Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про створення евакоприймальної комісії

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
 

від  21.09.2017 pоку                                                              № 

 

Про створення евакоприймальної комісії

 

         З метою ефективного  проведення евакуаційних заходів по відселенню населення  при загрозі  виникнення  чи виникненні  значних аварій ,катастроф  та стихійного  лиха і  на випадок переведення  цивільної оборони з мирного на воєнний стан у відповідності з Законом України «Кодекс цивільного  захисту України»,Постановою КМУ від 30 жовтня 2013 року №841 зі змінами ,керуючись пунктом «б» підпункту 2 ст.38 та ст..52 Закону Украни « Про місцеве самоврядування  в України»,

виконком сільської ради

 

ВИРІШИВ

 

1.  Створити евакоприймальну  комісію Семеенівської сільської ради  у складі  згідно  з додатком №1 та затвердити Положення про евакоприймальну  комісію(додаток № 2) та функціональні обов’язки  основних посадови осіб (додаток №3).

2. Відповідальному з питань цивільного захисту  Семенівської сільської ради Андрійчуку Ігорю Анатолійовичу розробити  для цієї комісії  документи згідно з переліком (додаток № 4). Строк виконання до 1 листопада цього року.

3.Контроль за виконанням  даного рішення залишаю за собою.

 

         

Секретар ради:                                                        О.М.Гортовлюк

 

 

 

                                                   Додаток № 1

                                                                   до рішення виконкому
                                                                           Семенівської сільської ради

                                                          від 21.09.2017 р №

        

СКЛАД

ЕВАКОПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Голова  ЕПК- Колесник Людмила Миколаївна,заступник сільського голови  з питань діяльності виконавчи органів ради.
 2. Заступник голови  ЕПК - Онищук Неля Анатолівна,методист
 3. Секретар  ЕПК – Сидорова Тетяна Василівна,  спеціаліст відділу освіти,молоді та спорту

                                     

Члени комісії

 • оповіщення і звязку ­­­­-
 • медичного забезпечення -
 • укриття населення –Шеретун Микола Миколайович,завгосп
 • матеріально-побутового забезпечення -
 • по охороні громадського порядку -
 • дружинники –

                                         Робочі групи

            група зустрічі :

 • начальник групи зустрічі-
 • зустрічаючі-

          група обліку:

 • начальник групи обліку-
 • обліковці-

          група розміщення:

 • начальник групи розміщення-
 • розселювачі-
 • розводящі-                    
 •  
 •  Голова­­­­­­­­ сільської ради___________________________

                     Секретар с / ради __________________________

 

 

 

 

 

                                                

 

                                            Додаток № 2

                                                                   до рішення виконкому
                                                                           Семенівської сільської ради

                                                          від 21.09.2017 р №

 

                                Затверджую

                                                                    Семенівський сільський голова

 

                                                                       ___________Н.В.Семенюк

 

 1. 09.   2017 р

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО  ЕВАКОПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ

СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ )  РАДИ

 

     1. Евакоприймальна комісія  сільської Ради є робочим органом місцевого органу самоврядування, який забезпечує проведення у життя комплексу заходів щодо організованого вивозу (виводу) населення із районів можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій, якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіянню шкоди здоров’ю людини або прийому еваконаселення із інших місць і розміщенні їх за межами зон надзвичайних ситуацій та забезпечення його життєдіяльності в цих умовах .     

     Евакокомісії створюється місцевими органами самоврядування, підзвітні і підконтрольні їм.

 

     2.  Евакоприймальна комісія у своїй роботі керується законодавчими і нормативними актами України, , наказами і розпорядженнями голови районної евакокомісії, рішеннями та розпорядженнями місцевого органу самоврядування  прийнятими в межах їх компетенції, а також цим положенням.

 

   Основними завданнями евакоприймальної   комісії є:

     розроблення планів евакуації (відселення) населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного характеру ;

     координація в межах її діяльності підприємств, установ і організацій щодо забезпечення проведення евакозаходів та організація життєзабезпечення евакуйованого (відселеного) населення ;

     визначення основних напрямів роботи щодо проведення евакозаходів та соціальному захисту населення, що постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

      підготовка і перепідготовка кадрів евакокомісій до дій в умовах надзвичайних ситуацій.  

 

      4. Евакокомісія, відповідно до покладених на неї завдань:

     організує розроблення і здійснення евакозаходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та соціальним захистом населення, яке постраждало від них;

      керує проведенням евакозаходів на відповідній території і забезпечує готовність евакоорганів до дій за призначенням;                                                                

     здійснює контроль за створенням евакоорганів суб’єктами господарської діяльності,  підготовкою і перепідготовкою особового складу евакоорганів;

     здійснює організаційно-методичне керівництво, координацію і контроль за діяльністю підвідомчих евакоорганів;

     бере участь у розгляді та опрацюванні пропозицій щодо матеріально-технічного забезпечення проведення евакозаходів на відповідній території;

     контролює виконання суб’єктами господарської діяльності (підприємствами, установами і організаціями) завдань щодо створення для евакуйованого (відселеного) населення  необхідних соціально-побутових умов та забезпечення його продуктами харчування і предметами першої необхідності;

     організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації;

     бере участь в організації фінансового, матеріального, технічного та інформаційного забезпечення проведення евакозаходів на відповідній території;

     забезпечує розроблення, погоджує або затверджує плани дій евакокомісій суб’єктів господарської діяльності (підприємств, установ чи організацій) щодо організації, матеріально-технічному та іншим видам забезпечення евакозаходів;

     організовує взаємодію з іншими органами управління і силами цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій щодо організації та проведення евакозаходів на відповідній території;

     здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

 

    5. Комісія має право

:     одержувати від суб’єктів господарської діяльності усіх форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

     заслуховувати керівників суб’єктів господарювання про хід виконання завдань щодо підготовки, проведення і забезпечення евакозаходів;

     залучати для проведення евакозаходів органи управління, сили і засоби суб’єктів господарської діяльності (підприємств, установ і організацій) усіх форм власності;

     проводити комплексні перевірки стану готовності евакоорганів суб’єктів господарської діяльності до дій за призначенням та інших служб забезпечення щодо проведення евакозаходів.

 

     6. Евакокомісія у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, евакокомісією району (міста обласного підпорядкування), відділами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і штабами цивільної оборони  суб’єк-тів господарської діяльності.

 

 

ГОЛОВА  ЕВАКОПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ

Семенівської сільської Ради

 

 

____________________ (________________)

        

 

                                                  Додаток № 3

                                                                   до рішення виконкому
                                                                           Семенівської сільської ради

                                                          від 21.09.2017 р №

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЕВАПРИЙОМНОЇ КОМІСІЇЮ.

    

1.ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ ГОЛОВИ ЕВАКОПРИЙОМНОЇ     КОМІСІЇ.

 

         Голова  ЕПК призначається рішенням виконкому і відповідає за організацію евакуації населення, прийом, облік, розселення, працевлаштування і всебічне забезпечення еваконаселення, прибулого в населені пункти сільської ради.

 

                                    ГОЛОВА ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

-організувати підготовку особового складу ЕК (ЕПК) по виконанню своїх обов’язків у відповідності з рішенням сільської ради, уточнити виділення приміщення для роботи ЕК (ЕПК)і спланувати їх підготовку,  обладнати для проведення робіт евакокомісією;

-розробити документи евакоприймальної комісії;

-уточнити організацію, склад і розміщення  евакоприймальної) комісії;

-скласти розрахунок можливого розселення по селах еваконаселення;

-на основі виписки із плану розселення еваконаселення скласти список подвірного розселення по селах;

-розробити схему оповіщення і зв’язку особового складу ЕПК;

-розробити наказ на охорону громадського порядку;

-організувати в селах підготовку підвалів, погребів, криниць, магазинів і складів, їх герметизацію, спланувати матеріально-побутове забезпечення.

 

З одержанням розпорядження на перевід цивільної оборони з мирного на військовий стан:

- обмежити збір особового складу евакокомісії, уточнити функціональні обов’язки, підготувати робочі місця, визначити порядок роботи ЕПК, уточнити виписку із плану прийому еваконаселення, перевірити готовність засобів оповіщення і зв’язку;

- привести в готовність  ЕПК для проведення евакуації чи прийому еваконаселення, організувати охорону громадського порядку, готовність засобів водозабезпечення і захисних споруд.

 Про готовність ЕК  доповісти голові евакуаційної комісії району.                  

  При евакуації і розселенні:

- організувати роботу евакоприймальної комісії по прийому, обліку і розселенню прибулого населення, забезпечити контроль за матеріальним, побутовим, медичним забезпеченням, їх працевлаштуванням;

-про наслідки прийому еваконаселення доповідати в евакоприймальну комісію району.

 

2.ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ    ЧЛЕНА ЕПК ПО УКРИТТЮ

 

При повсякденній готовності ЦЗ:

-знати план прийому еваконаселення по селах, мати облік наявності підвалів, погребів, криниць по селах с/ради;

-провес-ти розрахунок у потребах і забезпеченості укриттями з врахуванням еваконаселення, на недостаючі укриття, спланувати будівництво простих захисних споруд, визначити місця будівництва, бригади людей, їх інструктаж;

-вести облік підготовки підвалів, погребів і інших захисних споруд, герметизацію криниць по селах с/ради.

З введенням "Повна готовність ЦЗ":

-прибути в с/раду і одержати завдання;

-уточнити наявність підвалів, погребів і криниць і їх готовність до прийому вкриваємих, потребу і забезпеченість населення в укриттях;

-організувати будівництво недостаючих укриттів, а також герметизацію криниць.

При розосередженні і евакуації:

-вести контроль забезпеченості населення укриттями, контролювати герметизацію криниць, магазинів, складів з продуктами харчування;

-організувати будівництво недостаючих укрить.

 

 

3.ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ  ЧЛЕНА ЕПК  ПО МАТЕРІАЛЬНО -             ПОБУТОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ

  При повсякденній готовності ЦЗ:

-прибути в с/раду і одержати завдання, знати план прийому і розміщення еваконаселення по селах с/ради;

-скласти план забезпеченості еваконаселення продуктами харчування, промисловим і іншим майном;

-спланувати герметизацію магазинів, складів і підприємств побутового обслуговування.

  З введенням "Повна готовність ЦЗ":

-прибути в с/раду і одержати завдання;

-уточнити плани прийому і розміщення, забезпеченість населення продуктами харчування, промтоварами і побутового обслуговування;

-організувати герметизацію магазинів, складів і підприємств побутового обслуговування. Перевірити забезпеченість магазинів всіма необхідними товарами. Доповісти голові ЕПК про організацію матеріально-побутового забезпеченн

При евакуації і розосередженні:

-контролювати роботу магазинів, підприємств громадського харчування і побутового обслуговування;

-вести контроль наявності товарів і правильність їх розподілу.

 

 

 

4. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ГРУПИ ЗУСТРІЧІ

 При постійній готовності ЦЗ:

-знати можливі маршрути до місць зустрічі еваконаселення, що прибуває, кількість людей і види транспорту для перевезення прибулого еваконаселення.  

  З введенням "Повна готовність ЦЗ":

-оповістити і зібрати зустрічаючих, прибути до голови ЕПК і одержати завдання;

-уточнити маршрути і місця зутрічі, кількість і вид транспорту для перевезення еваконаселення;

-доповісти голові ЕПК про готовність групи до зустрічі.

  При евакуації і розосередженню:

-відбути до місця зутрічі еваконаселення, організувати їх перевезення;

-в холодну пору року вжити заходів до попередження обмороження людей, що прибувають;

-про виконання поставленого завдання доповісти голові ЕПК.

5.ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ СЕКРЕТАРЯ ЕВАКОПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ.

При повсякденній готовності:

-знати склад евакоприймальної комісії;

-по вказівці голови ЕПК корегувати штатно-посадовий список складу евакоприймальної комісії;

-розробляти і відповідати за наявність і збереження документів ЕПК.

 З введенням "Повна готовність ЦЗ":

-прибути на пункт розміщення евакокомісії;

-по вказівці голови ЕПК видати посадовим особам робочі документи, таблички з найменуванням посадових осіб;

-перевірити готовність до роботи особового складу ЕПК, їх робочі місця і про це доповісти голові ЕПК.

 При евакуації і розосередженню:

-вести журнал обліку вхідних і вихідних документів;

-вести книгу зведень по прийому прибулого еваконаселення;

-про всі надійшовші і підготовлені до відправлення розпорядення доповідати голові ЕПК.

 

 

6.ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГРУПИ РОЗМІЩЕННЯ

 В режимі повсякденної роботи :

-ознайомитися з планом подвірного розселення населення;

-мати список жилих будинків, передбачених для розміщення еваконаселення і їх повну характеристику.

В режимі загрози виникнення надзвичайної ситуації :

-прибути в евакоприймальну комісію і одержати завдання;

-уточнити списки жилих будинків, передбачених для еваконаселення;

-уточнити план подвірного розселення.

 

При евакуації і розосередженні:

-приймати по списку еваконаселення, яке прибуває і організувати його розселення по селах с/ради;

-по закінченні розселення доповісти голові ЕПК.

 

7. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА ЕПК ПО МЕДИЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.

При повсякденній роботі:

-ознайомитись з планом прийому і розміщення еваконаселення;

-постійно знати епідеміологічну обстановку в селах с/ради;

-скласти план медичного обслуговування еваконаселення.

 В режимі загрози виникнення НС:

-прибути в с/раду, одержати завдання, перевірити готовність медичних закладів, уточнити епідеміологічну обстановку в селах с/ради і районі;

-уточнити план медичного обслуговування еваконаселення, перевірити готовність медичних закладів до прийому хворих, доповісти голові ЕПК про проведену роботу.

При евакуації і розосередженні:

-знати радіаційну, епідеміологічну обстановку в районі, звідки прибувають евакуйовані;

-виявляти хворих, заражених і вживати заходів для надання допомоги.

 

                                                                                                                           

 

8. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА ЕПК ПО ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО  ПОРЯДКУ.

 При повсякденній роботі:

 -перевіряти наявність членів народної дружини в селах с/ради, організувати її підготовку по виконанню завдань під час виконання своїх обов’язків;

-скласти схему патрулювання і охорону важливих об’єктів с/ради

  В режимі загрози виникнення НС

-прибути в с/раду, одержати завдання, поставити завдання щодо підтримки громадського порядку в селах с/ради, пропуск колон з еваконаселенням через населені пункти;

-перевірити збір і організацію патрулювання дружин у селах;

-доповісти голові ЕПК про зроблену роботу.

  При евакуації і розосередженні:

-здійснювати контроль і керівництво за додержанням громадського порядку на терирорії с/ради;

-забезпечити пропуск колон з еваконаселенням через населені пункти.

 

9.ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ГРУПИ ОБЛІКУ ЕВАКОНАСЕЛЕННЯ

 В мирний час:

-знати свої функціональні обов’язки, підготувати книгу обліку еваконаселення прибулого згідно плану прийому в села сільської ради;

-вивчити і знати засоби зв’язку з селами сільської ради;

-знати план прийому еваконаселення.                     

В режимі надзвичайної ситуації

-прибути в сільську раду, вивчити завдання, підготувати робочі місця і документацію, перевірити зв’язок з селами і районом, уточнити план прийому і розміщення еваконаселення.

 

 

10.ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА ЕПК ПО ОПОВІЩЕННЮ

В мирний час:

-вивчити свої функціональні обов’язки, сигнали оповіщення ЦО і засоби їх подачі в селах с/ради, скласти схему оповіщення сіл с/ради.

  В режимі виникнення НС

-прибути в с/раду і одержати завдання, уточнити сигнати ЦО, схему оповіщення сіл с/ради. Про готовність засобів оповіщення і зв’язку доповісти голові ЕПК.

 При розосередженні і евакуації

-забезпечити безперервність роботи засобів зв’язку і оповіщення з селами с/ради і району;

-у випадку втрати зв’язку організувати зв’язок пересувними засобами.

 

 

 

      ГОЛОВА ЕВАКОПРИЙОМНОЇ КОМІСІЇ              Л.М.КОЛЕСНИК

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Додаток № 4

                                                                   до рішення виконкому
                                                                           Семенівської сільської ради

                                                          від 21.09.2017 р №

 

ПЕРЕЛІК

ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИЙМАЛЬНОЇ  ЕВАКУАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 

                                                    

 1. Рішення виконкому  сільської ради на створення ПЕК .
 2. Положення про приймальну евакуаційну комісію .
 3. Склад і функціональні обовязки особового складу ПЕК.
 4. Штатно-посадовий список особового складу                                                                                                                                                                             
 5. Схема розміщення ПЕК.
 6. Виттяг із плану прийому і розміщення еваконаселення  яке прибуває на територію сільської(селищної) ради.
 7. Список житлових будинків, площа в м2, кількість людей в будинку, кількість людей яких підселяють в будинок.
 8. Списки подвірного розміщення населення що прибуває .
 9. Книга обліку та реєстрації еваконаселення з вказівкою П.І.Б, родинні відносини(чоловік, жінка), рік народження, адреса, місце роботи.
 10. Журнал вхідних телефонограм, розпоряджень і доповідей.
 11. Журнал обліку вихідних телефонограм, розпоряджень і доповідей.
 12. Повязки на кожну посадову особу ПЕК розміром  10×20 см.
 13. Таблички на столах (надписи посадових осіб) розміром  10×25 см.
 14. Робочі зошити для кожного члена ПЕК.
 15. Робогча папка голови ПЕК з документацією.
 16. Довідкові матеріали.

 

 

Секретар сільської Ради           О. М.Гортовлюк

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь