Семенівська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Порядку списання матеріальних цінностей з балансу об’єктів, що належать Семенівській сільській раді

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                               ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я

Восьма сесія                                                                                VΙI скликання 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

від  08  вересня   2017 року                                                                   №

 

Про затвердження Порядку списання

матеріальних цінностей з балансу

об’єктів, що належать Семенівській

сільській раді

 

З метою встановлення порядку списання матеріальних цінностей з балансу об’єктів, що належать Семенівській об’єднаній територіальній громаді, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та керуючись ст.. 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок списання матеріальних цінностей з балансу об’єктів, що

належать Семенівській сільській раді, що додається .

2 . Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань

 бюджету, комунальної власності та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                                                     Н.В.Семенюк

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  рішенням VIII сесії

                                                                                 Семенівської сільської ради

                                                                                від 08 вересня 2017 року № ___

 

Порядок

списання матеріальних цінностей з балансу об'єктів,

що належать Семенівській сільській раді

1.Данний порядок встановлює єдині вимоги до списання матеріальних цінностей з балансу об'єктів, що належить Семенівській сільській раді (далі - об'єктів спільної власності ОТГ), управління якими здійснює Семенівська ОТГ.

2. З балансів об'єктів спільної власності ОТГ можуть бути списані матеріальні цінності:

а) необоротні активи - будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні  засоби,  інструменти,  прилади  та  інвентар,  робочі  і  продуктивні тварини, багаторічні насадження, інші основні засоби (крім земельних ділянок та  капітальних  витрат  на  поліпшення  земель),  бібліотечні  фонди,  малоцінні необоротні матеріальні активи, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові нетитульні  споруди,  природні  ресурси,  інвентарна  тара,  матеріали довготривалого використання для наукових цілей, авторські та суміжні з ними права, інші нематеріальні активи;

б) запаси - сировина і матеріали, обладнання, конструкції і деталі до установки,  спецобладнання  для  науково-дослідних  робіт  за  господарськими договорами,  будівельні  матеріали,  інші  виробничі  запаси,  тварини  на вирощуванні і відгодівлі, малоцінні та швидкозношувані предмети, матеріали для учбових,  наукових  та  інших  цілей,  продукти  харчування,  медикаменти  і перев'язувальні  засоби,  господарські  матеріали  і  канцелярське  приладдя, паливо,  горючі  і  мастильні  матеріали,  тара,  запасні  частини  до  машин  і обладнання та інші матеріали.

Матеріальні  цінності  спеціального  призначення  списуються  за окремими  нормативними  актами,  розробленими  відповідними міністерствами,  іншими  центральними  органами  виконавчої  влади  за погодженням  з  Державним  казначейством  України,  Міністерством  економіки України.

3. Списанню підлягають матеріальні цінності як такі, що:

а) непридатні для подальшого використання;

б) виявлені в результаті інвентаризації як недостача;

в) морально застарілі;

г) фізично зношені;

д) пошкоджені  внаслідок  аварії  чи  стихійного  лиха  (за  умови,  що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані);

є) потреба у яких відпала.

Крім  того,  підлягають  списанню  будівлі,  споруди,  що  підлягають знесенню  у  зв'язку  з  будівництвом  нових  об'єктів  та  такі,  що  зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання.

4. Знос, нарахований у розмірі 100% вартості на необоротні активи, не може бути підставою для їх списання.

5. Списання  з  балансу  об'єктів  спільної  власності  матеріальних цінностей здійснюється шляхом їх:

продажу;

безоплатної передачі;

ліквідації (на підставі акту).

6. Для  визначення  непридатності  матеріальних  цінностей  і встановлення  неможливості  або  неефективності  проведення  їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання  цих  цінностей,  наказом (розпорядженням)  керівника  об'єкту  спільної  власності  ОТГ щорічно створюється постійно діюча комісія у складі:

керівника або його заступника (голова комісії);

головного бухгалтера або його заступника (в установах, у яких  штатним розписом  такі  посади  не  передбачені,  особа,  на  яку  покладено  ведення бухгалтерського обліку);

керівників  груп  обліку  (в  установах,  які  обслуговуються централізованими  бухгалтеріями)  або  інших  працівників  бухгалтерії,  які обліковують матеріальні цінності;

особи, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей;

інших посадових осіб (на розсуд керівника установи).

Наказ (розпорядження) про створення постійно діючої комісії поновлюється щорічно або за потребою.

Право  визначення  непридатності  матеріальних  цінностей  і встановлення  неможливості  або  неефективності  проведення відновлювального  ремонту,  а  також  оформлення  необхідної  документації наказом (розпорядженням)  керівника  установи  може  бути  надано  щорічній  інвентаризаційній комісії.

Для  участі  в  роботі  комісії  з  встановлення  непридатності  автомобілів, тракторів та сільськогосподарської техніки, нагрівальних котлів, підйомників та інших  необоротних  активів,  які  перебувають  під  наглядом  Державних інспекцій, запрошується представник  відповідної інспекції, який підписує акти на списання або передає комісії свій  письмовий висновок, що додається до акта.

Для списання матеріальних цінностей спеціального призначення комісія встановлюється за окремим наказом (розпорядженням) керівника установи.

7. Постійно діюча комісія:

а) проводить огляд матеріальних цінностей для складання акта про їх списання,  використовуючи  при  цьому  необхідну  технічну  документацію (технічні паспорти, поетажні плани, відомості дефектів та інші документи), а також  дані  бухгалтерського  обліку,  і  встановлює  можливість  або неможливість  відновлення  і  подальшого  використання  матеріальних цінностей в даній установі та вносить пропозиції про їх продаж, передачу чи ліквідацію;

б) установлює  конкретні  причини  списання  об'єкта:  фізичне  або моральне  зношення,  реконструкція,  порушення  нормальних  умов експлуатації, аварія, відсутня потреба та ін.;

в) установлює  осіб,  з  вини  яких  трапився  передчасний  вихід матеріальних цінностей з ладу (якщо такі є);

г) установлює  можливість  використання  окремих  вузлів,  деталей, матеріалів списаного об'єкта і проводить їх оцінку;

д) здійснює контроль за вилученням із списаних цінностей придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відповідний склад;

є) визначає вартість списання матеріальних цінностей.

У  разі,  коли  обладнання  списується  у  зв'язку  з  будівництвом  нових, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням діючих об'єктів, комісія  перевіряє  його  наявність  у  плані  реконструкції  та  технічного переоснащення, затвердженому організацією вищого рівня, і робить в акті про списання посилання на пункт та дату затвердження плану.

8. За результатами обстеження комісією складаються акти про списання матеріальних цінностей.

При  списанні  необоротних  активів  складається  відповідний  акт  за типовою формою „Акт списання основних засобів", (часткової ліквідації) „Акт списання транспортних засобів",  ,, Акт списання групи основних  засобів”, „Акт  списання  вилучених  документів  з   бібліотечного  фонду  ",  форма  та порядок складання яких затверджена наказом Міністерства фінансів України від13.09.2016р.№818, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.10.2016р. за№1336/29466.

При  списанні  запасів  складається  акт  за  типовою  формою  №  3-2  „Акт списання", форма та порядок складання якого затверджена наказом Державного казначейства  України  від  18.12.2000  №  130  (20962-00)  і  зареєстрована  в Міністерстві  юстиції  України  28.12.2000  за  №  962/5183(із  змінами  та доповненнями).

При  списанні  матеріальних  цінностей  можуть  складатися  акти довільної форми із зазначенням вичерпної інформації щодо їх кількісних та якісних показників, а також причин вибуття (списання).

В  акті  про  списання  матеріальних  цінностей  детально  висвітлюються причини  вибуття  об'єкта,  стан  основних  частин,  деталей  і  вузлів, конструктивних елементів та обґрунтовується недоцільність і неможливість  їх відновлення.

При  списанні  автотранспортних  засобів,  крім  того,  вказується  пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів і деталей автомобіля та можливість подальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в результаті демонтажу.

При  списанні  з  балансів  установ  матеріальних  цінностей,  які  вибули внаслідок  аварій,  до  акта  про  списання  додається  копія  акта  про  аварію  з поясненням причин, які викликали аварію, та вказуються заходи, прийняті щодо винних осіб.

Якщо в результаті ліквідації матеріальних цінностей окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в установленному порядку, комісією додатково складається акт про оцінку таких цінностей.

9. Акти  про  списання  матеріальних  цінностей,  складені  комісією, затверджуються керівником об'єкту спільної власності ОТГ.

10. Списання  матеріальних  цінностей  з  балансу  проводиться  в наступному порядку:

вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 10000 гривень - з дозволу керівника  об'єкту  спільної  власності  ОТГ(за  погодженням  з  сільським головою);

вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 10000 гривень – за погодженням сесії сільської ради .

Дозвіл  на  списання  комп'ютерних  засобів  з  балансів  установ,  що утримуються за рахунок місцевого бюджету, для подальшої передачі на баланс розпорядників  бюджетних  коштів  надається  керівником  об'єкту  спільної власності ОТГ незалежно від вартості за одиницю (комплект).

11. Недостачі  матеріальних  цінностей,  виявлені  в  результаті інвентаризації: понад норми природних втрат, втрати від псування,  стихійного лиха (повені, пожежі та інше), а також, коли конкретні винуватці не встановлені (втрати від нерозкритих крадіжок тощо), списуються з  балансів лише після ретельної перевірки дійсної відсутності винних осіб і вжиття потрібних заходів задля недопущення фактів втрат у подальшому в такому порядку:

а) за кожним випадком недостач або псувань матеріальних цінностей на  суму  до  10000  гривень  включно  -  з  дозволу  керівника  об'єкту  спільної власності ОТГ;

б) за кожним випадком недостачі або псування матеріальних цінностей на суму понад 10000 гривень з дозволу сесії сільської ради .

У  документах,  які  об'єкти  спільної  власності  ОТГ  подають  для оформлення  списання  недостач  понад  норми  природних  втрат  і  втрат  від псування  матеріальних  цінностей  слід  вказати  заходи,  яких  вжито  задля попередження таких втрат.

12.   Списання  з  балансу  об'єкту  спільної  власності  ОТГ  основних засобів та інших необоротних активів (за винятком пошкоджених внаслідок аварії  чи  стихійного  лиха,  морально  застарілих,  фізично  зношених  та виявлених в результаті інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування зносу на них, не може бути здійснено.

13.    Списання  матеріальних  цінностей  проводиться  за  первісною вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки матеріальних цінностей).

При  списанні  необоротних  активів,  що  були  в  експлуатації,  в документах  поряд  з  їх  первісною  (відновлювальною)  вартістю  вказується сума нарахованого зносу.

14.    Усі  деталі,  вузли  і  агрегати  розібраного  та  демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, отримані  від  ліквідації  необоротних  активів,  оприбутковуються  на відповідних  субрахунках  бухгалтерського  обліку,  а  непридатні  деталі  та матеріали оприбутковуються як інші матеріали і підлягають обов'язковій здачі установі, на яку покладено збір такої сировини.

Також підлягають обов'язковій здачі виготовлені із кольорових металів деталі  та  вузли,  які  не  використовуються  в  даній  установі  для  ремонту машин, інструментів, приладів, обладнання.

15.    Деталі  і  вузли,  що  містять  дорогоцінні  метали  і  дорогоцінне каміння, вилученні після демонтажу матеріальних цінностей відповідно до Постанови  КМУ  від  10.04.1992р.  №187  ,,Про  організацію  збирання  та переробки відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння”(із змінами та доповненнями ), підлягають здачі на спеціалізовані підприємства України,  що  здійснюють  приймання  та  переробку  відходів  і  лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом техніку, апаратуру, прилади  та  інші  вироби,  що  містять  дорогоцінні  метали  і  дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення і одночасного оприбуткування цінних деталей.

Забороняється  передача,  списання  і  продаж  техніки,  апаратури,  та інших необоротних активів за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, за вирахуванням витрат на їх вилучення.

16. Розбирання та демонтаж матеріальних цінностей, які втратили своє виробниче призначення або стали непридатними, проводяться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про їх списання.

17.  Посадові особи, які порушили порядок зберігання матеріальних цінностей або безгосподарно ставились до них (знищення, підпалювання та ін ), несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відшкодування  сум  збитків  здійснюється  відповідно  до  постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996року№ 116 „Про затвердження Порядку  визначення  розміру  збитків  від  розкрадання,  нестачі,  знищенням (псуванням) матеріальних цінностей"(із змінами та доповненнями) та Закону України „Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації  розкраданням,  знищенням  (псуванням),  нестачею  або  втратою дорогоцінних  металів,  дорогоцінного  каміння  або  валютних  цінностей"(із змінами та доповненнями).

18. Списання матеріальних цінностей з обліку (як ліквідація на підставі акта про списання), без наступної їх реалізації або передачі іншій бюджетній установі, проводиться лише у випадках, коли подальше використання цих цінностей неможливе або економічно недоцільне.

19. Безоплатна передача матеріальних цінностей дозволяється в межах установ, що знаходяться в управлінні Семенівської ОТГ та здійснюється на підставі сесії сільської ради.

20.   Продаж  матеріальних  цінностей  здійснюється  тільки  на конкурентних засадах (через біржі, аукціони та за конкурсом).

21. Продаж будівель (у тому числі приміщень), споруд, транспортних засобів повністю зношених за даними бухгалтерського обліку матеріальних цінностей  проводиться  за  експертною  оцінкою.  Експертна  оцінка  -  це визначення  вартості  матеріальних  цінностей  експертом  за  договором  із установою.

Продаж інших необоротних активів та запасів (що не зазначені в абзаці першому пункту 21) здійснюється за справедливою вартістю. Справедлива вартість - це вартість, за якою матеріальні цінності можуть бути продані в результаті  операції  між  добре  обізнаними,  незалежними  та  бажаючими здійснити таку операцію сторонами. Представником установи при визначенні справедливої вартості являється комісія (створена згідно з вимогами пункту 5 цього Порядку). Справедлива вартість визначається з урахуванням первісної вартості матеріальних цінностей та фізичного і морального зношення.

22.  Кошти отримані установами від реалізації  необоротних  активів (крім  автомобілів,  тракторів  та  будівель  і  споруд)  та  інших  матеріальних цінностей  (у  т.  ч.  списаних),  за  здані  у  вигляді  брухту  і  відходів  чорні, кольорові  метали,  дорогоцінні  метали  (у  т.  ч.  відходи  від  використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством  залишаються  у  розпорядженні  установи,  витрачаються  на покриття  витрат,  пов'язаних  з  організацією  збирання  і  транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, витрати на інші господарські потреби і на преміювання осіб, які безпосередньо зайнятті збиранням брухту та  відходів,  на  ремонт,  модернізацію  чи  придбання  нових  необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних цінностей, а також на інші видатки за кошторисом.

Суми,  отримані  установами  від  продажу  автомобілів,  тракторів  та будівель і споруд, вносяться в дохід сільського бюджету.

23.  Для  отримання  дозволу  на  списання  матеріальних  цінностей балансовою вартістю понад 10000 гривень сільській раді подаються:

звернення керівника комунального підприємства;

акт встановленої чи довільної форми, належним чином оформлений;

копія технічного паспорту автотранспортного засобу (в разі списання такого);

фото матеріальних цінностей, що пропонуються до списання;

погодження  на  списання  головного  розпорядника  коштів  (для

бюджетних установ).

Сільський голова                                                            Н.В.Семенюк

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь