A A A K K K
для людей із порушенням зору
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про створення опікунської ради при виконавчому комітеті Семенівської сільської ради

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕНЬ

 

                                    

 

  

 

від ____________2018 року                                                       №

 

Про  створення опікунської ради

при виконавчому комітеті

Семенівської  сільської ради

 

        З метою соціального захисту дітей, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, відповідно до статті 56 Цивільного кодексу України, підпунктів 1.4, 1.6. пункту 1 Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, керуючись пунктом 4 частини “б” статті 34 статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком сільської  ради

                                       

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Семенівської сільської  ради (додається).

 2. Затвердити склад опікунської ради при виконавчому комітеті Семенівської сільської  ради (додається).

 3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                    Н.В. Семенюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

сільської ради

від __________ 2018

№ __________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду при виконавчому комітеті

Семенівської сільської  ради

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Семенівської сільської  ради (далі – опікунська рада) утворюється при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Семенівської сільської  ради, та має консультативно-дорадчі функції. Опікунська рада здійснює свою діяльність гласно, відкрито, на принципах демократичності та колегіальності.

1.2. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680), іншими нормативно-правовими актами з відповідних питань та цим Положенням.

1.3. Опікунська рада утворюється у складі 7-10 осіб. До складу опікунської ради входять депутати, посадові особи виконавчих органів Семенівської сільської  ради.  Склад опікунської ради затверджується рішенням виконавчого комітету сільської ради.

1.4. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є заступником сільського голови. Голова опікунської ради має заступника, який у разі відсутності голови опікунської ради виконує його функції.

 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 Завданням опікунської ради є:

 

2.1. Надання допомоги виконавчому комітету сільської ради у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування щодо соціально-правового захисту дітей, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

 

2.2. Забезпечення особистих та майнових прав та інтересів дітей, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

 

2.3. Сприяння забезпеченню реалізації прав дітей, людей з інвалідністю, одиноких громадян похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення.

 

 

 

 

 3. ФУНКЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових і житлових прав та інтересів дітей, осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними (обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника), та повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

3.2. Розглядає та заслуховує інформацію про використання опікунами (піклувальниками) пенсій, що отримують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів, звітів опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов’язків, звітів про збереження та охорону майна, що належить підопічним тощо.

3.3. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до компетенції органів опіки та піклування.

 4. ПРАВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

Опікунська рада має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності.

4.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав  дітей, людей з інвалідністю, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

4.3. Залучати до розв’язання актуальних проблем прав дітей, людей з інвалідністю, одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

 5. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

5.1. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які проводяться у разі потреби.

5.2. До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні конкретного питання.

5.3. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради працюють на громадських засадах. У разі відсутності члена опікунської ради з поважних причин його має право представляти посадова особа того ж підрозділу на правах члена ради.

5.4. Засідання опікунської ради та прийняті рішення оформлюються протоколом, який веде секретар опікунської ради. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів.

5.5. Головуючим на засіданні є голова опікунської ради. У разі відсутності голови опікунської ради засідання веде його заступник.

5.6. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем опікунської ради. Рекомендації або загальна думка більшості членів опікунської ради, присутніх на засіданні, стисло формулюються у протоколі, який подається на розгляд виконавчого комітету для прийняття остаточного рішення.

5.7. Опікунська рада у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує їх виконання.

5.8. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів опікунської ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до протоколу.

 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

 

 6.1. Підставою для розгляду справ є звернення та документи, що надаються громадянами, організаціями та установами різних форм власності.

 

6.2. Голова опікунської ради:

- організовує роботу опікунської ради, проводить засідання опікунської ради, підписує протоколи засідань;

- веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської ради;

- дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання;

- представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з питань, що належать до її компетенції та повноважень. Голова опікунської ради має право делегувати повноваження членам опікунської ради, секретарю опікунської ради на виконання представницьких обов’язків згідно з чинним законодавством.

 

6.3. Секретар опікунської ради:

- веде діловодство опікунської ради, оформляє протоколи засідань опікунської ради;

- готує звіти про роботу опікунської ради;

- готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та довідки з питань, що розглядались;

- виконує інші доручення голови опікунської ради;

- здійснює у межах своїх повноважень зв’язок між посадовими особами виконавчих органів Семенівської сільської ради, фізичними та юридичними особами з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету міської ради, як органу опіки та піклування.

 

6.4. Члени опікунської ради:

- беруть участь у засіданнях опікунської ради;

- виконують доручення голови опікунської ради.

 

6.5. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час виконання своїх обов’язків, та іншої інформації, що згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

сільської ради

від ______________2018

№ __________

 

СКЛАД

опікунської ради при виконавчому комітеті

Семенівської сільської ради

 

Голова опікунської ради

 

Колесник Людмила Миколаївна

-

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови опікунської ради

 

Носова Тетяна Миколаївна

-

завідувач Центру надання соціальних послуг

 

Секретар опікунської ради

 

Сидорова Тетяна Василівна

-

спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту, в.о. спеціаліста із захисту прав дітей

 

Члени опікунської ради

 

Глушкова Світлана Іванівна

-

Голова комісії з реорганізації

 

Юраш Олександра Сергіївна

-

фахівець соціальної роботи Центру надання соціальних послуг

Андрійчук Ігор Анатолійович

-

 депутат Семенівської сільської ради, голова постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності, законності, правопорядку, антикорупційної діяльності та гуманітарних питань (за згодою)

Ващенко Микола Миколайович

-

в.о.старости Закутинецького старостинського округу 

Апатов Ігор Адольфович

-

 в.о.старости Красівського старостинського округу 

Білик Анатолій Антонович

-

в.о.старости Великонизгірецького старостинського округу 

Юзефович Володимир Нарцизович

-

в.о.старости Терехівського старостинського округу

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь