Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про створення Центру культури і дозвілля Семенівської сільської ради

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

                                          ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Шістнадцята сесія                                                                  VΙΙ скликання

від 22 червня 2018 року                                                                  №

Про створення Центру культури і
дозвілля Семенівської   сільської ради

Керуючись статтями 17, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про культуру», Цивільним, Господарським кодексами України, та відповідно до наказу Міністерства культури України від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» з метою формування нового культурно-мистецького середовища та  створення умов для масового, сімейного та індивідуального розвитку творчих здібностей, спілкування, відпочинку, розваг, відновлення духовних і фізичних сил на основі вивчення культурних запитів та інтересів різних категорій населення, враховуючи висновок та рекомендації постійних комісій, сільська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Утворити Центр культури і дозвілля Семенівської сільської ради шляхом перейменування Клубу села Семенівка в «Центр культури і дозвілля Семенівської сільської ради»

2. Затвердити положення Центру культури та дозвілля Семенівської сільської ради (Додаток 1).

3. Затвердити структуру та штатну чисельність Центру культури і дозвілля Семенівської сільської ради (Додаток 2).

4. Попередити працівників, згідно норм чинного законодавства, про зміну істотних умов праці та можливе переведення на іншу роботу.

         5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності та гуманітарних питань (освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціального захисту).

 

Сільський голова                                                             Н.В.Семенюк

 

                                                                                           Додаток 1

до рішення Семенівської

                                                                   сільської ради

                                                                             від 22.06.2018 № __

 

         ПОЛОЖЕННЯ

про Центр культури і дозвілля Семенівської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Центр культури і дозвілля Семенівської сільської ради Бердичівського району Житомирської області є комунальним закладом культури, діяльність якого спрямована на формування нового культурно-мистецького середовища та створення умов для масового, сімейного та індивідуального розвитку творчих здібностей, спілкування, відпочинку, розваг, відновлення духовних і фізичних сил на основі вивчення культурних запитів та інтересів різних категорій населення.

 

1.2. Центр культури і дозвілля Семенівської сільської ради

 здійснює свою діяльність на підставі:

- Конституції України;

- Закону України  «Про культуру»;

- Закону України   «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

- Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» та керується у своїй діяльності іншими законодавчими і нормативними актами Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, рішеннями Семенівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови та цим Положенням

1.3. Центр культури і дозвілля Семенівської сільської ради (далі Центр КіД) –утворюється Семенівською сільською радою (далі - Засновник) за принципом універсалізації  на базі існуючих закладів культури, бібліотек населених пунктів та існуючого музею з метою розвитку загального культурного простору в населених пунктах Семенівської сільської ради.Центр культури та дозвілля належить до сфери управління Семенівської сільської ради та в організаційно-господарському  плані підпорядкований виконавчому комітету Семенівської сільської ради, сільському голові та заступникам голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. Центр КіД утворюється шляхом перейменування клубу села Семенівка та приєднанням до останнього клубних закладів Семенівської сільської ради.

 До Центру КіД приєднуються та йому підпорядковуються: будинок культури с.Хажин, будинок культури с.Закутинці,будинок культури с.В.Низгірці, клуб с.Сингаївка, клуб с.Дубівка, будинок культури с.Іванківці,будинок культури с.Терехове, які в подальшому всі разом йменуються Клубами(філіями Центру КіД). Також Центру КіД підпорядковуються та здійснюється оперативне управління сільськими бібліотеками, а саме: бібліотека села Хажин, бібліотека села Красівка, бібліотека села Закутинці, бібліотека села Іванківці, бібліотека села Терехове,бібліотека села В.Низгірц, бібліотека села Семенівка та історичним музеєм ім.Джозева Конрада в с.Терехове.

1.5. Відповідальність за матеріально-технічний стан Клубів покладається на працівників, які входять у штат Центру КіД та закріплені за ними.

 1.6. Матеріально-технічна база Центру КіД та Клубі включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв»язку, рухоме і нерухоме майно, що  є комунальною власністю Семенівської сільської ради та наданого їм у користування, згідно з чинним законодавством.

1.7. Центр КіД  не є окремою юридичною особою та утримується за рахунок  коштів сільського бюджету, інших надходжень,  які не заборонені Законодавством України.Розпорядником коштів Центру КіД є Семенівська сільська рада. Бухгалтерське обслуговування Центру КіД здійснюється відділом фінансів,бухгалтерського обліку та звітності Семенівської сільської ради. 

1.8. Центр КіД у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами різних форм власності, закладами культури і мистецтва, засобами масової інформації, закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, з іншими організаціями та об'єднаннями громадян.

 

2. Завдання та функції

2.1. Організація та проведення культурних і мистецьких заходів, які спрямовані на популяризацію, оновлення, поширення українських та  місцевих культурних традицій, а також різноманітних дитячих, молодіжних розваг та змістовного дозвілля.

2.2. Вивчення та задоволення культурних інтересів місцевого населення через співпрацю з громадськими організаціями та іншими органами самоорганізації населення, підтримка індивідуальних талантів.

2.3. Створення умов для розвитку аматорської художньої творчості, підтримка місцевих культурних ініціатив, залучення місцевого населення до створення якісного культурного чи мистецького продукту.

2.4. Організація виставок, ярмарків, інших мистецьких оглядів з метою популяризації культурної спадщини, розвитку народних і художніх промислів.

2.5. Співпраця з культурно-освітніми та мистецькими навчальними закладами задля формування нової культурної освіти.

2.6. Популяризація та просування заходів сучасної індустрії дозвілля.

2.7. Здійснення інноваційної культурної діяльності та створення середовища для генерування нових ідей в галузі соціокультурного, інформаційно-освітнього середовища.

2.8. Ініціювання, організація та проведення різноманітних форм дозвілля дітей та молоді через гурткову роботу, діяльність театральних, інших мистецьких студій, волонтерство та благодійність.

2.9. Створення на базі Центру КіД інших формувань культурно-інформаційного чи мистецького спрямування: медіа-, радіоцентрів, кінопроекційної тощо.

2.10. Участь та ініціювання власних культурних проектів задля розширення співпраці з іншими закладами культури, громадськими організаціями України та міст-партнерів сусідніх держав.

 

3.     УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ,

СТРУКТУРА ЦЕНТРУ КіД

3.1. Вищим органом управління Центру КіД є Семенівська сільська рада та виконавчий комітет Семенівської сільської ради.

3.2. До компетенції сільської ради належить:

3.2.1 затвердження й внесеннязмін до Положення Центру КіД;

3.2.2. затвердження структури та граничної чисельності працівників ЦентруКіД;

3.2.3. розпорядження основними засобами ЦентруКіД;

3.2.4. погодження створення відокремлених структурних підрозділів Центру КіД та спільних установ

3.2.5. реорганізація Центру КіД, його ліквідація.

3.3 До повноважень виконавчого комітету Семенівської сільської ради належить:

3.3.1. внесення пропозицій щодо призначення, звільнення та притягнення до дисциплінарно ївідповідальності керівника ЦентруКіД;

3.3.2.  забезпечення контролю за виконанням актів законодавства щодо діяльності ЦентруКіД;

3.3.3. затвердження штатного розпису Центру КіД;

3.3.4. здійснення інших повноважень щодо управління роботою Центру КіД згідно з чиним законодавством України і відповідно до рішень Семенівської сільської ради.

3.4. Керівництво поточною діяльністю Центру КіД здійснює директор, який призначається на посаду за конкурсом на контрактній основі відповідно до трудового законодавства України на підставі розпорядження сільського голови.

3.5. У контракті визначається строк найму, права, обов'язки й відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму.

3.6. Директор може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії контракту з підстав і в порядку, визначеному контрактом та чиним законодавством України.

3.7. Директор Центру підзвітний Семенівській сільській раді та виконавчому комітету з усіх питань фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності закладу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності закладу відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно з чиним законодавством України.

3.8. Директор Центру КіД вирішує всі питання діяльності закладу, з урахуванням обмежень, передбачених цим Положенням.

3.9. До компетенції директора Центру КіД відноситься:

3.9.1. забезпечення діяльності Центру КіД;

3.9.2. вирішення поточних питань роботи Центру КіД;

3.9.3. вирішення кадрових питань;

3.9.4. вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;

3.9.5.  організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

3.9.6. несе відповідальність за збереження майна.

3.10. Директор Центру в межах повноважень:

3.10.1. вносить пропозиції щодо розпорядження коштами й майном закладу відповідно до чинного законодавства України, Положення та рішень Семенівської сільської ради;

3.10.2. затверджує посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

3.10.3. представляє інтереси працівників Центру КіД при веденні переговорів щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

3.10.4. вносить подання щодо накладання дисциплінарних стягнень на працівників Центру КіД;

3.10.6. створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечуєдодержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

3.10.7. вносить подання щодо встановлення ,у межах фонду заробітної плати, надбавки працівникам Центру КіД за високі творчі та виробничі досягнення з врахуванням особистого внеску кожного;

3.10.09. Подає пропозиції щодо преміювання працівників залежно від їхнього вкладу у кінцеві результати роботи згідно чинного законодавства та в межах фонду заробітної плати;

3.10.10.  несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, використання, списання майна та втрати в будь-якій формі, майна Центру КіД;

3.10.11. несе персональну відповідальність за будь-які порушення, вчинені при зміні балансової вартості майна Центру КіД;

3.10.12. вчиняє інші дії в порядку й межах, встановлених законодавством України;

3.10.13 забезпечує розробку структури та граничної чисельності працівників Центру КіД та подає їх на затвердження Семенівської сільської ради;

3.10.14.  забезпечує належний рівень побутових умов для перебування в Центрі КіД;

3.11. У разі відсутності директора його обов'язки виконує уповноважена ним особа, на підставі відповідного розпорядження.

3.12 . Директор Центру КіД несе відповідальність перед Семенівською сільською радою, виконавчим комітетом та іншими органами за достовірність і своєчасність подання статистичної та іншої звітності.

3.13. На вимогу Семенівської сільської ради, виконкому Центру КіД  у встановлений ними термін надає інформаціюстосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

3.14. Центр здійснює свою діяльність за наступними напрямками та має таку структуру:

3.14.1. Клубна культурно-дозвіллєва діяльність:

- клуб с.Хажин;

- клуб с. Іванківці;

- клуб с. Терехове;

- клуд с. Закутинці;

- клуб с. Красівка; 

- клуб с.Сингаїка; 

- клуб с.Дубівка;

- клуб с. Великі Низгірці. 

3.14.2. Бібліотечне обслуговування: 

- бібліотека с.Хажин; 

- бібліотека с. Красівка; 

- бібліотека с. Закутинці;

-бібліотека с. Іванківці;

- бібліотека с. Семенівка;

- бібліотека с. Великі Низгірці. 

3.14.3. Історично-краєзнавча, туристична: 

- Народний музей  ім. Дж.Конрада в с.Терехове. 

 

4. Діяльність

4.1. Діяльність Центру КіД спрямована на виконання мети та функціональних обов’язків, які передбачені цим Положенням.

4.2. Форми організації діяльності Центру КіД:

- розробка програм культурно-мистецького, культурно-освітнього, культурно-інформаційного характеру, річних, місячних планів роботи, звітів про діяльність Центру КіД;

- співпраця з іншими закладами культури, освіти, спорту, громадськими організаціями, установами, асоціаціями, фондами, фізичними, юридичними особами;

- культурно-масова робота з організації та проведення заходів;

- гурткова, студійна робота з дітьми молоддю, старшим поколінням на предмет самодіяльної творчості;

- створення готового продукту культурної, мистецької діяльності, його просування, рекламна та інформаційна діяльність;

- робота з інформаційними системами, навчання персоналу;

- впровадження нових освітніх програм, проведення тренінгів, семінарів, вебінарів, круглих столів, лекцій, зустрічей;

- організація навчальних поїздок з метою обміном досвіду в організації культурно-дозвіллєвої діяльності закладу;

- надання платних послуг.

4.3. Центр КіД не  прибутковою організацією і не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності.

4.4. Центр КіД має право надавати платні послуги згідно переліку:

- проведення вистав, театральних, музичних постановок, концертів, виступи артистичних груп, оркестрів, окремих артистів, організація фестивалів, виставок. бенефісів, естрадних шоу;

- демонстрація відео та кінофільмів;

- навчання у студіях, ігрових кімнатах, гуртках;

- постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ, організацій;

- надання послуг з користування персональними комп’ютерами, більярдами, тенісними кортами, глядацькими залами, залами для конференцій та зборів;

- надання в оренду приміщень концертних залів інших приміщень, якщо це не перешкоджає провадженню закладом діяльності у сфері культури;

- ремонт, настроювання, налагодження музичних інструментів, звуко- світло та відеоапаратури;

- надання послуг студій звуко- і відеозапису;

- інші бібліотечні та поліграфічні послуги.

4.5.Ціни на платні послуги встановлюються та затверджуються виконавчим комітетом сільської ради.

4.6. Центр КіД може отримувати добровільні грошові внески (благодійні кошти) і матеріальні цінності від місцевих органів влади, від фізичних та юридичних осіб. Кошти отриманні з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності передбаченої цим статутом.

 

 

5. Права

5.1. Центр КіД має право залучати спеціалістів інших відділів  структурних підрозділів виконавчого комітету Семенівської сільської ради, установ, об’єднань громадян (за погодженням із їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.2. Одержувати безкоштовно в установленому порядку від інших виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання завдань, покладених на управління культури і мистецтв.

5.3. Подавати пропозиції до виконавчого комітету Семенівської сільської ради щодо покращення роботи Центру КіД та його матеріально-технічної бази, а також щодо нагородження працівників та колективів, що особливо відзначилися, державними нагородами та відзнаками в галузі культури.

5.4. Користуватись рухомим та нерухомим майном відповідно до чинного законодавства.

5.5. Розвивати власну матеріально-технічну базу.

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться та затверджуються засновником

6.2. Реорганізація, ліквідація Центру КіД здійснюється за рішенням засновника. При реорганізації Центру КіД вся сукупність прав та обов’язків переходять до його правонаступників.

   6.3.Ліквідація Центру КіД здійснюється ліквідаційною комісією, яка засновником. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються відповідно до чинного законодавства.

  6.4. При реорганізації та ліквідації працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

Сільський голова                                              Н.В.Семенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Додаток 2

до рішення Семенівської

                                                                   сільської ради

                                                                             від 22.06.2018 № __

Структура та штатна чисельність Центру культури та дозвілля
Семенівської сільської ради
 

з/п

Назва структурного підрозділу та посади

Кількість

штатних

одиниць

Примітка

1

Директор

1

 

2

Керівник художній

1.25

 

3

Методист по туризму

0.75

 

4

Керівник колективу «Берегиня»

0,5

 

5

Керівник колективу «Горлиця»

0.75

 

6

Інструктор

0,75

 

Клуб с. Хажин

 

 

7

Адміністратор

0.75

 

Клуб с. Великі Низгірці

 

 

8

Адміністратор

0.75

 

9

Прибиральник

0.25

 

Клуб с. Закутинці

 

 

10

Адміністратор

0.75

 

Клуб с. Красівка

 

 

11

Адміністратор

0.75

 

Клуб с. Дубівка

 

 

12

Адміністратор

0.75

 

Клуб с. Іванківці

 

 

13

Режисер

1

 

Клуб с. Терехове

 

 

14

Звукорежисер

0.5

 

Клуб с. Сингаївка

 

 

15

Адміністратор

0.75

 

Бібліотека с.Хажин

 

 

16

Бібліотекар

0.75

 

Бібліотека с.Іванківці

 

 

17

Бібліотекар

1

 

Бібліотека с. Красівка

 

 

18

Бібліотекар

0.5

 

Бібліотека с. Терехове

 

 

19

Бібліотекар

0.75

 

Бібліотека с. Семенівка

 

 

20

Бібліотекар

1

 

Бібліотека с. В.Низгірці

 

 

21

Бібліотекар

1

 

Бібліотека с. Закутинці

 

 

22

Бібліотекар

0.75

 

Народни  музей ім.. Дж. Конрада с.Терехове

 

 

23

Музейний доглядач

0.5

 

Всього

17.25

 

 

 

Сільський голова                                                                   Н.В.Семенюк

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь