Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Положення про структурні підрозділи апарату Семенівської сільської ради

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Восьма сесія                                                                               VΙΙ скликання

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       від  08 вересня 2017 року                                                                 №  ____

                           

 

Про затвердження Положення                                                                        про структурні підрозділи апарату                                                               Семенівської сільської ради

 

        Керуючись ст. 11, ч. 4 ст. 54,  ч. 1 ст. 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Семенівської сільської ради від 04.01.2017     № 17 «Про структуру та чисельність апарату сільської ради на 2017 рік», зі змінами,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про  відділ організаційно-кадрової, правової роботи та питань діловодства Семенівської сільської ради (Додаток 1).

2.Затвердити Положення про  відділ бухгалтерського обліку та звітності Семенівської сільської ради (Додаток 2).

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, регуляторної політики.

 

Сільський голова                                                               Н.В.Семенюк

 

 

 

 

Додаток 1                                                                                                                                       до рішення сесії  Семенівської                                                                                                          сільської ради № __   від 08.09.2017р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства Семенівської сільської ради

І. Загальні положення 

        1. Відділ організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства є  структурним підрозділом апарату Семенівської сільської ради. Відділ є підзвітним та підконтрольним сільській раді, підпорядкованим сільському голові, виконавчому комітету сільської  ради.

         2. Діяльність відділу ґрунтується на засадах законності, персональної
відповідальності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів,
взаємодії з органами місцевого самоврядування, гласності та врахування
громадської думки.

         3. У своїй діяльності працівники відділу керуються Конституцією та
Законами України, Указами,розпорядженнями Президента України, Постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голів Житомирської обласної ради  та Житомирської обласної державної адміністрацій, рішеннями Семенівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови.

           У питаннях організації і застосування методики служби в органах місцевого самоврядування та ведення кадрової роботи відділ керується також відповідними рекомендаціями Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України.

      4. Діяльність відділу здійснюється на основі квартальних планів
роботи, поданих начальником відділу та погоджених із сільським головою.

         5. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції,
взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату ради.

         6. Положення про відділ організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства затверджується сесією Семенівської сільської ради за поданням керівника.

ІІ. Структура відділу 

1.     Відділ організаційно-кадрової, правової роботи та з питань діловодства

очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади  сільським головою у порядку, передбаченому  чинним законодавством.

        2. Структура і чисельність працівників відділу затверджується  рішенням сесії.

         3.Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством.

ІІІ. Основні завдання та функції відділу

        1. Забезпечення взаємозв’язку сільського голови з іншими структурними підрозділами апарату сільської ради, підприємствами, установами, організаціями.

       2. Перевірка за дорученням сільського голови виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень сільського голови, відділами та іншими структурними підрозділами, вивчення і узагальнення досвіду роботи цих підрозділів, надання практичної допомоги у її поліпшені, підготовка пропозицій про удосконалення їх діяльності.

        3. Аналіз рішень сільської ради на предмет їх відповідності законам України; участь у підготовці проектів відповідних рішень .

          4. Підготовка планів роботи Відділу.

       5. Опрацювання проектів розпоряджень сільського голови. Розробка проектів розпоряджень з організаційних та кадрових питань.

     6. Підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з організаційних , кадрових, правових  питань та з питань діловодства.

        7.Організаційне забезпечення нарад, що проводяться сільським  головою та його заступниками.

        9. Проведення відповідно до затвердженого плану роботи, пов’язаної з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників апарату сільської ради і веденням обліку кадрів, вжиття заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників.

       10. Організація контролю за вчасною підготовкою документів відповідно до резолюцій сільського голови та заступників сільського голови.

       11. Забезпечення відповідного режиму доступу до документів.

       12. Складання номенклатури справ, контроль за правильним формуванням і оформленням справ у структурних підрозділах.

      13. Розробка нормативно-методичних документів з діловодства  ( бланків службових документів, уніфікованих форм документів).

       14. Прийом, реєстрація, облік, збереження і розсилання документації (що надходить, надсилається, а також внутрішньої); оперативний пошук і видача інформації за документами.

       15. Участь у постановці задач, розробці, проектуванні і впровадженні нових інформаційних технологій.

       16.Здійснення контролю за станом кадрової роботи .

       17.Формування і ведення банку даних про кількісний і якісний склад кадрів.

       18. Підбір працівників разом з керівниками зацікавлених підрозділів і внесення відповідних пропозицій про їхнє призначення на зазначені посади, підготовка проектів розпоряджень про прийом на роботу й іншої необхідної для цього документації.

       19. Підготовка матеріалів для заохочення персоналу та залученню працівників до матеріальної і дисциплінарної відповідальності.

        20. Видача довідок про дійсну і колишню трудову діяльність працівників.

       21. Прийом, заповнення, збереження і видача трудових книжок.

       22. Ведення встановленої документації по кадрах.

       23.Табельний облік.

       24. Розробка пропозицій про прийом на роботу за конкурсом відповідно до порядку, встановленого законодавством, підготовка й організація роботи конкурсної комісії.

       25. Узагальнення практики застосування законодавства .

       26. Організація обліку і зберігання текстів нормативно-правових актів та підтримка їх у належному стані.

      27. Проведення інформаційно - розOA=N20;L=>W, :>=AC;LB0B82=>W @>1>B8 7 ?8B0=L 70:>=>402AB20, ?V43>B>2:0 4>2V4:>28E <0B5@V0;V2 7 ?8B0=L @>7OA=5==O 70:>=>402AB20.

 

     28. Разом з відповідними структурними підрозділами сприяння правовому забезпеченню встановлення та стабілізації господарських зв'язків,  участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпечення захисту майнових прав.

      29. Розгляд звернень громадян та юридичних осіб, контроль за їх своєчасним виконанням структурними підрозділами .

      30. Аналіз звернень громадян та юридичних осіб, що надходять до Управління.

      31. Ведення претензійно – позовної роботи.

      32. Здійснення представництва інтересів в судах та інших органах.

ІV. Начальник відділу

         1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.

         2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання планів роботи відділу.

         3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.

        4. Розробляє посадові інструкції працівників відділу та подає їх на затвердження сільському голові , забезпечує дотримання працівниками   правил внутрішнього трудового розпорядку.

          5. Забезпечує  підготовку проектів розпоряджень  та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

         8. Вирішує питання взаємодії відділу з відповідними службами, відділами, управліннями інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

         9. Здійснює контроль за дотриманням у відділі інструкції з діловодства.

         11. Розглядає вхідну кореспонденцію, заяви, листи і скарги, направлені для перевірки і вирішення у відділ.

V. Права відділу

      Відділ має право:

       1. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів апарату виконавчого комітету сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій  інформацію, документи, інші матеріали, для виконання покладених на нього завдань.

     2. Залучати, у необхідних випадках, працівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів ( за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

    3. Скликати в установленому порядку наради, семінари, проводити навчання з питань, що належать до його компетенції.

 

 

Начальник відділу                                                                      Ю.С. Осадчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                                                                                                                                        до рішення сесії  Семенівської

сільської ради № __ від 08.09.2017р.

 

Положення

про відділ бухгалтерського обліку та звітності

Семенівської сільської ради 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності є самостійним структурним підрозділом Семенівської сільської ради.

            1.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності (далі - відділ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, іншими актами законодавства України, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, розпорядчими документами сільського голови та цим Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

            2.1. Основними завданнями відділу є:

здійснення прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності сільської ради;

забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів;

організація планово-фінансової роботи в сільській раді;

здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

забезпечення організації та удосконалення бухгалтерського обліку.

 

            2.2. Відповідно до цих завдань на відділ покладено такі функції та процедури:

2.2. Функція: Керівництво структурним підрозділом

Містить такі процедури:

2.2.1. здійснення керівництва діяльністю та організація роботи структурного підрозділу сільської ради відповідно до Регламенту сільської ради та положення про структурний підрозділ;

2.2.2. визначення пріоритетів роботи структурного підрозділу та шляхів виконання покладених на нього завдань;

2.2.3. організація, забезпечення контролю в межах компетенції виконання структурним підрозділом Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, запитів і звернень народних депутатів України, запитів територіальних органів центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), а також звернень територіальних органів ДФС, місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб, громадян та платників податків;

2.2.4. надання обов’язкових до виконання доручень працівникам структурного підрозділу з питань, що належать до сфери діяльності підрозділу, контроль за їх виконанням;

2.2.5. організація розробки положення про самостійний структурний підрозділ, їх погодження та надання на затвердження керівництву сільської ради;

2.2.6. розробка посадових інструкцій на посади кожного працівника структурного підрозділу, їх погодження та надання на затвердження керівництву сільської ради;

2.2.7. підготовка та надання керівництву сільської ради інформаційних та аналітичних матеріалів відповідно до компетенції структурного підрозділу;

2.2.8. взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, підприємствами, установами й організаціями згідно з компетенцією структурного підрозділу;

2.2.9. забезпечення в межах компетенції реалізації існуючих вимог політики інформаційної безпеки щодо:

2.2.9.1. порядку поводження з відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом у структурному підрозділі;

2.2.9.2. дотримання порядку захисту інформації в структурному підрозділі;

2.2.9.3. розгляд та погодження в межах компетенції проектів нормативно-правових актів;

2.2.9.4. взаємодія зі структурними підрозділами сільської ради для прийняття узгодженого рішення;

2.2.10. забезпечення додержання працівниками структурного підрозділу:

2.2.10.1. виконавської дисципліни;

2.2.10.2. порядку ведення діловодства;

2.2.10.3. правил внутрішнього трудового розпорядку;

2.2.10.4. вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

2.2.10.5. правил пожежної безпеки;

2.2.11. розгляд скарг на дії працівників структурного підрозділу;

2.2.12. оцінка результатів роботи, ділових якостей працівників при виконанні покладених на структурний підрозділ завдань;

2.2.13. внесення пропозицій керівництву щодо удосконалення роботи, оптимізації організаційної структури та чисельності структурного підрозділу;

2.2.14. внесення керівництву сільської ради подання про присвоєння працівникам структурного підрозділу рангів державних службовців відповідно до законодавства, а також про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень;

2.2.15. застосування електронного цифрового підпису;

2.2.16. забезпечення належного виконання структурним підрозділом вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”;

2.2.17. організація економічного (професійного) навчання у структурному підрозділі;

2.2.18. вжиття у межах компетенції заходів щодо запобігання та протидії корупції. У разі виявлення чи одержання інформації про вчинення підлеглим корупційного, пов’язаного з корупцією або іншого правопорушення у сфері службової діяльності  вжиття у межах компетенції заходів щодо припинення такого правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції;

2.2.19. здійснення інших повноважень, передбачених положенням про структурний підрозділ.

2.3. Функція:  Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Семенівської сільської ради

Містить такі процедури:

2.3.1.  ведення бухгалтерського обліку в Семенівській сільській раді, відповідно до нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку;

2.3.2. складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, податкової та іншої звітності (декларацій) і забезпечення її своєчасного подання у порядку, встановленому законодавством;

2.3.3. організація планово-фінансової роботи;

2.3.4. забезпечення організації та вдосконалення ведення бухгалтерського обліку;

2.3.5. здійснення поточного контролю за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, реєстрацією в органах Державної казначейської служби України (далі – ДКС) та проведенням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

2.3.6. здійснення поточного контролю за правильністю зарахування та використання власних надходжень;

2.3.7. здійснення бухгалтерського обліку проведених фінансових операцій, забезпечення своєчасного та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів;

2.3.8. забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів і проведення господарських операцій;

2.3.9. організація проведення, забезпечення своєчасного і правильного оформлення та відображення в обліку результатів інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу;

2.3.10. проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробка та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організація та проведення роботи з її списання;

2.3.11. участь в опрацюванні та погодженні документації конкурсних торгів (кваліфікаційна документація) та проектів господарських договорів (контрактів) у частині відповідності нормативно-правовим актам, дотримання вимог законодавства щодо порядку розрахунків, терміну поставки товарів (виконання робіт, надання послуг), наявності специфікації, графіка поставки, календарних планів виконання робіт тощо, здійснення моніторингу використання коштів за договорами, укладеними  сільської радою за результатами процедури державної закупівлі;

2.3.12. забезпечення дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

2.3.13. забезпечення достовірності і правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

2.3.14. забезпечення повноти і достовірності даних підтвердних документів, які формуються та подаються у процесі казначейського обслуговування;

2.3.15. забезпечення користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати діяльності та рух бюджетних коштів;

2.3.16. участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки коштів та майна, псування активів в сільській раді;

2.3.17. здійснення реєстрації укладених господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів;

2.3.18. забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

2.3.19. ведення бухгалтерського обліку рухомого та нерухомого майна, що перебуває на балансі сільської ради.

2.3.20. ведення бухгалтерського обліку заробітної плати в сільській раді;

2.3.21. надання  пропозицій щодо вирішення питань, пов’язаних зі зміною структури та граничної чисельності працівників, здійснення аналізу використання штатної чисельності;

2.3.22. організація роботи з питань оплати праці та штатного регулювання чисельності працівників, у тому числі підготовка розрахунків планового фонду оплати праці працівників;

2.3.23. аналіз використання штатної чисельності та фонду оплати праці, підготовка статистичної звітності;

2.3.24. розробка у межах затвердженої граничної чисельності і фонду заробітної плати проекту штатного розпису; подання штатного розпису на затвердження в установленому порядку;

2.3.25. підготовка матеріалів, про встановлення, скасування та перегляд надбавок і доплат, преміювання працівників, а також надання матеріальної допомоги;

2.3.26. формування та надання довідок про заробітну плату, доходи, довідок для нарахування та перерахування пенсії працівникам;

2.3.27. складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, податкової та іншої звітності (декларацій) і забезпечення її своєчасного подання у порядку, встановленому законодавством;

2.3.28. забезпечення зберігання, оформлення та передачі до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності;

2.3.29. здійснення поточного контролю за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби (далі – ДКС) та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

2.3.30. здійснення поточного контролю за правильністю зарахування та використання власних надходжень ;

2.3.31. забезпечення своєчасного та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів;

2.3.32. забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо проведення інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

2.3.33. забезпечення повноти і достовірності даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

2.3.34. забезпечення користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

2.4. Функція: Здійснення прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності ср

Містить такі процедури:

2.4.1. підготовка бюджетного запиту і прогнозних показників   на плановий рік відповідно до мети, пріоритетності, першочерговості, ефективності використання бюджетних коштів та подання до фінансового відділу  сільської ради;

2.4.2. складання в установленому порядку проектів кошторису, плану асигнувань;

2.4.3. розподіл коштів, передбачених місцевим бюджетом, за кодами бюджетної класифікації видатків у межах діючих бюджетних програм згідно із доведеними лімітними довідками;

2.4.4. підготовка документів щодо внесення змін до кошторису, плану асигнувань, штатного розпису;

2.4.5. контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

2.4.6. формування спеціального фонду кошторису; аналіз власних надходжень, внесення змін до спеціального фонду кошторису;

2.4.7. забезпечення автоматизованої обробки даних фінансового та управлінського обліків.

2.5. Функція: Загальне діловодство

Містить такі процедури:

2.5.1. розробка номенклатури справ;

2.5.2. ведення обліку документів, забезпечення їх зберігання, оперативного пошуку, доставки та надання інформації щодо них;

2.6. Функція: Укомплектування, зберігання, облік та використання архівних документів

Містить такі процедури:

2.6.1. формування документів у справи, підготовка супровідних (описи або акти) документів до передачі на архівне зберігання або знищення.

2.7. Функція: Забезпечення доступу до публічної інформації

Містить такі процедури:

2.7.1. забезпечення прозорості, достовірності та відкритості інформації про діяльність, вільного отримання її юридичними, фізичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи, крім обмежень установлених законодавством;

2.7.2. підготовка та надання для систематичного та оперативного оприлюднення:

2.7.3. іншої інформації про діяльність, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом;

2.7.4. інформації про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) ;

2.7.5. надання інформації про діяльність  за запитами на інформацію;

2.8. Функція: Отримання від органів, що здійснюють державний фінансовий контроль, матеріалів ревізій та іншої інформації в разі виявлення фактів порушення законодавства

Містить такі процедури:

2.8.1. здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених структурними підрозділами ДФС та державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

2.9. Функція: Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства

Містить такі процедури:

2.9.1. обробка персональних даних відповідно до законодавства;

2.9.2. ознайомлення з вимогами законодавства про захист персональних даних, зокрема щодо їхнього обов’язку не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

2.9.3. забезпечення організації обробки персональних даних працівниками відповідно до їх службових обов’язків в обсязі, необхідному для виконання таких обов’язків;

2.9.4. нерозголошення посадовими особами у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

3. КЕРІВНИЦТВО

            3.1 Відділ очолює начальник відділу-головний бухгалтер.

            3.2 На посаду начальника відділу-головного бухгалтера призначається особа, яка має повну вищу освіту фінансово-економічного спрямування зі стажем роботи за фахом не менше як три роки, знає чинне законодавство, нормативні та розпорядчі документи з питань, що входять до компетенції відділу.

3.3. Начальник відділу-головний бухгалтер повинен знати: інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

            3.4 Начальник відділу-головний бухгалтер призначається на посаду розпорядженням сільського голови та відповідно до Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21.02.2011 №214. Припиняє виконання посадових обов'язків згідно з розпорядженням сільського голови.

            3.5. На період відпустки або тимчасової відсутності начальника відділу-головного бухгалтера  його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності, на якого покладається відповідальність за виконання завдань, передбачених цим Положенням.

4. ПРАВА

Для забезпечення виконання основних завдань і функцій начальнику відділу-головному бухгалтеру надається право:

- одержувати від структурних підрозділів сільської ради інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань і функцій;

- надавати роз’яснення структурним підрозділам сільської ради з питань, що відносяться до компетенції відділу;

- забезпечувати раціональний розподіл обов’язків і вимагати від працівників відділу чіткого, своєчасного і високоякісного виконання обов’язків і функцій, передбачених трудовим законодавством, Регламентом сільської ради, посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- готувати та вносити на розгляд керівництва сільської ради пропозиції про переміщення, преміювання працівників сектору та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

- давати вказівки, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу та  здійснювати контроль за їх виконанням;

- узгоджувати, координувати і здійснювати організаційні, методичні і контрольні дії з іншими структурними підрозділами сільської ради щодо підготовки проектів розпоряджень, доручень, відповідних матеріалів для розгляду на нарадах;

- проводити наради та навчання працівників відділу по підвищенню їх економічних і правових знань;

- вносити пропозиції щодо висування окремих працівників на вищу посаду.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Начальник відділу-головний бухгалтер зобов’язаний сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників, співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам сільської ради чи негативно вплинути на репутацію державного службовця, дотримуватися комерційної та службової таємниці.

Начальник відділу-головний бухгалтер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання основних завдань і функцій відділу згідно з чинним законодавством.

За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, начальник відділу-головний бухгалтер притягується до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності.

Відповідальність інших працівників відділу визначається посадовими інструкціями. 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Відділ працює у тісній взаємодії з структурними підрозділами Семенівської сільської ради, з установами, організаціями, суб'єктами господарювання з питань, що відносяться до  компетенції відділу.

 

 

Начальник відділу

бухгалтерського обліку та звітності-

головний бухгалтер                                                                          Н.В. Чубенко

 

                                               

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь