A A A K K K
для людей із порушенням зору
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про створення евакуаційної комісії

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

від 17 серпня  2017 року                                                            № ____

 

 

 Про  створення евакуаційної комісії

 

      З метою ефективного проведення евакуаційних заходів по відселенню або евакуації населення при загрозі виникнення чи виникненні значних аварій, катастроф та стихійного лиха і на випадок переведення цивільної оборони  з мирного на воєнний стан у відповідності з Законом України «Кодекс цивільного захисту України»,  постановою КМ України від 30 жовтня 2013 року  № 841 зі змінами, керуючись   пунктом «б»  підпункту 2  ст.38 та ст.52 Закону України    «Про  місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Створити евакуаційну комісію Семенівської сільської ради у складі згідно з додатком № 1 та затвердити Положення про евакуаційну комісію (додаток № 2) та функціональні обов’язки основних посадових осіб (додаток № 3).

 

2. Відповідальному з питань цивільного захисту Семенівської сільської ради Андрійчуку Ігорю Анатолійовичу  розробити для цієї комісії документи згідно з переліком (додаток № 4).  Строк виконання - до 1 жовтня цього року.    

 

          3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                    Н.В.Семенюк

   

 

 

 

 

Додаток № 1 до рішення № ___

                                                                           виконкому сільської  ради

                                                                                             

                                                                                         від “ 17 ” серпня 2017 р.

                                                        

С К Л А Д

ЕВАКУАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

1. Голова комісії – Баценюк Олена Сергіївна заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради .

2. Заступник голови комісії – Андрійчук Ігор Анатолійович завідувач військово-облікового бюро.

3. Секретар комісії – Гортовлюк Олена Михайлівна секретар сільської ради

 

           4. Група обліку та звітності у складі:

 Білик Анатолій Антонович  – виконуючий обов’язки старости сіл Великі Низгірці, Нова Олександрівка;                                                                            Ващенко Микола Миколайович – виконуючий обов’язки старости сіл Закутинці, Сингаївка, Малі Гадомці;                                                                      Апатов Ігор Адольфович – виконуючий обов’язки старости  сіл Красівка, Дубівка;                                                                                                      Юзефович Володимир Нарцизович – виконуючий обов’язки старости сіл Терехове, Кикишівка;  

Юрчук Наталія Миколаївна – директор Хажинської ЗОШ  I-III ступенів

Лисак Міла Олександрівна - завідувач Клубу с.Семенівка 

                                                                                                      

       5. Представники:

           медичної служби – Гуменюк Наталія Євгенівна завідувач ФАПу с.Хажин ;

           служби торгівлі і харчування – Грубенька Тетяна Олександрівна – депутат Семенівської сільської ради (за згодою);

           автотранспортної служби – Шеретун Микола Миколайович;

           підприємств, установ і організацій: 

- Негребецький Валентин Юліанович -директор  ТОВ «Красівське» (за згодою);

-   Волкова Марія Михайлівна депутат сільської ради (за згодою).

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                    О.М.Гортовлюк

 

Додаток № 2 до рішення № ___

                                                                           виконкому сільської  ради

                                                                                             

                                                                                         від “ 17 ” серпня 2017 р.

 

 

                                                                                   З А Т В Е Р Д Ж У Ю

                                                                     Семенівський сільський голова                                                                                                                                                                         __________Н.В.Семенюк

                                                                                                “__”_________200__р.                                                         

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ЕВАКУАЦІЙНУ КОМІСІЮ

СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

     1. Евакуаційна комісія  сільської Ради є робочим органом місцевого органу самоврядування, який забезпечує проведення у життя комплексу заходів щодо організованого вивозу (виводу) населення із районів можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій, якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіянню шкоди здоров’ю людини або прийому еваконаселення із інших місць і розміщенні їх за межами зон надзвичайних ситуацій та забезпечення його життєдіяльності в цих умовах .     

     Евакокомісії створюється органами місцевими самоврядування, підзвітні і підконтрольні їм.

 

     2. Евакокомісія у своїй роботі керується законодавчими і нормативними актами України, , рішеннями та розпорядженнями місцевого органу самоврядування  прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

 

     3.  Основними завданнями евакокомісії є:

     розроблення планів евакуації (відселення) населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного характеру ;

     координація в межах її діяльності підприємств, установ і організацій щодо забезпечення проведення евакозаходів та організація життєзабезпечення евакуйованого (відселеного) населення ;

     визначення основних напрямів роботи щодо проведення евакозаходів та соціальному захисту населення, що постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

      підготовка і перепідготовка кадрів евакокомісій до дій в умовах надзвичайних ситуацій.  

 

      4. Евакокомісія, відповідно до покладених на неї завдань:

     організує розроблення і здійснення евакозаходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та соціальним захистом населення, яке постраждало від них;

      керує проведенням евакозаходів на відповідній території і забезпечує готовність евакоорганів до дій за призначенням;                                                                 

     здійснює контроль за створенням евакоорганів суб’єктами господарської діяльності,  підготовкою і перепідготовкою особового складу евакоорганів;

     здійснює організаційно-методичне керівництво, координацію і контроль за діяльністю підвідомчих евакоорганів;

     бере участь у розгляді та опрацюванні пропозицій щодо матеріально-технічного забезпечення проведення евакозаходів на відповідній території;

     контролює виконання суб’єктами господарської діяльності (підприємствами, установами і організаціями) завдань щодо створення для евакуйованого (відселеного) населення  необхідних соціально-побутових умов та забезпечення його продуктами харчування і предметами першої необхідності;

     організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації;

     бере участь в організації фінансового, матеріального, технічного та інформаційного забезпечення проведення евакозаходів на відповідній території;

     забезпечує розроблення, погоджує або затверджує плани дій евакокомісій суб’єктів господарської діяльності (підприємств, установ чи організацій) щодо організації, матеріально-технічному та іншим видам забезпечення евакозаходів;

     організовує взаємодію з іншими органами управління і силами цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій щодо організації та проведення евакозаходів на відповідній території;

     здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

 

    5. Евакокомісія має право:

     одержувати від суб’єктів господарської діяльності усіх форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

     заслуховувати керівників суб’єктів господарювання про хід виконання завдань щодо підготовки, проведення і забезпечення евакозаходів;

     залучати для проведення евакозаходів органи управління, сили і засоби суб’єктів господарської діяльності (підприємств, установ і організацій) усіх форм власності;

     проводити комплексні перевірки стану готовності евакоорганів суб’єктів господарської діяльності до дій за призначенням та інших служб забезпечення щодо проведення евакозаходів.

 

     6. Евакокомісія у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, евакокомісією району (міста обласного підпорядкування), відділами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і штабами цивільної оборони  суб’єк-тів господарської діяльності.

 

 

 

ГОЛОВА  ЕВАКУАЦІЙНОЇ  КОМІСІЇ             ____________________

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3 до рішення № ___

                                                                           виконкому сільської  ради

                                                                                             

                                                                                         від “ 17 ” серпня 2017 р.

 

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЕВАКОКОМІСІЇ

    СУБ’ЄКТА  ГОСПОДАРЮВАННЯ СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ ГОЛОВИ ЕВАКОКОМІСІЇ

 

 1.  Розробляє і своєчасно корегує План проведення евакозаходів суб’єктом господарювання сільською Радою у надзвичайних ситуаціях.
 2.  Організує проведення евакозаходів суб’єктом господарювання сільською Радою у надзвичайних ситуаціях у відповідності з  Планом.
 3.  Організовує взаємодію з ЕК району (міста  обласного  підпорядкування),  відділом з питань НС та ЦЗН та іншими суб’єктами господарювання з питань проведення евакозаходів у надзвичайних ситуаціях та життєзабезпечення населення, що відселюється або евакуюється. 
 4.  Своєчасно подає доповіді у районну (міську) евакокомісію про хід проведення евакозаходів суб’єктом господарювання сільською Радою у НС.
 5.  Забезпечує своєчасну відправку (прийом) еваконаселення, його облік, розміщення  та організовує забезпечення його продуктами харчування і предметами першої необхідності.
 6.  Своєчасно доводить до евакоорганів необхідні вказівки та документи вищестоящих органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
 7.  Забезпечує своєчасне розгортання евакокомісії (ЗЕП або ПЕП) та її розміщення.
 8.  Забезпечує своєчасну підготовку особового складу евакоорганів (евакокомісії, ЗЕП або ПЕП) до дії за призначенням.
 9.  Організовує щорічне уточнення особового складу евакоорганів суб’єкта господарювання (сільської Ради).

 

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ЕВАКОКОМІСІЇ

 

 1.  Організує і своєчасно проводить заняття з особовим складом евакоорганів (евакокомісія, ЗЕП, ПЕП) суб’єкта господарювання (сільської Ради).
 2.  Готує проекти розпоряджень евакокомісії суб’єкта господарювання (сільської Ради) з питань організації і проведення евакозаходів у НС.
 3.  Організовує розміщення евакоорганів та забезпечує робочі місця всім необхідним для роботи у НС.   
 4.  Виконує усі розпорядження голови евакокомісії, а при його відсутності - виконує його обов’язки.
 5.  Організовує  щорічне  уточнення  особового  складу  евакоорганів  суб’єкта господарювання (сільської Ради).

 

 

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГРУПИ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

 1. У повсякденній готовності корегує списки працівників, службовців та  населення, яке потрапляє у зони ураження об’єкту та документи щодо прийому та розміщенню еваконаселення.
 2.  Уточнює графік відправки (прибуття) еваконаселення з зон можливого ураження унаслідок НС.
 3.  Веде облік еваконаселення і організовує його відправку до місць призначення.
 4.  Періодично доповідає голові евакокомісії про хід евакуації або прийому евако-населення суб’єктом господарювання (сільською або селищною Радою).
 5.  Готовність групи до роботи за призначенням через Ч+2 години після отримання сигналу.

6. Виконує інші розпорядження голови евакокомісії.

 

4. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ ПРЕДСТАВНИКА

СЛУЖБИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

 

 1.  Веде облік наявності автотранспорту у СГД (на території сільської Ради).
 2.  Розробляє і своєчасно корегує План використання автотранспорту для проведення евако-заходів суб’єктом господарювання (сільською Радою) у НС.
 3.  Постійно уточнює через службу автотранспорту ЦО наявність і готовність автотранспорту для виконання евакозаходів.
 4.  Веде облік інших видів транспорту.
 5.  Готує пропозиції щодо скороченню часу на проведення вивозу (підвозу) еваконаселення та надання технічної допомоги автотранспорту на маршрутах евакуації.
 6.  Періодично доповідає голові евакокомісії про кількість вивезеного еваконаселення і необхідність у додатковому автотранспорті.

 

 5. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ ПРЕДСТАВНИКА

СЛУЖБИ ТОРГІВЛІ ТА ХАРЧУВАННЯ

 

 1.  Розробляє і своєчасно корегує разом  План забезпечення еваконаселення продовольчими та промисловими товарами у надзвичайних ситуаціях.
 2.  Вирішує разом із службою торгівлі та харчування питання забезпечення еваконаселення про-довольчими та промисловими товарами у НС.
 3.  Контролює забезпеченість еваконаселення продовольчими та промисловими товарами, уточ-нює місця та порядок їх отримання.
 4.  Веде облік і звітність у забезпеченні еваконаселення продовольчими та промисловими товарами.
 5.  Періодично доповідає голові евакокомісії про хід забезпечення еваконаселення продоволь-чими товарами і предметами першої необхідності. 

                                                                                                                                                   

6. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ ПРЕДСТАВНИКА МЕДИЧНОЇ  СЛУЖБИ

 

 1.  Розробляє і своєчасно корегує План медичного забезпечення проведення евакозаходів суб’єктом господарської діяльності (сільською) у НС.
 2.  Виділяє медичний персонал на ЗЕП (ПЕП) і організує медичне обслуговування еваконаселення.
 3.  Надає допомогу у розміщенні та прийомі медичних установ, постачанні медикаментів і сані-тарного майна.
 4.  Контролює проведення комплексу санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів.
 5.  Проводить профілактику інфекційних захворювань серед еваконаселення.
 6.  Здійснює контроль за роботою медпункту, який розгортається на ЗЕП (ПЕП)  еваконаселення.
 7.  Веде облік та звітність з медичного забезпечення еваконаселення.
 8.  Здійснює контроль видачі індивідуальних засобів медичного захисту населення.

9. Періодично доповідає голові ЕК про стан медичного забезпечення еваконаселення.

 

  7.   ФУНКЦІОНАЛЬНІ  ОБОВЯЗКИ   ПРЕДСТАВНИКА

   СУБЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ ЕВАКОКОМІСІЇ

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 1.  Надає  допомогу у перевезенні еваконаселення та  вирішенні питань щодо  його життєзабезпечення.
 2.  Виконує усі розпорядження голови евакокомісії  сільської   оади.

 

ГОЛОВА ЕВАКУАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ______________________________

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4 до рішення № ___

                                                                           виконкому сільської  ради

                                                                                             

                                                                                         від “ 17 ” серпня 2017 р.

 

П Е Р Е Л І К

ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЕВАКУАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

       1. Рішення виконкому Семенівської  сільської ради про створення евакуаційної комісії.

       2.Склад евакуаційної комісії   сільської ради.

       3. Функціональні обов’язки членів евакокомісії сільської ради.                  4. Схема оповіщення та збору членів евакуаційної комісії.

       5. План роботи евакокомісії.

       6. План проведення евакозаходів на території  сільської ради, та суб’єктів господарської діяльності .

       7. Розрахунок транспорту який є в наявності чи який виділяється, для проведення евакозаходів, з району.

       8. Розрахунки на проведення евакуації (відселення) населення із зон можливих надзвичайних ситуацій, його розміщення (розселення) та забезпечення всебічного життєзабезпечення.

     9. Акти на обслідування місць можливого розміщення еваконаселення.      ( Безпечний район)

     10. Покажчики, пов’язки та інше.

     11. Журнал прийнятих та відданих розпоряджень.

     12. Положення про евакуаційну комісію.

     13. Довідкові матеріали.

     14. Інші документи та довідки.

 

Секретар сільської ради                                    О.М.Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

від 17 серпня  2017 року                                                            № ____

 

 

 Про  створення евакуаційної комісії

 

      З метою ефективного проведення евакуаційних заходів по відселенню або евакуації населення при загрозі виникнення чи виникненні значних аварій, катастроф та стихійного лиха і на випадок переведення цивільної оборони  з мирного на воєнний стан у відповідності з Законом України «Кодекс цивільного захисту України»,  постановою КМ України від 30 жовтня 2013 року  № 841 зі змінами, керуючись   пунктом «б»  підпункту 2  ст.38 та ст.52 Закону України    «Про  місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Створити евакуаційну комісію Семенівської сільської ради у складі згідно з додатком № 1 та затвердити Положення про евакуаційну комісію (додаток № 2) та функціональні обов’язки основних посадових осіб (додаток № 3).

 

2. Відповідальному з питань цивільного захисту Семенівської сільської ради Андрійчуку Ігорю Анатолійовичу  розробити для цієї комісії документи згідно з переліком (додаток № 4).  Строк виконання - до 1 жовтня цього року.    

 

          3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                    Н.В.Семенюк

   

 

 

 

 

Додаток № 1 до рішення № ___

                                                                           виконкому сільської  ради

                                                                                             

                                                                                         від “ 17 ” серпня 2017 р.

                                                        

С К Л А Д

ЕВАКУАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

1. Голова комісії – Баценюк Олена Сергіївна заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради .

2. Заступник голови комісії – Андрійчук Ігор Анатолійович завідувач військово-облікового бюро.

3. Секретар комісії – Гортовлюк Олена Михайлівна секретар сільської ради

 

           4. Група обліку та звітності у складі:

 Білик Анатолій Антонович  – виконуючий обов’язки старости сіл Великі Низгірці, Нова Олександрівка;                                                                            Ващенко Микола Миколайович – виконуючий обов’язки старости сіл Закутинці, Сингаївка, Малі Гадомці;                                                                      Апатов Ігор Адольфович – виконуючий обов’язки старости  сіл Красівка, Дубівка;                                                                                                      Юзефович Володимир Нарцизович – виконуючий обов’язки старости сіл Терехове, Кикишівка;  

Юрчук Наталія Миколаївна – директор Хажинської ЗОШ  I-III ступенів

Лисак Міла Олександрівна - завідувач Клубу с.Семенівка 

                                                                                                      

       5. Представники:

           медичної служби – Гуменюк Наталія Євгенівна завідувач ФАПу с.Хажин ;

           служби торгівлі і харчування – Грубенька Тетяна Олександрівна – депутат Семенівської сільської ради (за згодою);

           автотранспортної служби – Шеретун Микола Миколайович;

           підприємств, установ і організацій: 

- Негребецький Валентин Юліанович -директор  ТОВ «Красівське» (за згодою);

-   Волкова Марія Михайлівна депутат сільської ради (за згодою).

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                    О.М.Гортовлюк

 

Додаток № 2 до рішення № ___

                                                                           виконкому сільської  ради

                                                                                             

                                                                                         від “ 17 ” серпня 2017 р.

 

 

                                                                                   З А Т В Е Р Д Ж У Ю

                                                                     Семенівський сільський голова                                                                                                                                                                         __________Н.В.Семенюк

                                                                                                “__”_________200__р.                                                         

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ЕВАКУАЦІЙНУ КОМІСІЮ

СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

     1. Евакуаційна комісія  сільської Ради є робочим органом місцевого органу самоврядування, який забезпечує проведення у життя комплексу заходів щодо організованого вивозу (виводу) населення із районів можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій, якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіянню шкоди здоров’ю людини або прийому еваконаселення із інших місць і розміщенні їх за межами зон надзвичайних ситуацій та забезпечення його життєдіяльності в цих умовах .     

     Евакокомісії створюється органами місцевими самоврядування, підзвітні і підконтрольні їм.

 

     2. Евакокомісія у своїй роботі керується законодавчими і нормативними актами України, , рішеннями та розпорядженнями місцевого органу самоврядування  прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

 

     3.  Основними завданнями евакокомісії є:

     розроблення планів евакуації (відселення) населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного характеру ;

     координація в межах її діяльності підприємств, установ і організацій щодо забезпечення проведення евакозаходів та організація життєзабезпечення евакуйованого (відселеного) населення ;

     визначення основних напрямів роботи щодо проведення евакозаходів та соціальному захисту населення, що постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

      підготовка і перепідготовка кадрів евакокомісій до дій в умовах надзвичайних ситуацій.  

 

      4. Евакокомісія, відповідно до покладених на неї завдань:

     організує розроблення і здійснення евакозаходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та соціальним захистом населення, яке постраждало від них;

      керує проведенням евакозаходів на відповідній території і забезпечує готовність евакоорганів до дій за призначенням;                                                                 

     здійснює контроль за створенням евакоорганів суб’єктами господарської діяльності,  підготовкою і перепідготовкою особового складу евакоорганів;

     здійснює організаційно-методичне керівництво, координацію і контроль за діяльністю підвідомчих евакоорганів;

     бере участь у розгляді та опрацюванні пропозицій щодо матеріально-технічного забезпечення проведення евакозаходів на відповідній території;

     контролює виконання суб’єктами господарської діяльності (підприємствами, установами і організаціями) завдань щодо створення для евакуйованого (відселеного) населення  необхідних соціально-побутових умов та забезпечення його продуктами харчування і предметами першої необхідності;

     організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації;

     бере участь в організації фінансового, матеріального, технічного та інформаційного забезпечення проведення евакозаходів на відповідній території;

     забезпечує розроблення, погоджує або затверджує плани дій евакокомісій суб’єктів господарської діяльності (підприємств, установ чи організацій) щодо організації, матеріально-технічному та іншим видам забезпечення евакозаходів;

     організовує взаємодію з іншими органами управління і силами цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій щодо організації та проведення евакозаходів на відповідній території;

     здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

 

    5. Евакокомісія має право:

     одержувати від суб’єктів господарської діяльності усіх форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

     заслуховувати керівників суб’єктів господарювання про хід виконання завдань щодо підготовки, проведення і забезпечення евакозаходів;

     залучати для проведення евакозаходів органи управління, сили і засоби суб’єктів господарської діяльності (підприємств, установ і організацій) усіх форм власності;

     проводити комплексні перевірки стану готовності евакоорганів суб’єктів господарської діяльності до дій за призначенням та інших служб забезпечення щодо проведення евакозаходів.

 

     6. Евакокомісія у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, евакокомісією району (міста обласного підпорядкування), відділами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і штабами цивільної оборони  суб’єк-тів господарської діяльності.

 

 

 

ГОЛОВА  ЕВАКУАЦІЙНОЇ  КОМІСІЇ             ____________________

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3 до рішення № ___

                                                                           виконкому сільської  ради

                                                                                             

                                                                                         від “ 17 ” серпня 2017 р.

 

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЕВАКОКОМІСІЇ

    СУБ’ЄКТА  ГОСПОДАРЮВАННЯ СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ ГОЛОВИ ЕВАКОКОМІСІЇ

 

 1.  Розробляє і своєчасно корегує План проведення евакозаходів суб’єктом господарювання сільською Радою у надзвичайних ситуаціях.
 2.  Організує проведення евакозаходів суб’єктом господарювання сільською Радою у надзвичайних ситуаціях у відповідності з  Планом.
 3.  Організовує взаємодію з ЕК району (міста  обласного  підпорядкування),  відділом з питань НС та ЦЗН та іншими суб’єктами господарювання з питань проведення евакозаходів у надзвичайних ситуаціях та життєзабезпечення населення, що відселюється або евакуюється. 
 4.  Своєчасно подає доповіді у районну (міську) евакокомісію про хід проведення евакозаходів суб’єктом господарювання сільською Радою у НС.
 5.  Забезпечує своєчасну відправку (прийом) еваконаселення, його облік, розміщення  та організовує забезпечення його продуктами харчування і предметами першої необхідності.
 6.  Своєчасно доводить до евакоорганів необхідні вказівки та документи вищестоящих органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
 7.  Забезпечує своєчасне розгортання евакокомісії (ЗЕП або ПЕП) та її розміщення.
 8.  Забезпечує своєчасну підготовку особового складу евакоорганів (евакокомісії, ЗЕП або ПЕП) до дії за призначенням.
 9.  Організовує щорічне уточнення особового складу евакоорганів суб’єкта господарювання (сільської Ради).

 

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ЕВАКОКОМІСІЇ

 

 1.  Організує і своєчасно проводить заняття з особовим складом евакоорганів (евакокомісія, ЗЕП, ПЕП) суб’єкта господарювання (сільської Ради).
 2.  Готує проекти розпоряджень евакокомісії суб’єкта господарювання (сільської Ради) з питань організації і проведення евакозаходів у НС.
 3.  Організовує розміщення евакоорганів та забезпечує робочі місця всім необхідним для роботи у НС.   
 4.  Виконує усі розпорядження голови евакокомісії, а при його відсутності - виконує його обов’язки.
 5.  Організовує  щорічне  уточнення  особового  складу  евакоорганів  суб’єкта господарювання (сільської Ради).

 

 

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГРУПИ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

 1. У повсякденній готовності корегує списки працівників, службовців та  населення, яке потрапляє у зони ураження об’єкту та документи щодо прийому та розміщенню еваконаселення.
 2.  Уточнює графік відправки (прибуття) еваконаселення з зон можливого ураження унаслідок НС.
 3.  Веде облік еваконаселення і організовує його відправку до місць призначення.
 4.  Періодично доповідає голові евакокомісії про хід евакуації або прийому евако-населення суб’єктом господарювання (сільською або селищною Радою).
 5.  Готовність групи до роботи за призначенням через Ч+2 години після отримання сигналу.

6. Виконує інші розпорядження голови евакокомісії.

 

4. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ ПРЕДСТАВНИКА

СЛУЖБИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

 

 1.  Веде облік наявності автотранспорту у СГД (на території сільської Ради).
 2.  Розробляє і своєчасно корегує План використання автотранспорту для проведення евако-заходів суб’єктом господарювання (сільською Радою) у НС.
 3.  Постійно уточнює через службу автотранспорту ЦО наявність і готовність автотранспорту для виконання евакозаходів.
 4.  Веде облік інших видів транспорту.
 5.  Готує пропозиції щодо скороченню часу на проведення вивозу (підвозу) еваконаселення та надання технічної допомоги автотранспорту на маршрутах евакуації.
 6.  Періодично доповідає голові евакокомісії про кількість вивезеного еваконаселення і необхідність у додатковому автотранспорті.

 

 5. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ ПРЕДСТАВНИКА

СЛУЖБИ ТОРГІВЛІ ТА ХАРЧУВАННЯ

 

 1.  Розробляє і своєчасно корегує разом  План забезпечення еваконаселення продовольчими та промисловими товарами у надзвичайних ситуаціях.
 2.  Вирішує разом із службою торгівлі та харчування питання забезпечення еваконаселення про-довольчими та промисловими товарами у НС.
 3.  Контролює забезпеченість еваконаселення продовольчими та промисловими товарами, уточ-нює місця та порядок їх отримання.
 4.  Веде облік і звітність у забезпеченні еваконаселення продовольчими та промисловими товарами.
 5.  Періодично доповідає голові евакокомісії про хід забезпечення еваконаселення продоволь-чими товарами і предметами першої необхідності. 

                                                                                                                                                   

6. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ ПРЕДСТАВНИКА МЕДИЧНОЇ  СЛУЖБИ

 

 1.  Розробляє і своєчасно корегує План медичного забезпечення проведення евакозаходів суб’єктом господарської діяльності (сільською) у НС.
 2.  Виділяє медичний персонал на ЗЕП (ПЕП) і організує медичне обслуговування еваконаселення.
 3.  Надає допомогу у розміщенні та прийомі медичних установ, постачанні медикаментів і сані-тарного майна.
 4.  Контролює проведення комплексу санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів.
 5.  Проводить профілактику інфекційних захворювань серед еваконаселення.
 6.  Здійснює контроль за роботою медпункту, який розгортається на ЗЕП (ПЕП)  еваконаселення.
 7.  Веде облік та звітність з медичного забезпечення еваконаселення.
 8.  Здійснює контроль видачі індивідуальних засобів медичного захисту населення.

9. Періодично доповідає голові ЕК про стан медичного забезпечення еваконаселення.

 

  7.   ФУНКЦІОНАЛЬНІ  ОБОВЯЗКИ   ПРЕДСТАВНИКА

   СУБЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ ЕВАКОКОМІСІЇ

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 1.  Надає  допомогу у перевезенні еваконаселення та  вирішенні питань щодо  його життєзабезпечення.
 2.  Виконує усі розпорядження голови евакокомісії  сільської   оади.

 

ГОЛОВА ЕВАКУАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ______________________________

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4 до рішення № ___

                                                                           виконкому сільської  ради

                                                                                             

                                                                                         від “ 17 ” серпня 2017 р.

 

П Е Р Е Л І К

ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЕВАКУАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

       1. Рішення виконкому Семенівської  сільської ради про створення евакуаційної комісії.

       2.Склад евакуаційної комісії   сільської ради.

       3. Функціональні обов’язки членів евакокомісії сільської ради.                  4. Схема оповіщення та збору членів евакуаційної комісії.

       5. План роботи евакокомісії.

       6. План проведення евакозаходів на території  сільської ради, та суб’єктів господарської діяльності .

       7. Розрахунок транспорту який є в наявності чи який виділяється, для проведення евакозаходів, з району.

       8. Розрахунки на проведення евакуації (відселення) населення із зон можливих надзвичайних ситуацій, його розміщення (розселення) та забезпечення всебічного життєзабезпечення.

     9. Акти на обслідування місць можливого розміщення еваконаселення.      ( Безпечний район)

     10. Покажчики, пов’язки та інше.

     11. Журнал прийнятих та відданих розпоряджень.

     12. Положення про евакуаційну комісію.

     13. Довідкові матеріали.

     14. Інші документи та довідки.

 

Секретар сільської ради                                    О.М.Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь