Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Семенівська сільська рада

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

     Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                                                                                                     

від   13  грудня 2018 року                                                                      №  150      

 

Про затвердження Порядку
 складання та подання запитів на публічну інформацію, 
 розпорядником якої є Семенівська сільська рада

 

З метою визначення механізму складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Семенівська сільська рада, забезпечення ґарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері доступу до публічної інформації, відповідно до Закону України  «Про доступ до публічної інформації»,підпункту 1 пункту «б» частини 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  сільської ради   

  

ВИРІШИВ:

 

1.Затвердити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію,  розпорядником якої є Семенівська сільська рада, ( додаток ).

 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства Осадчук Ю.С.

 

 

Сільський голова                                                                    Н.В.Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                                                               до рішення виконавчого

                                                                                                    комітету від 13.12.2018 р.№150

                                                                                                              

ПОРЯДОК
 складання та подання запитів на публічну інформацію, 
 розпорядником якої є Семенівська сільська рада

 

І. Загальні положення


 1.1. Цей Порядок визначає механізм складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Семенівська сільська рада.

 

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон). Даний Порядок діє протягом терміну чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Основні терміни, що використовуються в Порядку:

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

розпорядники інформації – це виконавчі органи Семенівської сільської ради;

виконавчі органи– виконавчий комітет, управління, відділи, служби та інші створювані сільською радою виконавчі органи для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законодавством України;

запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання виконавчими органами Семенівської сільської ради своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні;

конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

службова інформація – це інформація, що міститься в документах виконавчих органів ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування";

таємна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

нормативно-правовий акт - офіційний письмовий документ, який необхідний для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю процесів,  ухвалений уповноваженим органом місцевого самоврядування у межах його компетенції та у визначеній законодавством формі,  а  також який встановлює, змінює або відміняє норми права, носить загальний чи локальний характер і застосовується неодноразово (вимоги, регламенти, процедури, порядки, правила тощо);

предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності)  фізичних  або юридичних осіб тощо.

 

1.3. Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:
 запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
 розпорядник інформації – Семенівська сільська рада та її виконавчий орган.

 

ІІ. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації


 2.1. Запити на інформацію подаються до сільської ради в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою на поштову скриньку - semenivka.otg@ukr.net.) на вибір запитувача, в робочий час, згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку сільської ради:
 на поштову адресу: 13371, с. Іванківці,вул.Стадіонна, 1 .

 

2.2. Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, так і шляхом заповнення затвердженої сільською радою форми.
 Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє працівник сільської ради із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну форму її отримання.


 2.3. Семенівська сільська рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, сільська рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

ІІІ. Порядок надання інформації за запитом


 3.1. Усі запити на публічну інформацію, які надходять до сільської ради, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються відділом організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства(далі за текстом Відділ). 


 3.2. Відділ після реєстрації та обробки запиту, залежно від його змісту, в той самий день подає його сільському голові, в разі відсутності, заступнику сільського голови згідно з розподілом функціональних  повноважень, який визначає структурний підрозділ, відповідальний за розгляд запиту на інформацію.


 3.3. Відповідь на запит надається за підписом сільського голови в разі відсутності, заступнику сільського голови згідно з розподілом функціональних  повноважень. Після цього запит реєструється і відправляється заявникові.


 3.4. Семенівською сільською радою не може бути надана інформація, що законодавством України та нормативно-правовими актами визначена як інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова тощо).


 3.5. Відповідно до частини першої статті 22 Закону, заявник повідомляється про відмову у задоволенні запиту на інформацію у письмовій формі.


 3.6. У задоволені запиту може бути відмовлено у таких випадках: 
 розпорядник не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
 особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
 не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених
 частиною п’ятою статті 19 цього Закону.

 

3.7. У разі якщо сільська рада не володіє запитуваною інформацією, але їй за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, вона направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

3.8.Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, відповідь на запит надається згідно з Порядком відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що

надаються за запитом на інформацію, який надійшов до сільської ради. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається сільською радою в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. Якщо розпорядник інформації не встановив розмір плати за копіювання або друк документів, інформація надається безкоштовно. При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію

 

Перелік

відповідальних осіб по забезпеченню доступу до публічної інформації та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Семенівської сільської ради 

 

Визначити відповідальною особою у виконавчому комітеті Семенівської сільської ради з питань реєстрації запитів на інформацію, опрацювання, систематизацію й контроль за задоволенням запиту на інформацію, надання консультацій під час надання запиту та оформлення інформаційних стендів - начальника відділу організаційної –кадрової, правової роботи та з питань діловодства Осадчук Юлію Сергіївну.

 

Визначити відповідальними особами за подання публічної інформації для оприлюднення керівників відповідних управлінь, відділів та служб Семенівської сільської ради, що володіють даною інформацією.

 

Визначити відповідальною особою за розміщення публічної  інформації на офіційному веб-сайті Семенівської сільської ради – оператора комп’ютерного набору Солом’яну Ірину Миколаївну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію

 

                                                                              Семенівська сільська рада

                                                                                    вул.Стадіонна,1, с.Іванківці,13371

(повне найменування розпорядника)

від_____________________________________________

                     (прізвище, ім’я, по-батькові або найменування запитувача)  

                                                                   ______________________________________________

                                                              (адреса для листування)

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

            На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

 

1)_____________________________________________________________________;

(опис інформації або вид, назва, реквізити запитуваного документа, опис його змісту, якщо вони відомі)

 

2)____________________________________________________________________;

(опис інформації або вид, назва, реквізити запитуваного документа, опис його змісту, якщо вони відомі)

 

Обґрунтування того, що шкода від розповсюдження такої інформації буде меншою за суспільний інтерес (потребу) в її розповсюдженні (доведення незаконності обмежувати доступ до запитуваної інформації/документів на підставі ч. 2 ст. 6 згаданого Закону): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. (включається в текст запиту, якщо відомо або є вагомі підстави вважати, що запитувана інформація/документи мають обмежений доступ)

 

Обґрунтування прохання про термінове задоволення запиту: _____________________________________________________________________________.

(включається в текст запиту, якщо є підстави просити про термінове задоволення запиту)

 

            Відповідь прошу надіслати за наступною поштовою адресою, а також адресою електронної пошти (за бажанням): _______________________________________________.

 

            (ПІДПИС)

            «  » _______________________ 20___ р. 

 

(найменування розпорядника) володіє публічною інформацією в галузі (стислий опис сфери суспільних відносин, в якій працює розпорядник). Запити на інформацію приймаються (найменування розпорядник)] за адресою (вказується адреса)  в період між __ і __ годинами в ________ дні або можуть надсилатися на поштову адресу (вказується адреса для листування). Також запити можуть надсилатися електронною поштою на адресу (вказується адреса електронної пошти) або подаватися за телефоном (вказується номер), надсилатися факсом (вказується номер).

За загальним правилом відповідь на запит надається упродовж 5-и робочих днів з дня його отримання (без урахування часу поштового пересилання).

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію

 

 

 

ЖУРНАЛ

реєстрації запитів на інформацію

 

Порядковий №

Дата отримання

Прізвище, ім’я, по-батькові або найменування запитувача

Адреса запитувача для листування, адреса електронної пошти, номер телефону

Запитувана публічна інформація, документ

Суть відповіді (в разі відмови, в т.ч. часткової,  – коротке обґрунтування)

Відповідальна особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь