Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про затвердження порядку і нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної власності Семенівської сільської ради у 2018 році»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради

«Про затвердження порядку і нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної власності Семенівської сільської ради у 2018 році»


         Назва регуляторного органу: Семенівська сільська рада

         Назва документа: проект рішення сільської ради «Про затвердження порядку і нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної власності Семенівської сільської ради у 2018 році»

 

         Розробник аналізу регуляторного впливу: Виконавчий комітет Семенівської сільської ради.


            Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про затвердження порядку і нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної власності Семенівської сільської ради у 2018 році»  підготовлено згідно з вимогами Закону України від 11.09.2013 №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»,

 

 

  • Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати  шляхом державного регулювання

 

         У зв’язку з потребою встановлення нормативу відрахування комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до сільського бюджету виникла необхідність у розробці та затвердження на сесії сільської ради проекту даного рішення з метою забезпечення надходжень до сільського бюджету, регламентування відносин щодо сплати комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до бюджету, а також здійснення контролю за повнотою та своєчасністю проведення вказаних платежів.

         Прийняття запропонованого проекту рішення також необхідно для забезпечення ефективного і цілеспрямованого використання прибутку комунальних підприємств, для чого слід прописати чіткий порядок і нормативи відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами або підприємствами, у статутних фондах яких є частка комунальної власності, управління якими здійснює Семенівська сільська рада.

         Даний проект рішення впливає на такі основні групи населення: органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, у статутних фондах яких є частка комунальної власності, управління якими здійснює Семенівська сільська рада.

 

 

  • Цілі державного регулювання

 

         Проект рішення сільської ради «Про затвердження порядку і нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної власності Семенівської сільської ради у 2018 році»  є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання фінансових відносин (перерахування частини чистого прибутку до сільського бюджету) між сільською радою, комунальними підприємствами та Бердичівським управлінням ГУ ДФС у Житомирській області.

         Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

- встановлення порядку і єдиного нормативу відрахування комунальними підприємствами до сільського бюджету частини чистого (доходу);

- здійснення сільською радою повноважень щодо управління об’єктами спільної власності об’єднаної територіальної громади;

- ефективність використання комунального майна та здійснення контролю.

 

  • Визначення та оцінка альтернативних способів

 досягнення визначених цілей. Аналіз вигод та витрат

 

3.1. Визначення альтернативних способів

 

Види альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 – збереження існуючого стану, тобто неприйняття  відповідного рішення

Така альтернатива є неприйнятною, в зв’язку з тим, що не встановлено порядок і нормативи відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами або підприємствами, у статутних фондах яких є частка комунальної власності, управління якими здійснює Семенівська сільська рада і це призведе до зменшення надходжень до сільського бюджету

Альтернатива 2 – прийняття рішення «Про затвердження порядку і нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної власності Семенівської сільської ради у 2018 році»

У разі прийняття рішення буде забезпечено виконання вимог Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України та збільшено надходження до сільського бюджету

 

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Види альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

 

 

Альтернатива 2

1.Забезпечення надходжень у вигляді частини чистого прибутку (доходу) від комунальних підприємств до сільського бюджету

2. Створення фінансових можливостей органів місцевого управління для задоволення соціальних та інших потреб громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Види альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

 

 

Альтернатива 2

Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця окремо

Час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів господарювання

 

Види альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

 

 

Альтернатива 2

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори

 

 

Отже, альтернативні способи досягнення мети державного регулювання відсутні.

 

  • Механізми та заходи, що пропонуються для розв´язання проблем 

 

         Вирішення проблеми, зазначеної у розділі 1 цього аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення нормативів відрахувань комунальними підприємствами до сільського бюджету частини чистого прибутку у відповідності із вимогами чинного законодавства. Інші альтернативні способи є неефективними та недоцільними для досягнення поставленої мети або суперечитимуть вимогам чинного законодавства.

         Рішення, у разі його прийняття, буде передбачено встановлення єдиного нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами.

         Для реалізації проекту необхідно задіяти наступні ресурси:

- інформаційні – довести до відома комунальних підприємств сільської ради про розробку нового проекту рішення щодо нормативу відрахування комунальними підприємствами до сільського бюджету частини чистого прибутку (доходу);

- організаційні – Бердичівському управлінню ГУ ДФС у Житомирській області здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог рішення, своєчасністю та повнотою нарахування та сплати комунальними підприємствами до сільського бюджету частини чистого прибутку (доходу), подання ними звітності у визначені Податковим кодексом терміни.

         Для ефективного вирішення проблеми необхідно:

- опублікувати рішення сільської ради на веб-сайті сільської ради;

- довести до відома рішення сільської ради до керівників комунальних підприємств.

 

  • Можливість досягнення визначених цілей у разі

 прийняття регуляторного акту

 

     Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акту не очікується.

         Прийняття регуляторного акту надасть можливість врегулювати відносини між сільською радою,  комунальними підприємствами та Бердичівським управлінням ГУ ДФС у Житомирській області, щодо бази оподаткування та нормативів відрахувань, що виникають при здійснення останніми відрахувань до сільського бюджету частини чистого прибутку (доходу).

     Реалізація запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з сільського бюджету. Для виконання вимог запропонованого проекту рішення достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акту не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання, громадянам та державі в цілому.

     Рішення сприятиме формуванню умов для ефективного використання комунального майна. Запропонований порядок враховує особливості організаційно-розпорядчих відносин, пов’язаних з відрахуванням частини чистого доходу. Запровадження зазначеного нормативного акту забезпечить високу ймовірність досягнення поставленої мети.

 

  • Очікувані результати від прийняття регуляторного акту

 

         Прийняття даного рішення і практичне впровадження закріплених у ньому норм дозволить залучити додаткові кошти суб’єктів господарювання комунальної форми власності шляхом встановлення нормативу відрахувань частини чистого прибутку до сільського бюджету та здійснення ефективних заходів контролю за справлянням даного виду платежу.

         Вигодами органу місцевого самоврядування є:

- наповнення бюджету;

- ефективне використання майна, що перебуває у власності міста;

- ефективне використання вільних площ.

         Вигода для суб’єктів господарювання:

- чітко визначена процедура відрахування комунальними підприємствами до загального фонду сільського бюджету чистого прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності.

         Вигода для населення громади:

- наповнення бюджету.

 

  • Обґрунтування строку дії регуляторного акту

 

         Строк дії регуляторного акту пропонується обмежити терміном на 1 (один) планово-бюджетний рік з метою подальшого можливого удосконалення рішення. Зміни та доповнення до даного регуляторного акту можуть вноситись у разі зміни до чинного законодавства.

 

  • Показники результативності регуляторного акту

 

         Показники результативності запровадженого рішення є забезпечення надходжень до сільського бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної власності.

 

  • Заходи з відстеження результативності регуляторного акту

 

     Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту на підставі звітів Бердичівського відділення Державної казначейської служби у Житомирській області.

 

 

Секретар сільської ради                                                 О. М. Гортовлюк

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь