Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про внесення змін до рішення  сільської ради від 22.06.2018 р. № 370 «Про проект Соціального договору»

Україна

  СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

     БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

    Р І Ш Е Н Н Я

 

Двадцять друга сесія                                                                   VΙΙ скликання

 

від 26 лютого 2019 року                                                          № 528

 

 

Про внесення змін до рішення  сільської ради від 22.06.2018 р. № 370

«Про проект Соціального договору»

                                                       

            З метою створення умов для психологічного комфорту населення, підвищення суспільної та особистої безпеки всіх мешканців села, покращення криміногенної ситуації, впровадження енергозберігаючих технологій, заощадження коштів сільського бюджету, покращення екологічної ситуації та враховуючи, що з 01 січня 2019 року набула чинності загальнонаціональна нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення),  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести зміни до рішення сільської ради від 20.06.2018 р. № 370 «Про проект Соціального договору», а саме Соціальний договір викласти в новій редакції згідно додатку.

        

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                               Н.В. Семенюк

 

             

 

 

                                 Додаток

                                                               до рішення 22 сесії                             

                                                               Семенівської сільської ради

                                                                 від 26.02.2019 № 528

 

Соціальний договір

 

Соціальний договір складений між Семенівською сільською радою, надалі сільська рада, в особі сільського голови Семенюк Наталії Володимирівни, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та _____________________________,  надалі – Суб’єкт соціального партнерства - з іншої сторони, уклали даний договір (надалі – Договір) про спільне вирішення соціальних питань та утримання соціальної сфери на території Семенівської сільської ради:

 

  1. Предмет договору

         1.1. Суб’єкт соціального партнерства та сільська рада зобов’язуються спільно вирішувати соціальні питання, на період дії Договору, на території Семенівської сільської ради і спрямовувати свої зусилля на задоволення потреб об’єктів соціальної сфери (школа, дитячий садок, будинок культури, клуб, бібліотека, заклади медицини, надання послуг по чищенню доріг на території громади в зимовий період, упорядкування території кладовища тощо).

 

2. Обов'язки  сторін

         2.1. Обов’язки сільської ради:

         - визначати головні потреби сільської ради;

         - формувати соціальний пакет питань та разом з Суб’єктом соціального партнерства складати бюджет для їх вирішення;

         - проводити активну роз’яснювальну роботу серед населення громади про соціальні блага, які надає Суб’єкт соціального партнерства при  здійсненні оренди землі на території громади;

  • висвітлювати на офіційному веб-порталі та в ЗМІ результати виконання Договору;

         2.2. Обов’язки Суб’єкта соціального партнерства:

         - інформувати сільську раду та жителів громади про послуги надані населенню, орендодавцям землі;

         - аналізувати пропозиції для подальшого вирішення питань по допомозі в підтримці соціальної сфери, надані посильної допомоги одиноким матерям, літнім громадянам, тощо;

         - перераховувати сільській раді кошти з розрахунку:

         а) 12 % від нормативно грошової оцінки за 1 га використаної площі землі сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті, пасовище) на території ______________________ старостинського округу в рік;

         б) 4% від нормативно грошової оцінки за 1 га використаної площі землі сільськогосподарського призначення (багаторічні насадження) на території ______________________ старостинського округу в рік;

         в) 100% від нормативно грошової оцінки за 1 квадратний метр використаної площі землі на господарському дворі під приміщенням на території ______________________ старостинського округу в рік;

         Для розрахунку використовується коефіцієнт 1,25, який зумовлений використанням площі для обслуговування приміщення.

         г) 3 % від нормативно грошової оцінки інших категорій земель на території Семенівської сільської ради.

         Загальна сума договору становить __________________ за ________ га землі.

         У випадку, якщо нормативно грошова оцінка земельної ділянки не проведена, розрахунок здійснюється  від нормативно грошової оцінки 1 га сільськогосподарських угідь по Житомирській області станом на 01 січня 2019 року.

         Або на вказану загальну суму договору придбати або виконати роботи:

  • по благоустрою населених пунктів Семенівської сільської ради;
  • по упорядкуванню території кладовищ Семенівської сільської ради;
  • по ремонту шкіл, дитячих садочків, будинків культури, клубів, бібліотек, медичних закладів;
  • покращенню матеріально-технічної бази шкіл, дитячих садочків, будинків культури, клубів, бібліотек, медичних закладів;
  • по охороні навколишнього природного середовища території Семенівської сільської ради.

Оплата проводиться щоквартально рівними частинами на підставі виставленого сільською радою рахунку не пізніше 10 (десяти) днів з дня його виставлення.

При виконанні вищевказаних робіт Суб’єкт соціального партнерства надає до сільської ради копії підтверджуючих документів (договори, рахунки, накладні, акти виконаних-робіт тощо).

 

3. Термін дії договору

         3.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з дня підписання Сторонами  та скріпленим печатками Сторін  та діє протягом року.

        

4. Розрахунки по договору

         4.1. Суб’єкт соціального партнерства проводить оплату витрат по вирішенню соціальних питань на підставі отриманих від сільської ради листів, згідно затвердженого бюджету на рік.

 

5. Відповідальність сторін

         5.1. Сільська рада несе відповідальність за:

         - цільове використання коштів, які перераховуються для утримання соціальної сфери;

         - вчасне оформлення та надання всіх необхідних документів Суб’єкту господарювання;

         - письмове своєчасне надання звітів  про використання матеріальних цінностей та виконання робіт на дошках оголошень, або в іншій формі за домовленістю Сторін.

         5.2. Суб’єкт соціального партнерства здійснює контроль та аналізує рух коштів, матеріальних цінностей та доцільність їх використання.

 

6. Форс-мажорні обставини

         6.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин, що перешкоджають Стороні виконувати за цим договором, строк дії Договору продовжується на строк дії таких обставин. У іншому випадку сторона, для якої виконання умов договору стало неможливим, зобов’язана в термін  24 години повідомити іншу сторону про початок таких обставин, викликати уповноваженого представника іншої сторони для складання двостороннього акту про наявність форс-мажорних обставин.

         6.2. В рамках даного Договору форс-мажор включає землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні явища, а також значні зміни в економіці та політиці держави, а саме: - рівень інфляції, зміни в законодавстві  та інші.

         6.3. У випадку настання економічних форс-мажорних обставин  Сторони шляхом переговорів визначають порядок виконання зобов’язань та розрахунків за цим Договором. В разі недосягнення згоди, спір вирішується в судовому порядку.

7. Прикінцеві положення

         7.1.Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, виконанням, зміною та припиненням цього договору, тлумачення його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення договору, регламентуються цим договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин відповідними нормами чинного в Україні законодавства , а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

         7.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в даному договору реквізитів та зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

         7.3. Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані сторонами та скріплені печатками.

         7.4. Всі виправлення за текстом цієї Угоди мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами сторін та скріплені їх печатками.

         7.5. Угода складена при повному розумінню сторонами його умов та термінології українською мовою в 2 (двох) оригінальних автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.

 

8. Адреси й реквізити сторін

ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Семенівська сільська рада,

13371,Житомирська область, Бердичівськийр-н, с. Іванківці, вул.Стадіонна,1

код 04345463, МФО 811039,

рр № ____________________

ГУДКСУ у Житомирській області м.Житомир

                                                

 

 

Сільський голова_________/Н.В.Семенюк/

м. п.

                                                

суб’єкт СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

__________________________

__________________________

___________________________

 

 

 

 

____________/______________ /

         м. п.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                             О.М.Гортовлюк

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь