Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посад керівників комунальних підприємств, установ, закладів Семенівської сільської ради Бердичівського району Житомирської області

Україна

                                                                   СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я

 

Восьма   сесія                                                            VIΙ скликання

 

від 08 вересня 2017року                                                   №

 

 

Про затвердження Положення про порядок

призначення та звільнення з посад  керівників

комунальних  підприємств, установ, закладів

Семенівської сільської ради Бердичівського району

Житомирської області

 

 

             З метою встановлення єдиного механізму організаційно-правових заходів щодо призначення на посаду або звільнення з посади  керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що належать до  комунальної власності Семенівської сільської ради, відповідно до статті 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті  65, 78 Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок призначення та звільнення з посад керівників комунальних  підприємств, установ, закладів Семенівської сільської ради Бердичівського району Житомирської області (згідно додатку).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту,депутатської діяльності, законності, правопорядку, антикорупційної діяльності та гуманітарних питань (освіта, фізичне виховання, культура, охорона здоров’я та соціальний захист).

 

 

Сільський голова                                                               Н.В. Семенюк

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Семенівської сільської ради

від 08.09.2017 №____

 

Положення про порядок

призначення та звільнення з посад  керівників

комунальних  підприємств, установ, закладів

Семенівської сільської ради Бердичівського району

Житомирської області

 

1.Загальні положення

 

1.1. Положення про порядок призначення та звільнення з посад  керівників комунальних  підприємств, установ, закладів Семенівської сільської ради Бердичівського району Житомирської області (далі-Положення) розроблено відповідно до Конституції України, статтей  21, 23  Кодексу законів про працю України, статті 65, статті 78  Господарського кодексу України, статей26,42, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року №170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору»,  Закону України "Про захист персональних даних", Закону України "Про запобігання корупції".

1.2.Дія Положення поширюється на керівників комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, що знаходяться у комунальній власності Семенівської сільської ради, (надалі- Підприємства, установи,  організації та заклади).

1.3.Дія зазначеного положення не поширюється на випадки, коли Законами України встановлений інший, ніж передбачений Положенням порядок призначення керівників комунальних підприємств, установ, організацій та закладів. Керівники закладів, установ, організацій, які підпадають під дію Законів України „Про вищу освіту”, „Про культуру”, призначаються та звільняються з посади відповідно до вимог Закону та інших нормативно-правових актів.

 

2.Порядок призначення керівників  комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, що знаходяться у комунальній власності Семенівської сільської ради

           

2.1. Керівники  комунальних підприємств, установ, організацій та закладів (надалі – Керівники)  призначаються на посаду на умовах контракту за розпорядженням сільського голови. У випадках передбачених законодавством або Статутами підприємств, установ, організацій, закладів  прийняттю розпорядження про призначення керівника передує погодження галузевого органу, до сфери якого належить підприємство, установа, організація, заклад.

2.2.Ініціатива щодо призначення на посаду керівника  може виходити від сільського голови, заступників сільського голови, постійних комісій сільської ради, депутатів, трудових колективів комунальних підприємств, установ, організацій, закладів.

            2.3.Ініціатор, що вносить пропозицію щодо кандидатури для призначення на посаду Керівника може надавати подання щодо призначення на посаду, до якого додаються:

2.3.1.заява кандидата про призначення на посаду Керівника;

2.3.2.особова картка (форма П-2);

2.3.3.дві фотокартки розміром 3´4 см;

2.3.4.автобіографія;

2.3.5.копія паспорта та, при наявності, ідентифікаційного коду;

2.3.6.копія трудової книжки;

2.3.7.копія диплома про освіту (наукові ступені, інші відзнаки);

2.3.8.згода кандидата на збір і обробку персональних даних;

2.3.9. інші документи, при необхідності.(декларація про доходи, план перспективи комунального ПОУ).

     Окрім перерахованих документів особа, що претендує зайняти вакантну посаду керівника повинна надати документи, що підтверджують кваліфікаційні вимоги до посад передбачених відповідними нормативно правовими актами.

        У поданні зазначається прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, громадянство, посада, яку займає, рівень фахової та професійної підготовки, ділові та інші якості і відомості про кандидата, пропозиції щодо терміну дії контракту, посада, на яку пропонується призначити кандидата.У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, виконавчий апарат сільської ради у десятиденний термін повідомляє про це ініціатора призначення на посаду Керівника.

2.4.Документи залишаються без розгляду, якщо протягом 5 робочих днів з дня отримання зауважень, документи не приведенні у відповідність до встановлених вимог. Про залишення без розгляду документів повідомляють ініціатора призначення та особу, що пропонувалась для призначення на посаду Керівника. 

2.5.Кандидати на посаду Керівника можуть також визначатись за конкурсом, у  випадках прямо передбачених законодавством України, за наявності декількох кандидатур на вакантну посаду або за розпорядженням сільського голови.  

2.6. При відборі кандидата на конкурсній основі подається оголошення про заміщення вакантної посади та умови конкурсу до друкованих засобах масової інформації не пізніше, як за два тижні до проведення конкурсу.

2.7.Для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади Керівника подається заява про участь у конкурсі. та документи, передбачені пунктом 2.3.2.-2.3.9. цього Положення.

2.8.Кандидати на посаду Керівника можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня.

2.9.Керівник вважається призначеним на посаду з дня набрання чинності Контракту.

            2.10.Документи, пов’язані із призначенням і звільненням керівників, зберігаються у виконавчому апараті сільської ради. Трудова книжка Керівника ведеться та зберігається в кадровій службі ( посадової особи, на яку покладено ведення кадрової роботи) очолюваного ним Підприємства.

 

3.Порядок  укладання контракту з Керівником

 3.1. Контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії,  права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації  праці  робітника,  умови  розірвання договору можуть встановлюватись за угодою сторін.

3.2. Контракт як особлива форма трудового  договору  спрямовується на  створення  умов для виявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його професійні навички,  його  правову  і соціальну захищеність.

 3.3. Умови контракту,   що   погіршують   становище    працівника, порівняно з законодавством України, є недійсними.

3.4. Від імені Семенівської сільської ради Контракт укладається сільським головою.

            3.5.У разі відмови кандидата від укладення контракту, внесені документи повертаються кандидату   і приймається до розгляду інша кандидатура.

3.6. З Керівниками комунальних підприємств, установ, організацій, раніше призначеними на посади, контракти можуть бути укладені за згодою сторін.

3.7. У контракті передбачаються строк його дії, вимоги до збереження майна комунальної власності сільської ради, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе Керівником зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану комунального підприємства, включаючи обов’язкове підвищення кваліфікації або перепідготовку протягом строку дії контракту.

3.8. У контракті обов’язково закріплюються наступні умови:

     - виконання комунальним підприємством зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів та своєчасності виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;

- забезпечення виконання встановлених показників ефективності використання майна, що знаходиться на балансі підприємства, розподілу та використання прибутку.

- обов’язкового складання  та подання на затвердження сільському голові річних фінансових планів, а також плану розвитку комунального підприємства.

3.9.Враховуючи особливості виробництва, у контракті можуть бути передбачені інші умови.

3.10. Умови оплати праці Керівника комунального підприємства визначаються у контракті та повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів виробничо-господарської діяльності комунального підприємства.

3.11. У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці щодо встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.

3.12. Тривалість відпустки Керівника не може бути меншою, ніж передбачено чинним Законодавством України.  Погодження дати відпустки керівника та її тривалість здійснюється на підставі розпорядження сільського голови, прийнятого за заявою Керівника.

3.13.  При укладанні контракту з Керівником угодою сторін може бути обумовлений строк випробування з метою перевірки його відповідності займаній посаді, крім випадків, коли випробування відповідно до законодавства не встановлюється. Умова про випробування та його строк повинна бути зазначена у відповідному розпорядчому документі про призначення особи на посаду Керівника. Термін випробування  не повинен перевищувати 3 місяців.

У разі визначення Керівника таким, що витримав випробування, він продовжує працювати на умовах визначених Контрактом. Випробувальний термін  зараховується до загального терміну Контракту.

3.14 При укладенні контракту сторони можуть передбачати додаткові пільги, не встановлені чинним законодавством. Додаткові пільги надають за рахунок власних видатків затверджених кошторисом витрат (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо).

3.15. Контракт може бути укладений на термін від 1 до 5 років. Конкретний термін дії контракту визначається розпорядчим документом одночасно з прийняттям рішення про призначення особи на посаду Керівника.

3.16. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено контрактом, і може бути змінений тільки за письмовою угодою сторін.

3.17. За три місяці до закінчення строку дії контракту, Керівник може подати сільському голові письмову заяву про укладення  контракту на новий термін.  .

3.18. У разі відмови  про укладення контракту на новий термін або за відсутності заяви у визначений п.3.17. термін від Керівника на продовження Контракту,  по закінченні строку його дії трудовий договір вважається припиненим.

3.19. Контракт укладається в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один зберігається у сільській раді, другий у Керівника.

3.20. Керівник звітує на засіданнях постійних комісій сільської ради або на пленарному засіданні сільської ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність, збереження та ефективність використання майна не рідше одного разу на рік.

 

4. Порядок припинення контракту з Керівником

 

4.1. Контракт може бути розірваний на підставах, встановлених чинним законодавством, а також передбачених в Контракті.

4.2. У разі закінчення терміну дії контракту, а також за наявності умов, передбачених п.3.18 цього Положення,  контракт вважається припиненим .

4.3. У разі подання Керівником заяви про дострокове розірвання контракту з підстав, передбачених ст.39 Кодексу законів про працю  України, припинення контракту здійснюється на підставі розпорядження сільського голови з наступним доведенням розпорядження до відома депутатів ради.

4.4. У разі припинення Контракту з ініціативи сільської ради, контракт вважається припиненим з моменту винесення відповідного розпорядчого документу про це.

4.5. У разі, якщо встановлено невідповідність керівника підприємства займаній посаді, на яку він призначений з випробувальним терміном, контракт припиняється в день  закінчення випробувального строку і керівник звільняється з посади, про що він повідомляється письмово.

4.6. Розпорядження сільського голови про припинення контракту та звільнення Керівника з займаної посади не пізніше дати звільнення  доводиться до відома особи, на яку покладено виконання обов»язків Керівника підприємства, який зобов»язаний вжити заходів, передбачених чинним законодавством при звільненні працівника із займаної посади. .

             4.7. При розірванні контракту на підставах, зазначених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення з посади проводиться згідно з п. 8 ст. 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці керівника.

            4.9. На керівника, який уклав контракт відповідно до цього Положення, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені чинним законодавством у разі звільнення.

             4.10. Спірні питання між сторонами контракту розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавством.

             4.11. У випадку  припинення повноважень Керівника його функції до обрання нового Керівника комунального закладу, установи, організації  виконує його заступник або виконувач обов’язків керівника, який визначається Засновником.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Додаток 1 до Положення

 

 ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

з керівником комунального підприємства, установ, закладів Семенівської сільської ради Бердичівського району Житомирської області

 

с. Іванківці                                                                                          «____»_________20 __  року

 

Семенівська сільська рада (надалі – сільська рада) , в особі сільського голови __________________________________________, що діє на підставі ___________________________________________________________________________

 з однієї сторони, та громадянин, ______________________________________________

 з другої сторони, уклали цей контракт про таке:

 

 ____________________________________________________ призначається на посаду   

 __________________________________________________________________________ (далі- Керівник), згідно розпорядження сільського голови № від _____________

 

І. Загальні положення

 

1.1. За цим контрактом Керівник зобов’язується здійснювати оперативне керівництво (підприємством,установою, закладом) що належить до комунальної власності Семенівської сільської ради (надалі – Підприємство), забезпечувати його діяльність та ефективне використання і зберігання майна закріпленого за підприємством, а сільська рада зобов’язується створювати необхідні умови для матеріального забезпечення та організації праці Керівника

            1.2. Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору.

1.3. Керівник є повноважним представником Підприємства. При виконанні покладених на нього обов’язків керується статутом Підприємства, законодавчими актами, рішеннями сільської ради , іншими нормативними документами..

1.4. Керівник є повноважним представником Підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків, визначених Статутом,  іншими нормативними актами.

1.5. Керівник підзвітний семенівській раді, сільському голові, у межах, встановлених діючим законодавством України, Статутом Підприємства  та цим Контрактом.

ІІ. Права та обов»язки сторін

 

2.1.Обов’язки Керівника:

2.1.1. здійснення оперативного керівництва Підприємством, організація його фінансово-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань, передбачених Статутом Підприємства та цим Контрактом.
2.1.2. організація виконання виробничих програм, договірних та інших обов’язків, що взяті підприємством;

2.1.3. організація впровадження у виробництво нової, прогресивної технології;

2.1.4. матеріально-технічне забезпечення діяльності підприємства;

2.1.5. юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності підприємства;
2.1.6. забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами;

2.1.7. організація забезпечення продуктивної зайнятості працівників;

2.1.8.  створення безпечних і сприятливих умов для роботи колективу;

2.1.9. виконання інших функцій з організації і забезпечення діяльності Підприємства згідно з чинним законодавством.

2.1.10. забезпечення виконання встановлених показників ефективності використання майна, що знаходиться на балансі Підприємства, розподілу та використання прибутку. Обов’язковими показниками ефективності виробничої діяльності є темпи зростання обсягів виробництва в порівняльних цінах, рентабельність підприємства.
2.1.11.  забезпечення щорічного надання сільській раді звітів про результати виконання Контракту.
2.1.12. здійсненя контролю виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.1.13.ініціювання укладення колективного договору та його виконання.
2.1.14. забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам Підприємства.

2.1.16. погодження з сільською радою  кошторисів доходів  і видатків Підприємства.

2.2. Права Керівника :
2.2.1.  діяти від імені підприємства, представляти його інтереси;
2.2.2. укладати господарські та інші угоди;
2.2.3. видавати доручення;
2.2.4. відкривати рахунки в банках;
2.2.5 користуватися правом розпорядження коштами підприємства;
2.2.6. укладати трудові договори;
2.2.7. вирішувати інші питання передбачені Статутом , рішеннями ради, що не суперечать чинному законодавству України.

2.3. Обов’язки сільської ради :
2.3.1.  інформувати про потреби в продукції, послугах підприємства;
2.3.2.  надавати інформацію на запит керівника;
2.3.3. організовувати фінансовий контроль за діяльністю підприємства;
2.3.4. здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством майна;
2.3.5. здійснювати інші повноваження, визначені законодавством України.

2.4. Права сільської ради :

2.4.1. вимагати від Керівника необхідну інформацію  про результати роботи;

2.4.2.вимагати від  Керівника  достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив  невиконання чи  неналежне   виконання   своїх   обов'язків   щодо   управління

підприємством та розпорядження його майном.

2.4.3.  звільнити Керівника у разі закінчення терміну дії контракту. Дострокове звільнення керівника у випадках порушення ним законодавства та умов даного контракту;

3. Оплата праці , матеріальне та соціально-побутове забезпечення.

3.1 За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата виходячи з установлених :

3.1.1. посадового окладу в розмірі ...... ..... гривень за фактично відпрацьований час;
 

3.1.2. надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі...........від посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи надбавка скасовується або зменшується за розпорядженням голови.

3.1.3. премія за підсумками роботи за місяць, за квартал, рік згідно з Колективним договором підприємства та за розпорядженням сільського голови.

У разі погіршення показників роботи підприємства, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія не нараховується.

Премія не нараховується також у разі затримки більш як на місяць заробітної плати працівникам.

3.2. Внутрішній трудовий розпорядок Керівник погоджує з сільським головою.
3.3. Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю ________ календарних днів та додаткова відпустка на строк, обумовлений колективним договором.

3.4.  Дату відпустки та її терміни, особу, яка виконуватиме посадові обов’язки керівника на час відпустки, керівник погоджує з сільським  головою.

4. Відповідальність сторін. Вирішення спорів.

 

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.

4.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому діючим законодавством України.

5. Внесення змін і доповнень до контракту та його припинення .


5.1. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться шляхом підписання додаткових угод .

5.2. Цей контракт припиняється :

5.2.1. після закінчення строку дії контракту;

5.2.2. за згодою сторін;

5.2.3. з ініціативи керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках передбачених пунктом 5.4 цього контракту ;

5.2.5. з інших підстав передбачених законодавством.

5. 3 Керівника може бути звільнено з посади, а цей контракт розірвано з ініціативи сільської ради до закінчення строку його дії:
5.3.1. у випадку систематичного невиконання керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;
5.3.2. у випадку одноразового грубого порушення керівником законодавства і обов’язків , передбачених контрактом, в результаті чого виникли значні негативні наслідки для підприємства ( понесені значні збитки, сплачені фінансові санкції );
5.3.3. у разі невиконання обов’язків перед бюджетом та пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а також невиконання підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;
5.3.4. за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;
5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії.
5.4.1. у випадку систематичного невиконання власником своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно – розпорядницьку діяльність, що може призвести або привело до погіршення економічних результатів діяльності Підприємства;
5.4.2. у випадку його хвороби чи інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та інших поважних причин.

6.Строк дії та інші умови контракту

6.1. Цей контракт діє з _________ року до __________ року

6.2. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за угодою сторін у письмовій формі.

6.3. Цей контракт укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.


 Адреса сторін та інші відомості:
Відомості про підприємство:

 

Повна назва: ________________________________________________

Адреса: _____________________________________________________

Розрахунковий рахунок №: ____________________________________

 

Семенівська сільська рада                           Керівник

____________________________              __________________________                              

рр ______________                                    __________________________

___________________________                 паспорт серія____ №___________  

МФО ________                                             виданий ____________________

Код  _________                                             інд.код ______________________

_______________                                                             _______________

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь