A A A K K K
для людей із порушенням зору
Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Положення про врегулювання земельних відносин щодо сплати за користування земельними ділянками на час виготовлення документації із землеустрою на території Семенівської сільської ради

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

          П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я

 

Шістнадцята сесія                                                                       VΙΙ скликання

 

від __ червня 2018 року                                                          № ___

                           

Про затвердження Положення про

врегулювання земельних відносин

щодо сплати за користування земельними

ділянками на час виготовлення документації

із землеустрою на території Семенівської

сільської ради

В інтересах Семенівської сільської ради та з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду, залучення додаткових коштів в сільський бюджет, керуючись Конституцією України, Земельним, Господарським, Цивільним, Податковим, Бюджетним кодексами України, Законами України “Про оренду землі”, “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних комісій, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Положення про врегулювання земельних відносин щодо сплати за користування земельними ділянками на час виготовлення документації із землеустрою на території Семенівської сільської ради (додаток 1).
2.Затвердити примірний попередній договір оренди землі (додаток 2).
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії.

 

Сільський  голова                                                              Н.В.Семенюк

 

 

 

 

                                Додаток № 1

                                                               до рішення 16 сесії                             

                                                               Семенівської сільської ради

                                                                 від 22.06.2018 № ____

 

Положення

про врегулювання земельних відносин щодо сплати за користування земельними ділянками на час виготовлення документації із землеустрою на території Семенівської сільської ради

 

1. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

 

2. Положення про врегулювання земельних відносин щодо сплати за користування земельними ділянками на час виготовлення документації із землеустрою розроблено з метою врегулювання відносин Семенівської сільської ради з юридичними та фізичними особами на період здійснення землевпорядних робіт до моменту державної реєстрації права власності, права постійного користування, або ж основного договору оренди земельної ділянки, для захисту від непослідовних контрагентів і скорочення термінів виготовлення та державної реєстрації документації із землеустрою, або укладання та державної реєстрації основних договорів оренди земельних ділянок.

 

3. На підставі рішення сільської ради про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, власники і орендарі протягом місяця після прийняття даного рішення зобов’язані укласти попередній договір оренди земельної ділянки із земель, що належать до комунальної власності на час виготовлення документації із землеустрою (додаток до Положення).

У разі невчасного укладення вищевказаного договору рішення Семенівської сільської ради про надання дозволу на виготовлення проектної документації втрачає чинність.

 

       4. Об’єктами  оренди згідно цього Положення можуть бути :

            - земельні ділянки комунальної власності, на які необхідна розробка проектів землеустрою щодо їх відведення та виготовлення технічної документації,   якщо рішення про надання дозволів на виготовлення вищевказаних проектів землеустрою прийнято розпорядниками землі і  якими фактично користуються юридичні особи та СГД-фізичні особи;

- невитребувані земельні частки (паї);

         - вільні землі резерву та запасу сільськогосподарського призначення;

-  земельні ділянки для обслуговування існуючих комерційних об’єктів (торгівельних павільйонів, контейнерів, та ін.).

 

5. Попередній договір діє з моменту його підписання до моменту державної реєстрації договору оренди земельної ділянки (основного договору) або реєстрації права власності та зобов’язує майбутнього Орендодавця та майбутнього орендаря та не може перевищувати одинадцять місяців.

При виготовленні технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок та проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок попередній договір укладається на орієнтовну площу, що підтверджена плановими матеріалами та вказана в рішенні сільської ради.

 Зобов’язати юридичних та фізичних осіб в 5-ти денний термін з моменту укладання попереднього договору надати його копію до Бердичівського управління ГУ ДФС у Житомирській області.

 

6. Орендна плата у договорі встановлюється згідно визначених Податковим кодексом України ставок орендної плати за землі комунальної власності від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 

7. Для укладання попереднього договору оренди землі особа, якій надано дозвіл на розроблення землевпорядної документації, надає на ім’я сільського голови заяву про укладання Попереднього договору та наступні документи:

Для фізичних осіб – копія 1, 2, 11 сторінки паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного коду, для фізичної особи (суб’єкта підприємницької діяльності) – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, копію правовстановлюючих документів на будівлю, споруду (у разі наявності).

Юридичні особи – довідку про включення до ЄДРПОУ, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, копію установчих документів, копію правовстановлюючих документів на будівлю, споруду (у разі наявності).

 

8. На підставі наданих документів спеціаліст Семенівської сільської ради готує проект попереднього договору оренди земельної ділянки на час виготовлення документації із землеустрою . 

 

Секретар сільської ради                                          О.М. Гортовлюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Додаток № 2

                                                               до рішення 16 сесії                             

                                                               Семенівської сільської ради

                                                                 від 22.06.2018 № ____

 

 

Договір

оренди земельної ділянки із земель, що належать до комунальної власності на час виготовлення документації із землеустрою

 

с. Іванківці                               "___" ___________ 20__ р.

 

Семенівська сільська рада в особі сільського голови _____________, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» - надалі «Орендодавець», з одного боку, та ___________________, що діє на підставі ______________ (юридична адреса:_________) надалі «Орендар» з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

         1.1. Орендодавець відповідно до рішення № ____ Семенівської сільської ради 7 скликання від ___________ «Про затвердження Положення про врегулювання земельних відносин щодо сплати за користування земельними ділянками на час виготовлення документації із землеустрою на території Семенівської сільської ради» надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку

 

(цільове призначення)

яка знаходиться ______________________ _______________________________

(місце розташування земельної ділянки)

1.2. Зобов’язання майбутнього Орендодавця та майбутнього Орендаря в термін до ___________20__ року, укласти договір оренди земельної ділянки, площею _________ в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених цим попереднім договором та провести його державну реєстрацію або зареєструвати право власності.

1.3. При укладанні основного договору зміни можуть бути внесені за згодою сторін.

 

2. Строк дії попереднього договору

2.1. Цей попередній договір укладається згідно ст.635 Цивільного кодексу України та діє до оформлення документації із землеустрою на земельну ділянку та укладання та реєстрації основного договору оренди або іншого речового права.

3. Орендна плата

3.1. Сторони домовились, що на період дії даного попереднього договору оренди земельної ділянки, Орендар сплачує орендну плату, визначену згідно рішення ___ сесії 7-го скликання Семенівської сільської ради №___ від ________________.

3.2.  Орендна плата складає _____________________ за рік, що становить _____% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

На підставі ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України сторони домовились, що орендна плата вноситься орендарем з моменту прийняття рішення Семенівської сільської ради від _____________ року №_______ щомісяця до 30 числа місяця, наступного за місяцем, за який проводиться оплата, у грошовій формі в розмірі – ________ на розрахунковий рахунок №______________, код бюджетної класифікації – 18010900, банк ______________________________, МФО 811039, одержувач – управління Державної казначейської служби у Житомирській області.

3.3. Розмір орендної плати переглядається у разі:

-зміни умов господарювання, передбачених договором,

-зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції,

-погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджується документами, інших випадках, передбачених законом.

3.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня в розмірі подвійної  облікової ставки НБУ, чинної на період прострочення, від несплаченої суми за кожний день прострочення.

 

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Майбутній Орендодавець має право вимагати від майбутнього Орендаря:

 - укладання основного договору в зазначений цим договором строк;

- сплати збитків в розмірі неодержаних доходів, а саме в розмірі орендної плати, визначеної згідно затверджених сільською радою відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та відповідно до Податкового Кодексу України, за період прострочення.

4.2.Майбутній Орендодавець зобов’язаний:

- укласти договір оренди земельної ділянки з майбутнім Орендарем в строк передбачений цим договором;

- у продовж дії попереднього договору не передавати земельну ділянку у власність або користування іншим особам; 

4.3. Майбутній Орендар має право вимагати від майбутнього Орендодавця:

- укладання основного договору в зазначений цим договором строк;

4.4. Майбутній Орендар зобов’язаний:

 - укласти договір оренди земельної ділянки з майбутнім Орендодавцем в строк передбачений цим договором;

- додержання належних умов використання земельної ділянки.

- сплатити збитки в розмірі неодержаних доходів, а саме в розмірі орендної плати, визначеної згідно затверджених сільською радою відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, за період прострочення. 

 

5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

5.1. За невиконання або неналежне виконання попереднього договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору. 

5.2. Сторона, яка втратила інтерес щодо укладання основного договору внаслідок ухилення (прострочення) другої сторони, має право відмовитися від укладання основного договору. 

5.3. Сторона, яка прострочила укладання основного договору відшкодовує другій стороні збитки у вигляді сплати неодержаних доходів, а саме: 

5.3.1. Орендар - у розмірі понесених витрат на виготовлення землевпорядної документації;

5.3.2. Орендодавець - у розмірі неодержаної орендної плати з дати укладання попереднього договору до дати прийняття сільською радою відповідного рішення. 

5.4. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

6. Зміна умов договору і припинення його дії

         6.1. Дія договору припиняється у разі:

      -      виготовлення та державної реєстрації правовстановлюючих документів на земельну ділянку;

-      укладення та державної реєстрації основного договору оренди земельної ділянки;

-      закінчення строку, на який його було укладено;

-      викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

-      ліквідації юридичної особи-орендаря.

         Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. 

6.2. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку. 

         6.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

-      взаємною згодою сторін;

-      рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

         6.4. Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є систематична несплата орендної плати.

         6.5. Реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору.

 

7. Прикінцеві положення 

Цей договір набирає чинності після підписання сторонами. Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в майбутнього Орендодавця, другий – в майбутнього Орендаря.

 

8. Адреси й реквізити сторін

 

орендодавець:

Семенівська сільська рада,

13371,Житомирська область, Бердичівськийр-н, с. Іванківці, вул.Стадіонна,1

код 04345463, МФО 811039,

рр № ____________________

ГУДКСУ у Житомирській області м.Житомир

                                                

 

 

Сільський голова_________/Н.В.Семенюк/

м. п.

                                                

орендар:

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

__________________________

__________________________

___________________________

 

 

 

 

____________/______________ /

м. п.

 

 

Договір зареєстрований у виконавчому комітеті Семенівської сільської ради, про що вчинено запис від " ____" ______20___ р. за №___________

 М.П.          ______________    ________________________________                 

                         (підпис)               (ініціали та прізвище посадової особи, яка  провела

                                                                                  реєстрацію)

 

     
 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь