Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Положення про відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Семенівської сільської ради

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Шістнадцята сесія                                                                       VΙΙ скликання

 

від 22 червня 2018 року                                                          № 376

                           

 

Про затвердження Положення

про відділ фінансів, бухгалтерського обліку та

звітності виконавчого комітету

 Семенівської сільської ради

 

 

Заслухавши інформацію начальника організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства Осадчук Ю.С. та враховуючи рішення Семенівської сільської ради від 23.02.2018 року №294 «Про затвердження структури та чисельності апарату Семенівської сільської ради та її виконавчих органів»,  керуючись ст. 26,  ст. 11, ч. 4 ст. 54,  ч. 1 ст. 59  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Семенівської сільської ради,  згідно з додатком .

 

2. Пункт 2 рішення Семенівської сільської ради від 08.09.2017 року №204 «Про затвердження Положення про структурні підрозділи апарату виконавчого комітету Семенівської сільської ради» та Рішення Семенівської сільської ради від 20 січня 2017 року №46  «Про затвердження Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету Семенівської сільської ради»   вважати такими, що втратило чинність.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                              Н.В. Семенюк

Додаток  

до рішення Семенівської

сільської ради № 376 від 22.06.2018р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Семенівської сільської ради

 

Розділ І. Загальні положення

 

         1.1. Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Семенівської сільської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом ради громади.

         1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним раді громади, підпорядкованим виконавчому комітету, сільському голові. Відділ є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів ради, покладених на нього у встановленому порядку.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, Бюджетним Кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, ухвалами ради громади, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями голови сільської ради, а також положенням про бухгалтерську службу.

Розділ ІІ. Основні завдання та функції відділу

Відділ утворено для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів.

Основними завданнями Відділу є:

2.1.1  забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримання єдиних методологічних засад, установлених Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні”;

2.1.2  здійснення контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських  операцій ;

2.1.3  забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та надання до обліку первинних документів;

2.1.4  збереження оброблених документів, регістрів, звітності протягом установленого терміну;

2.1.5  здійснення заходів щодо надання повної, правдивої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів громади;

2.1.6  забезпечення перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проведення розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних  зобов’язань;

2.1.7. проведення інвентаризації необоротних активів товарно-матеріальних цінностей і  грошових  коштів;

2.1.8. участь у підготовці пропозицій щодо забезпечення раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових  ресурсів;

2.1.9. складання кошторисів та інших документів згідно визначеного порядку;

2.1.10. проведення використання бюджетних коштів в межах затверджених асигнувань;

2.1.11. надання оперативної інформації, складання та подання бухгалтерської звітності у відповідні терміни;

2.1.12. складання проекту бюджету громади і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства;

2.1.13          . здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків з бюджету громади;

2.2 Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

2.2.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів, щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку;

2.2.2. Забезпечує тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця;

2.2.3. Своєчасно складає та подає звіти до органів державної статистики, фонду соціального страхування, Державної фіскальної служби, управління Державного казначейства;

2.2.4. Приймає від установ, для яких виконавчий комітет Семенівської сільської ради є головним розпорядником бюджетних коштів, фінансову та бюджетну звітність, аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів;

2.2.5. Проводить аналіз обсягів видатків за попередні роки, опрацьовує попередню розрахункову потребу на наступний бюджетний рік, складає бюджетний запит з відповідними обґрунтуваннями, складає проекти кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та планів спеціального фонду місцевого бюджету, складає та подає на затвердження розпис, кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету та плани спеціального фонду місцевого бюджету, паспорта бюджетних програм, в разі необхідності внесення змін протягом бюджетного року складає довідки про зміни до розпису, кошторису та плану асигнувань;

2.2.6. Складає штатний розпис і розрахунки до нього в розрізі апарату, управлінь та відділів виконавчого комітету Семенівської сільської ради;

2.2.7. Приймає участь у розробці бюджетних програм та опрацьовує отримані документи та інформацію, що стосується питань порушених в конкретній бюджетній програмі, протягом року здійснює аналіз їх виконання, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів відповідно до напрямів діяльності бюджетних програм;

2.2.8. Готує проекти рішень Семенівської сільської ради та виконавчого комітету Семенівської сільської ради, розпорядження Семенівського сільського голови з питань, що входять до компетенції Відділу;

2.2.9. Нараховує заробітну плату працівникам виконавчого комітету Семенівської сільської ради, особам, направленим на громадські роботи та іншим фізичним особам по цивільно- правовим угодам;

2.2.10. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

2.2.11. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

2.2.12. Забезпечує використання коштів Державного бюджету України, передбачених для бюджету громади;

2.2.13. Подає на розгляд виконавчого комітету та ради проект бюджету громади;

2.2.14. Розглядає кошториси і штатні розписи бюджетних установ та організацій, що фінансуються з бюджету громади;

2.2.15. Складає звіти про виконання бюджету та інших фінансових звітів, подає до органів Державного казначейства України;

2.2.16. Інформує про хід виконання бюджету громади  у поточному бюджетному періоді та підсумки виконання бюджету за рік;

2.2.17. Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства та інших нормативних актів з фінансово-бюджетних питань;

2.2.18. Здійснює підготовку та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для бюджету громади.

 

Розділ ІІІ. Права відділу

Відділ має право :

3.1. Надавати запити у встановленому законодавством порядку до структурних підрозділів виконкому, установам та організаціям, які являються розпорядниками нижчого рівня або одержувачами коштів, щодо отримання інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

3.2     Перевіряти в структурних підрозділах органу місцевого самоврядування, в установах та організаціях, які являються розпорядниками нижчого рівня або одержувачами коштів, зберігання і витрачання матеріальних цінностей та штатний розпис.

3.3 Вносити пропозиції керівництву про притягнення працівників органу місцевого самоврядування до відповідальності за не забезпечення цільового та ефективного витрачання бюджетних коштів та товарно-матеріальних цінностей.

3.4 Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу.

 

Розділ ІV. Відповідальність відділу

 

4.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу.

4.2. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

4.3. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

 

Розділ V. Організація роботи відділу

5.1 Відділ очолює начальник відділу-головний бухгалтер, який призначається на посаду і звільняється сільським головою в установленому чинним законодавством порядку.

5.2. У разі тимчасової відсутності начальника відділу-головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на іншого працівника відділу відповідно до розпорядження сільського голови.

5.3. Начальник відділу:

5.3.1 здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

5.3.2 організовує роботу відділу відповідно до чинного законодавства, керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання державної та фінансової дисципліни;

5.3.3 подає сільському голові пропозиції щодо визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

5.3.4 визначає оптимальну структуру відділу та чисельність його працівників;

5.3.5. розробляє функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників відділу, визначає міру їх відповідальності;

5.3.6. здійснює преміювання працівників відділу за своєчасне та якісне виконання функціональних повноважень та посадових обов’язків;

5.3.7. виконує доручення Семенівського сільського голови;

5.3.8. відповідає за належне збереження бухгалтерських документів.

5.4 Штатна чисельність відділу затверджується сільською радою в межах асигнувань на утримання органів  місцевого самоврядування.

5.5. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету громади.

 

Розділ VІ. Заключні положення

6.1 Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені з ініціативи сільського голови, начальника відділу - головного бухгалтера в установленому  порядку згідно чинного законодавства.

 

 

 

     Секретар сільської  ради                                                О.М.Гортовлюк                                                 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь