуальних засобів її обробки, включення до загальної системи поширення інформації у сільській раді, а також створення технічної можливості для запровадження засобів електронної демократії в Семенівській сільській раді.

 

VII. Визначення джерел фінансування Програми

            Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Семенівської сільської ради та інших джерел, що не заборонені законодавством.

 

Ресурсне забезпечення за Програмою інформатизації наведено у додатку № 2.

 

 

Секретар сільської ради                                           О. М. Гортовлюк

 

                                                            Додаток № 1

                                                                      до Програми інформатизації Семенівської

                                                                  сільської ради на 2020-2022 роки

 

 

Заходи по реалізації

Програми інформатизації Семенівської сільської ради

на 2020-2022 роки

 

з/п

Заходи

Обсяги фінансування

2020

2021

2022

Виконавець

1.

Придбання комп’ютерної та

оргтехніки, комплектуючих до них та

комп’ютерного приладдя

70,0

 

 

Виконавчий

комітет

Семенівської

сільської ради

2.

Придбання ліцензованого

програмного забезпечення, подальше

його підтримка та оновлення

В межах фінансових можливостей

Виконавчий

комітет

Семенівської

сільської ради

3.

Придбання захищених носіїв ключової інформації (кваліфікованого електронного підпису)

В межах фінансових можливостей

Виконавчий

комітет

Семенівської

сільської ради

4.

Заходи з   забезпечення   захисту

персональних комп’ютерів

користувачів від мережевих

вірусних  атак  та  інших  шкідливих

програм:

- придбання ліцензійного антивірусного захисту  серверних і

несерверних ОС.

В межах фінансових можливостей

Виконавчий

комітет

Семенівської

сільської ради

5.

Ремонт та  технічне  обслуговування

комп’ютерної та офісної техніки,

заправка та ремонт картриджів, обслуговування програмного

забезпечення

10,0

 

 

Виконавчий

комітет

Семенівської

сільської ради

Усього:

80,0

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                           О. М. Гортовлюк

 

                                                                      Додаток № 2

                                                                      до Програми інформатизації Семенівської

                                                                  сільської ради на 2020-2022 роки

 

 

 

Ресурсне забезпечення

Програми інформатизації Семенівської сільської ради на 2020-2022 роки

 

 

Обсяг коштів, які пропонується

залучити на виконання

Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн)

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Всього:

(тис. грн)

(тис. грн)

(тис. грн)

усього, у т. ч.:

80,0

-

-

80,0

бюджет  Семенівської  сільської

ради

80,0

-

-

80,0

інші джерела фінансування

-

-

-

-

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                           О. М. Гортовлюк

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь