A A A K K K
для людей із порушенням зору
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про цільову Програму щодо забезпечення та захисту прав дітей у Семенівській сільській раді на 2017-2018 роки

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                               ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я

 

Восьма сесія                                                                                VΙI скликання

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

від  08  вересня   2017 року                                                            №

 

Про цільову  Програму щодо забезпечення та захисту прав дітей у Семенівській сільській раді на 2017-2018 роки

 

         Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» та з метою забезпечення, дотримання та захисту прав дітей, враховуючи пропозиції відділу освіти, молоді та спорту, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити цільову Програму щодо забезпечення та захисту прав дітей у Семенівській сільській раді на 2017-2018 роки (додається).
  2. Головним розпорядником коштів, які виділятимуться з сільського бюджету для виконання заходів Програми, визначити Семенівську сільську раду, а отримувачами – учасників Програми.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, антикорупційної діяльності та гуманітарних питань (освіта, фізичне виховання, культура, охорона здоров’я та соціальний захист).

 

 

Сільський голова                                                      Н. В. Семенюк

 

 

 

 

 

 

                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  рішенням VIII сесії

                                                                                 Семенівської сільської ради

                                                                                від 08 вересня 2017 року № ___

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

 

щодо забезпечення та захисту прав дітей

у Семенівській сільській раді на 2017-2018 роки

 

 

І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Станом на  01.08.2017 року на території Семенівської сільської ради проживає 415 дітей. З початку утворення територіальної громади проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей.

На території громади проживають 24 сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, в них виховуються 55 дітей. Основною причиною перебування таких сімей на контролі є неналежне виконання батьками батьківських обов’язків, що породжує соціальне сирітство. З батьками, які неналежно виконують батьківські обов’язки, проводиться профілактична робота.

Збільшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих в сімейні форми виховання. Всі діти, що набули стутусу дітей-сиріт та дітей, батьківського піклування, виховуються в сімейних формах виховання : 11 дітей – під опікою родичів, 1 дитина – в прийомній сім’ї. На теприторії громади проживає 1 дитина в сім’ї усиновителів.

На території Семенівської сільської ради мешкають 2 дитини, переміщених з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, 9 дітей-інвалідів, яким надаються соціальні послуги згідно з законодавством.

Постійне удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення та захисту прав дітей, потребує постійного підвищення професійного рівня спеціалістів, надання їм методичної допомоги. Стан виховання та розвитку дітей у сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, потребує контролю з боку громади. Для підвищення ефективності роботи щодо захисту прав дітей необхідне об’єднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства навколо забезпечення сталого розвитку дітей.

 

 

ІІ. Мета Програми

Метою програми є реалізація інтересів дитини через функціонування в Семенівській сільській раді ефективної системи забезпечення, дотримання та захисту її прав.

 

ІІІ. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування; строки виконання Програми

організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва;

створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях або в умовах, максимально наближених до сімейних;

посилення співпраці між працівниками, що опікуються проблемами дітей, та сільськими старостами щодо проведення роботи з дітьми кризових категорій;

розвиток патронату та наставництва над дітьми;

контроль за станом утримання дітей в сім’ях;

проведення заходів культурно-естетичного спрямування.

 

Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2017 р.

2018 р.

Усього витрат на виконання Програми, тис. грн.

1

2

3

4

Обсяг ресурсів усього, тис. грн.

 15,5

23,7

39,2

у тому числі, сільський бюджет, тис. грн.

15,5

23,7

39,2

 

 

 

Показники продукту Програми

 

№ з/п

Назва показника

Одини­ця

виміру

2017

2018

Усього витрат на виконання Програми тис. грн.

1

2

3

5

6

7

1.

Проведення масових заходів для різних категорій дітей

Кіль­кість осіб

100

100

28

2

Проведення профілактичних рейдів

Кількість рейдів

24

24

11,2

3.

Проведення семінарів, нарад, конференцій

Кіль­кість

заходів

2

2

-

 

 

 

IV. Напрями діяльності та заходи цільової програми щодо забезпечення та захисту прав дітей у

Семенівській сільській раді на 2017-2018 роки

Назва напряму

діяльності

(пріори­тетні

завдання)

Перелік заходів Програми

Тер­мін

виконання

за­ходу

Виконавці

Джерела

фінансу­вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч.:

Очікуваний

результат

2017

2018

Забезпечення та захист прав дітей різних категорій

Профілак­тика соці­ального сирітства, подолання бездоглядності та безпритульності у дитячому середовищі

1) Забезпечувати виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, ведення обліку та організацію захисту таких дітей; здійснення оцінки потреб, соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

Сільський

бюджет

0,3

0,5

Зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

2) Проводити рейди, обстеження за станом утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих в сімейні форми виховання; спільні профілактичні заходи (рейди) «Діти вулиці», «Вокзал», Всеукраїнський профілактичний захід (рейд) «Урок» тощо

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей,

Бердичівський відділ

поліції ГУНП в Житомир­ській області (за згодою)

Сільський

бюджет

1

1,5

Зменшення кількості дітей, які залишаються поза сімейним оточенням

 

3) Забезпечувати тимчасове влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, перебувають у складних життєвих обставинах, до закладів соціального захисту дітей

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей.,

в.о.старост

Вкладень коштів не потребує

 

 

Здійснення

соціального

захисту дітей, які

перебувають у

складних

життєвих

обставинах

 

Соціальний захист  дітей-сиріт та дітей, позбавле­них батьківсь­кого піклуван­ня

1) Забезпечувати своєчасне виявлення, облік та соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

Вкладень коштів не потребує

 

 

Реалізація права дітей на сімейне виховання

 

2) Забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу)

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

Вкладень коштів не потребує

 

 

Забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання на рівні не нижче середнього по Житомирській області

 

3) Забезпечувати дотримання пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

Вкладень коштів не потребує

 

 

Збільшення кількості дітей усиновлених громадянами України

 

4) Проводити інформаційну кампанію «Візьми дитину у родину» щодо пропагування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

 

Збільшення

кількості

потенційних

усиновителів,

опікунів,

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

 

5) Забезпечувати підготовку документів кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі для проходження навчання

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Підготовка усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів до створення сімейних форм виховання дітей

 

 

6) Забезпечувати контроль за станом утримання, виховання та розвитку дітей в сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

Сільський бюджет

1, 0

1,0

Створення належних умов утримання, виховання та розвитку дітей

 

7) Забезпечувати соціальне супроводження прийомних сімей

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

Сільський бюджет

0,5

0,5

Виявлення та усунення про­блемних питань, які виникли у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу

 

Деінституалізація дітей та профілактика їх розлучення з сім’ями

1) Недопущення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до інтернатних закладів

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах та перебувають поза сімейним оточенням

 

2) Забезпечувати контроль за станом соціально-правового захисту дітей в інтернатних закладах, спеціальних установах та закладах соціального захисту дітей незалежно від форми власності

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Надання якісних комплексних послуг вихованцям, сприяння в де інституалізації дітей

 

Захист прав дітей, переміщених  з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО

1) Здійснювати соціальний захист дітей, які разом із сім’ями перемістилися із районів проведення АТО та тимчасово окупованої території

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Поліпшення умов соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання

 

2) Забезпечувати реалізацію та захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей без супроводження законних представників з числа внутрішньо переміщених осіб

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

3) Надавати соціальні послуги сім’ям з дітьми, які були переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Соціальний захист сімей з дітьми, які переміщені з районів проведення АТО

 

4) Проводити інформаційно-роз’яснювальні заходи, консультації з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг за місцем проживання переселених громадян

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

Сільський бюджет

0,5

0,5

Підвищення рівня обізнаності переселенців з питань соціальної підтримки

 

Забезпече­ння та дотри­мання прав дітей з особливи­ми потре­бами

1)Надавати соціальні послуги дітям з функціональними обмеженнями

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

Сільський  бюджет

0,5

0,5

Підтримка дітей з особливими потребами, забезпечення їх соціального супроводження

 

 3) Забезпечувати  проведення заходів до Міжнародного дня інваліда

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

Сільський бюджет

 

 

2,0

 

2,0

Підтримка дітей з особливими потребами, забезпечення їх соціального супроводження

 

Профілактика торгівлі дітьми, найгірших форм дитячої праці, жорсткого поводження з ними

 

Попередження жорсткого поводження з дітьми

1) Забезпечувати виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства в сім’ї

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

Сільський бюджет

 

0,2

0,3

Зменшення кількості дітей, які зазнали насилля або жорсткого поводження

 

2) Забезпечувати надання закладами соціального захисту дітей комплексної соціально - психологічної реабілітації дітям, які потерпіли від різних видів насильства, жорстокого поводження

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Отримання дітьми, які потерпіли від різних форм насилля, комплексної реабілітаційної допомоги

 

3) Забезпечувати вилучення та подальше влаштування дітей із сімей, в яких існує безпосередня загроза їх життю або здоров’ю

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

Бердичівський відділ поліції ГУНП в Житомир­ській області (за згодою)

В межах фінансо­вих можливостей

0,2

0,3

Вилучення дітей із небезпечного середовища та влаштування в сім'ї громадян

 

6) Організовувати заходи та інформування населення щодо протидії торгівлі людьми, зокрема дітьми

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей,

Бердичівський відділ поліції ГУНП в Житомир­ській області (за згодою)

Сільський бюджет

0,3

 

0,4

Ріст обізнаності серед дітей з питань правового захисту щодо торгівлі дітьми

 

8) Здійснювати контроль за використанням дитячої праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей

 

В межах фінансо­вих можливостей

0,2

0,2

Здійснення

заходів,

спрямованих на боротьбу з використанням дитячої праці

 

Підвищення рівня обізнаності населення зокрема, дітей щодо інфекції СНІДУ, туберкульозу та наркоманії, формування здорового способу життя

1) Проводити в загальноосвітніх навчальних закладах заходи до Всесвітнього дня боротьби із СНІДом, Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз

2017 -

2018

Відділ освіти, молоді та спорту

 

Сільський бюджет

 

0,1

 

0,2

Забезпечення інформування дітей старшого віку про основи захисту від захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД

 

3) Забезпечувати інформування дітей старшого шкільного віку про методи захисту від соціально-небезпечних захворювань

2017 -

2018

Відділ освіти, молоді та спорту

В межах фінансо­вих можливостей

0,2

0,3

Обмеження поширення серед дітей ВІЛ інфекції/СНІД, туберкульозу, наркоманії

 

 Забезпечення права дітей на освіту

 

Забезпечувати рівний доступ кожної дитини до якісної освіти

1) Здійснювати контроль за охопленням дітей дошкільною та загальною середньою освітою

2017 -

2018

Відділ освіти, молоді та спорту,

в.о. старост

В межах фінансо­вих можливостей

 

 

Збільшення кількості дітей, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

 

2) Охоплювати загальною середньою освітою дітей, які переселилися з території проведення антитерористичної операції

2017 -

2018

Відділ освіти, молоді та спорту,

в.о.старост

Вкладень коштів не потребує

 

 

Охоплення всіх дітей, які переселилися з території проведення антитерорис­тичної операції, загальною середньою освітою

 

Забезпе­чення права на освіту дітей з особливи­ми

освітніми

потребами

Упроваджувати інклюзивне навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

2017 -

2018

Відділ освіти, молоді та спорту

В межах фінансо­вих можливостей

 

 

Забезпечення

дітей-інвалідів

послугами

навчальних

закладів

незалежно від стану здоров’я таких дітей та їх місця прожива­ння і виховання

 

Культурний та духовний розвиток дітей

 

Залучення

дітей

різних

категорій

до заходів

культури

1) Забезпечувати проведення заходів до Дня захисту дітей з широким залученням соціально незахищених категорій дітей

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей,

відділ освіти, молоді та спорту

 

 

Сільський бюджет

 

 

 

6,0

Забезпечення участі у заході  100 дітей

 

 

2) Організовувати проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій

2017 -

2018

Спеціаліст з питань захисту прав дітей,

відділ освіти, молоді та спорту

Сільський

бюджет

5,0

 

6,0

 

Забезпечення участі у заході 100 дітей

 

3) Проводити заходи до Свята останнього дзвоника

2017 -

2018

Відділ освіти, молоді та спорту

В межах фінансо­вих можливостей

2,0

2,0

Забезпечення участі у заході випускників шкіл

 

4) Проводити заходи до Дня знань

2017 -

2018

Відділ освіти, молоді та спорту

 

2,0

2,0

Забезпечити участь у заході першокласників

 

                                                   

 

 

 

Сільський голова                                                                 Н.В.Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь